PL EN


2019 | 4 (98) | 37-46
Article title

Znaczenie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczokrajobrazowego w rozwoju agroturystyki na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego

Content
Title variants
EN
USE OF CULTURAL, NATURE AND LANDSCAPE HERITAGE IN AGRITOURISM DEVELOPMENT IN THE AREA OF THE OJCOWSKI NATIONAL PARK
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania była ocena wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczo-krajobrazowego w rozwoju agroturystyki na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. Z merytorycznego punktu widzenia wykazanie, w jaki sposób obiekty kulturowe, przyroda i krajobraz naturalny determinują rozwój turystyki wiejskiej na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. W opracowaniu wykorzystano źródła pierwotne jak i wtórne. W części empirycznej przestawione zostały wyniki badań uzyskane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone z dwoma grupami. Pierwszą z nich stanowili właściciele gospodarstw agroturystycznych z gmin znajdujących się w obszarze geograficznym Ojcowskiego Parku Narodowego. Drugą grupę tworzyli przedstawiciele otoczenia instytucjonalnego wspierający rozwój agroturystyki na badanym obszarze, m. in. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”, urzędów gmin oraz przedstawiciele zarządu i dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego.
EN
The aim of the study was to assess the use of elements of cultural, natural and landscape heritage in the development of agrotourism in the Ojcowski National Park. From a substantive point of view, demonstrating how cultural objects, nature and natural landscape determine the development of rural tourism in the Ojcowski National Park. The study uses both primary and secondary sources. In the empirical part, the results of the research obtained using the interview questionnaire are presented. The tests were conducted with two groups. The first of them were owners of agritourism farms from municipalities located in the geographical area of the Ojców National Park. The second group was composed of representatives of the institutional environment supporting the development of agritourism in the studied area, among others representatives of the “Jurajska Kraina” Local Action Group, commune offices, and representatives of the management and management of the Ojcowski National Park.
Year
Issue
Pages
37-46
Physical description
Dates
received
2019-11-04
accepted
2019-11-22
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw , malgorzata.bogusz@urk.edu.pl
References
 • Brelik A., Bogusz M. (2011): Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycznych w Karpatach polskich [W:] Krakowskie Studia Małopolskie. Kraków; 19-24.
 • Fornal-Pieniak B. (2011): Ocena zabytków w krajobrazie kulturowym powiatu tarnowskiego w aspekcie turystyki. [w:] Krajobraz kulturowy a turystyka; 131 – 140.
 • Kiniorska I. (2010): Turystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. Instytut geografii Uniwersytet Humanistyczno-przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce; 48.
 • Knecht D. (2009): Agroturystyka w agrobiznesie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa; 184.
 • Kozak A. (2011): Znaczenie zrównoważonego rozwoju turystyki w polskich parkach krajobrazowych dla kształtowania krajobrazu kulturowego. [w:] Krajobraz kulturowy a turystyka; 91-98.
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego powiat krakowski agroturystyka. [http://www.modr.pl/sub.php?mb=6&agrop=6] Dostęp 28.09.2018.
 • Niedziółka A. (2016): Czynniki rozwoju turystyki kulturowej i promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego na Podhalu, w: Wieś i Doradztwo, nr 1(86); 11-17.
 • Sawicki B. (2007): Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Wyd. Akademia Rolnicza. Lublin; 280.
 • Sikora J. (2012): Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa, 62.
 • Sieczko A., Sieczko L. (2018): Determinanty popytu usług agroturystycznych . Problemy Rolnictwa Światowego 2018, T. 18 (33), z. 2, s. 259-269.
 • Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina. [http://jurajskakraina.pl/wp/wp-content/uploads/2014/12/LOKALNA-STRATEGIAROZWOJU.pdf] Dostęp 28.09.2018.
 • Uglis J., Jęczmyk A. (2015): Agritourism, a driver of sustainable development: appeal of Wielkopolska region., Romanian rural tourism in the context of sustainable development. Present and prospects, vol. 36, Coordinators Teodor Păduraru, Dănuţ Ugureanu, Georgiana Tacu, Institute of Economic and Social Research, Iaşi Department of Economic Research, Editura Pim, 135-148.
 • Wiatrak A. P. (2003): Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju. [W:] Turystyka wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii. Materiały Międzynarodowej Sesji Naukowej X Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Kraków, 10.
 • Wojcieszak M. (2017): Uwarunkowania rozwoju turystyki przyrodniczej na obszarach metropolitalnych i jego ekonomiczne efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-886-5; 186.
 • Zabytki historyczne w Ojcowskim Parku Narodowym. [http://www.it-jura.pl/pl/opn.php?go=zabytki] Dostęp 28.09.2018.
 • Zachariasz A. (2008): Ojcowski Park Narodowy [https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i3/i5/i6/r1356/ZachariaszA_OjcowskiPark.pdf] Dostęp 28.09.2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de1def82-97b9-4f35-8d66-79db07998c4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.