PL EN


2011 | 8 | 281-298 (9)
Article title

SYSTEM OCHRONY PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH W EUROPIE

Content
Title variants
EN
THE SYSTEM OF PROTECTION FOR PERSONS BELONGING TO NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES IN EUROPE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
281-298 (9)
Physical description
Contributors
  • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Barcz J., 1992, Ochrona mniejszości narodowych w systemie KBWE na tle standardów międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 7–12. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona w Stras-burgu dnia 5 listopada 1992, DzU 2009, nr 137, poz. 1121. Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C. (red.), 1993, Prawa człowieka. Dokumenty mię-dzynarodowe, Toruń. Janusz G., Bajda P., 2000, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa. Jeziorski M., 1994, Wysoki Komisarz KBWE do spraw Mniejszości Narodowych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, DzU UE 2007, C 303/01. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona dnia 4 listopada 1950 r., DzU 1993, nr 61, poz. 284. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., DzU 2001, nr 22, poz. 209. Kwaśniewski K., 1992, Socjologia mniejszości a definicja mniejszości narodowej, „Sprawy Narodowościowe”, nr 1. Kwaśniewski K., 1994, Konflikt etniczny, „Sprawy Narodowościowe”, nr 1(4). Łodziński S., Bajda P.,1995, Ochrona praw osób należących do mniejszości narodo-wych, Warszawa. Malicka A., 2004, Ochrona mniejszości narodowych – standardy międzynarodowe i rozwiązania polskie, Wrocław. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, DzU 1977, nr 38, poz. 167. Mikołajczyk B., 1996, Mniejszości w prawie międzynarodowym, Katowice. Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, DzU 1994, nr 23, poz. 80. Rotfeld A.D. (red.), 1983, Od Helsinek do Madrytu. Dokumenty KBWE 1973–1983, Warszawa. Sozański J., 1998, Prawa mniejszości w Unii Europejskiej na tle ochrony praw czło-wieka, Warszawa. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., DzU 2009, nr 203, poz. 1569.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de06fd0f-6c80-4b7c-94ce-0ecbc5871498
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.