PL EN


2019 | 14 | 30-41
Article title

Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnościami

Content
Title variants
EN
The role of information and communication technologies in activating disabled people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie aktywizowania osób niepełnosprawnych na płaszczyźnie zawodowej oraz społecznej. Po przytoczeniu definicji związanych z niepełnosprawnością zostały przedstawione dane statystyczne na temat populacji osób niepełnosprawnych w Polsce, z uwzględnieniem stopnia oraz rodzaju niepełnosprawności. W dalszej kolejności omówiono wybrane programy pomocowe, zwłaszcza z obszaru ICT (techno-logie informacyjno-komunikacyjne) skierowane do osób niepełnosprawnych oraz opisano rolę technologii cyfrowych w procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnością umysłową. W ramach podsumowania podano możliwości wsparcia finansowego, na jakie mogą liczyć osoby niepełnosprawne, które zdecydowały się na aktywność zawodową prowadząc własną dzia-łalność gospodarczą oraz przedstawiono skalę dofinansowania, na jaką może liczyć pracodawca taką osobę zatrudniając.
EN
The article discusses the role of information and communication technologies in the process of activating disabled people on a professional and social level. After citing definitions related to disability, statistical data on the disabled population in Poland were presented, taking into account the degree and type of disability. Subsequently, selected assistance programs were discussed, especially in the area of ICT, which were addressed to the disable. Moreover the role of digital technologies in the process of activating people with intellectual disabilities was described. In a summary, there were described the possibilities of financial support for disabled who have decided on professional activity which means running their own business. Also it was pre-sented the scale of co-financing that entrepreneurs can gain when they employ disable worker.
Year
Volume
14
Pages
30-41
Physical description
Dates
published
2019
References
 • Majewicz P. et al., Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2012.
 • Marciniak-Madejska N. i in., Obiektywna i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełno-sprawnością intelektualną zamieszkujących województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów polityki społecznej. Raport z badania, Poznań 2014.
 • Mokrzycka A., Kowalska I., Prawa dostępu osób niepełnosprawnych do internetu i innych narzę-dzi cyberprzestrzeni. Przykład analizy potencjalnego skutku zdrowotnego (HIA), „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2015, 13 (3), UJ, Kraków.
 • Polaczek E., Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii infor-macyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce, Zeszyty Naukowe. Zbliżenia Cywilizacyjne, red. M. Kamper-Kubańska i in., nr XIII (3)/2017, PWSZ, Włocławek 2017.
 • Sochacka-Kawiecka M., Kołakowska-Seroczyńska Z., Zielińska D., Makowska-Belta E., Ziewiec P., Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy, PFRON, Warszawa 2017.
 • Włodarczyk K., Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2013.
 • https://www.aktywizacja.org.pl/o-fundacji/centra-edukacji-i-aktywizacji-zawodowej-osob-niepel-nosprawnych.
 • https://www.aktywizacja.org.pl/o-fundacji/dzialania-fundacji/program-e-centra.
 • https://www.aktywizacja.org.pl/rzeszow/projekty/796-akademia-ict.
 • https://www.fundacja-spoleczna.pl/index.php/zr/15-chcemy-pracowac-projekt-aktywizacji-zawo-dowej-osob-niepelnosprawnych#cel-projektu.
 • Kwiatkowska A., Technologie informacyjno-komunikacyjne w terapii i edukacji dorosłych osób z niepełnosprawności intelektualną, https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/technologie-informacyjno- -komunikacyjne-w-terapii-i-edukacji-doroslych-osob-z.
 • Niepełnosprawność w liczbach, http://brzozow.pl/index.php/informacje-dla-osob-niepelnosprawnych/ niepelnosprawnosc-w-liczbach/
 • Niepełnosprawność, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, http://www.unic.un.org.pl/niepelno-sprawnosc/.
 • Projekt „Teka Absolwenta”, http://www.pzon.rybnik.pl/art,79,projekt-teka-absolwenta.
 • Wilczek G., ICT w aktywizacji osób niepełnosprawnych, http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/ sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/ict_w_aktywizacji_zawodo-wej_i_spolecznej_osob_niepelnosprawnych.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de289a67-35cd-441c-a34c-04b0b0e23850
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.