Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4(94) | 58-72

Article title

Budowa i wstępna ocena składowiska obornika z podłożem denitryfikacyjnym

Content

Title variants

EN
CONSTRUCTION AND INITIAL ASSESSMENT OF DENITRIFICATION BED FOR STORING FARMYARD MANURE

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Opracowano nową metodę przechowywania obornika, opartą na zastosowaniu odizolowanego od gruntu podłoża denitryfikacyjnego. Istota metody polega na tym, że obornik jest magazynowany na składowisku, które stanowi gleba zmieszana z trocinami, umieszczona w wykopie wyłożonym geomembraną. Przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie skuteczności tej metody w aspekcie przeciwdziałania przez nią przenikaniu zanieczyszczeń zawartych w odciekach ze składowanego obornika do wód gruntowych.
EN
A new method of manure storage, based on application of a denitrification bed isolated from the ground, was developed. The essence of the method lies in the fact that manure is stored in a landfill, which is a soil and sawdust mixture placed in a geomembrane lined excavation. Research has been carried out to check the effectiveness of this method in the aspect of preventing pollutants penetration into groundwater.

Year

Issue

Pages

58-72

Physical description

Dates

received
2018-11-07
accepted
2018-11-20

Contributors

 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

References

 • Bezak-Mazur E., Stoińska R. (2013): The importance of phosphorus in the environment - review article. Archives of Waste Management and Environmental Protection/Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. T. 15 z. 3 s. 33-42.
 • Bock E., Smith N., Rogers M., Coleman B., Reiter M., Benham B., Easton Z.M. (2015): Enhanced nitrate and phosphate removal in a denitrifying bioreactor with biochar. Journal of Environment Quality 44 (2) s. 605-613.
 • Brandjes P.J., de Wit J., van der Meer H.G., van Keulen H. (1996): Environmental impact of animal manure management. International Agriculture Centre, Wageningen, The Netherlands. [Dostęp 14.03.2018]. Dostępny w internecie: http://www.fao.org/WAIRDOCS/LEAD/X6113E/x6113e00.htm
 • Christianson L.E., Lepine C., Sharrer K.L., Summerfelt S.T. (2016): Denitrifying bioreactor clogging potential during wastewater treatment. Water Research 105 s. 147-156.
 • Delwiche C.C. (1981): The nitrogen cycle and nitrous oxide. In Delwiche C.C. (ed.): Denitrification, nitrification and atmospheric nitrous oxide. John Wiley, New York s. 1–15.
 • Kagan A. (2017): Ocena skutków ustanowienia programu azotanowego z punktu widzenia zmian w infrastrukturze do przechowywania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego oraz do składowania i przechowywania kiszonek. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej – PIB ss. 11 /maszynopis/. [Dostęp 10.04.2018]. Dostępny w internecie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305809/katalog/12475354#12475354
 • Long M.L. (2011): Long term nitrate removal in a denitrification wall. Praca doktorska. The University of Waikato/ Nowa Zelandia ss. 93.
 • Niżyńska A. (2005): Denitryfikacja azotanów w wodach podziemnych. Praca doktorska. Wrocław: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej s. 112.
 • Robertson W.D., Anderson M.R. (1999): Nitrogen removal from landfill leachate using an infiltration bed coupled with a denitrification barrier. Groundwater Monitoring and Remediation, Volume 19, Issue 4, s. 73-80.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, Dz.U. 2018 poz. 1339.
 • Schipper L., Vojvodic-Vukovic M. (1998): Nitrate Removal from Groundwater Using a Denitrification Wall Amended with Sawdust: Field Trial. J. Environ. Qual., 27, s. 664–668.
 • Schipper L.A., Robertson W.D., Gold A.J., Jaynes D.B., Cameron S.C. (2010): Denitrifying bioreactors - An approach for reducing nitrate loads to receiving waters. Ecological Engineering 36(11), 1532-1543.
 • Schmidt C.A., Clark M.W. (2012): Evaluation of a Denitrification Wall to Reduce Surface Water Nitrogen Loads Journal of Environmental Quality. Vol. 41 No. 3, s. 724-731.
 • Twardy S., Smoroń S. (2011): Wpływ obornika owczego składowanego na zadarnionym stoku górskim na jakość wód spływających. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie T. 11, z. 2 s. 165-171.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ddf7dba9-e4a8-4533-88b9-a52fa526311e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.