PL EN


2014 | 4 | 102-105
Article title

Opieka nad dzieckiem z zapaleniem płuc – opis przypadku.

Content
Title variants
EN
Nu rsing care of a child with pneumonia – a case report.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem płuc w oparciu o proces pielęgnowania pozwala na indywidualne podejście pielęgniarki do chorego dziecka i jego opiekunów. Współczesne pielęgniarstwo utrzymuje, że pielęgniarka jest aktywnym członkiem zespołu terapeutycznego. Takie spojrzenie wymaga od pielęgniarki przygotowania merytorycznego oraz wyznacza nowe zadania, ale też daje szersze kompetencje i wzmacnia znaczenie jej roli w opiece nad pacjentem pediatrycznym. Warunkiem efektywnego leczenia i pielęgnacji jest aktywność i współpraca całego zespołu terapeutycznego.
EN
Nursing care of a child with pneumonia based on a nursing process allows an individual approach to a sick child and his caregivers. Modern nursing maintains that a nurse is an active member of the therapeutic team. Such approach requires nurses to display a higher level of competence and sets new goals for them, but also gives a nurse wider authority and stress the importance of her role in the care of pediatric patients. The activity and cooperation of all members of the therapeutic team is a prerequisite for successful treatment and effective nursing care.
Year
Issue
4
Pages
102-105
Physical description
Contributors
author
 • Studentka kierunku Pielęgniarstwo, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Zakład Pediatrii Społecznej, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • Armstrong G, Pinner R. Outpatients visits for infectious diseases in the United States, 1980 through 1996. Arch Intern Med 1999; 159: 2531–2536.
 • Hryniewicz W, i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Warszawa: Narodowy Instytut Leków; 2010.
 • Kulus M, red. Choroby układu oddechowego u dzieci. Kraków: Wolters Kluwer; 2010.
 • Kyle T. Essentials of pediatric nursing. In: Nursing care of the child with a respiratory disorder. Orlando: Lippincott Williams & Wilkins; 2008: 19.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.
 • Guideline for the diagnosis and management of Nursing Home Acquired Pneumonia (NHAP). Alberta CPG Working Group 2008.
 • Hutt E, Kramer AM. Evidence-based guidelines for management of nursing home-acquired pneumonia. J Farm Pract 2002; 51(8): 709–716.
 • Uchmanowicz I. Evidence Based Nursing (EBN), czyli Praktyka Pielęgniarska Oparta na Faktach. W: Styl życia i choroby nowotworowe. VIII Dolnośląska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych. Piechowice, 23–25.04.2010: 33
 • Jakubik M, Kierys A, Bednarek A. Udział pielęgniarki w adaptacji dziecka do warunków szpitalnych. Probl Pielęgn 2011; 19(4): 545–550.
 • Matecka M. Wsparcie emocjonalne i informacyjne jako formy oddziaływania pielęgniarki na stan psychiczny dziecka hospitalizowanego. Pielęgn Pol 2004: 1(17)–2(18): 22–28.
 • Łukasik R, Woś H. Postawy personelu medycznego wobec pobytu rodziców w szpitalu wraz z chorym dzieckiem. Probl Pielęgn 2009; 17(2): 98–104.
 • Frampton S, Guastello S, Brady C, et al. Patient-centered care improvement guide. Planetree, Picker Institute; 2008: 77–91.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de106c32-0a5a-4129-a0d8-a6d31ca0bc31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.