PL EN


2013 | 2 | 9-29
Article title

Pojęcie obowiązku i zobowiązania podatkowego w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego w okresie powojennym

Title variants
EN
The Analysis of the Terms Tax Liability and Tax Obligation in Polish General Tax Law after Second World War
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza treści pojęcia obowiązku i zobowiązania podatkowego, występujących w przepisach ogólnych prawa podatkowego, obowiązujących w Polsce po drugiej wojnie światowej. Przedmiotem analizy są zarówno same przepisy ogólnego prawa podatkowej, tj. kolejnych dekretów oraz ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz Ordynacji podatkowej, a także przepisy poszczególnych ustaw podatkowych. W wyniku tej analizy autor dochodzi do wniosku, że żaden z tych terminów nie jest odpowiednikiem terminu stosunek podatkowoprawny. Pierwszy z nich oznacza bowiem pewną sytuację faktyczną, w trakcie trwania której zachodzą zdarzenia mogące doprowadzić do powstania stosunku podatkowoprawnego. Natomiast drugie z nich oznacza zobowiązanie podatkowe rozumiane jako dług podatkowy.
EN
The subject matter of the paper is the analysis of the terms tax liability and tax obligation, that are found in the general provisions of tax law that were in force in Poland after Second World War. The subject of the analysis are both the general provisions of tax law themselves (the subsequent Tax Obligation Decrees, the Tax Obligation Act and Tax Ordinance Act) and the provisions of the particular tax laws. As a result of the analysis, the author has reached a conclusion, that neither of this terms is the equivalent of the term tax legal relation. The first one specifies a certain factual situation, during which the events that may lead to the creation of the tax legal relation occur. The second one is a tax obligation interpreted as a tax debt.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
9-29
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ddead417-3014-428e-b8a7-94ed79e410a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.