PL EN


2017 | XIX/1 | 51–70
Article title

Zadania rozwijające kompetencję międzykulturową w podręcznikach do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum

Authors
Title variants
EN
Tasks developing intercultural education in handbooks for teaching German in junior high school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badania są zadania rozwijające kompetencję interkulturową w podręcznikach do języka niemieckiego w gimnazjum, zaś metodą – analiza podręczników na podstawie wybranych kryteriów. Posłużono się konkretnymi typami zadań jako wskaźnikami celów kształcenia międzykulturowego. Autorka skoncentrowała się na jakościowej analizie poleceń, choć przeprowadzono także analizę ilościową. Analiza wykazała, że w każdym z badanych podręczników znajdują się zadania kształcące kompetencję międzykulturową, lecz ich liczba i typologia są bardzo zróżnicowane. Cel interkulturowy najczęściej towarzyszy uczniowskiej analizie przeczytanych tekstów informacyjnych. Na podstawie badania można wyciągnąć ogólny wniosek, że podręczniki do nauczania języka niemieckiego w gimnazjum oferują zadania i teksty, które umożliwiają kształcenie międzykulturowe, jednak ich wartości edukacyjnej nie należy oceniać wyłącznie po ich liczbie czy typie. Do rzetelnej oceny ich efektywności należałoby przeprowadzić badanie uwzględniające zarówno perspektywę uczącego się, jak i świadomość interkulturową nauczającego, a także kontekst komunikacyjny.
EN
The subject of the study is the tasks for developing intercultural competence in handbooks for the German language in junior high schools, and the method – the analysis of handbooks based on selected criteria. Specific types of tasks were used as indicators of the objectives of intercultural education. The author focused on the qualitative analysis of instructions although quantitative analysis was also made. It showed that in each of the handbooks studied there are tasks for educating intercultural competence, but their number and typology are considerably diversified. The intercultural aspect most often accompanies students’ analysis of informative texts. Based on the study a general conclusion can be drawn that the handbooks for teaching German in junior high schools offer tasks and texts that allow intercultural education but their educational value should not be judged only based on their number or type. For a reliable assessment of their effectiveness both the perspective of the learner as well as the intercultural awareness of the teacher and communication context should be taken into account.
Year
Issue
Pages
51–70
Physical description
Contributors
  • UWM Olsztyn
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dde2e9de-b3f8-46e8-a72a-b67880b138a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.