PL EN


2018 | 1(51) | 31-40
Article title

Convergence or Divergence? Multidimensional Analysis of Regional Development in the New European Union Member States

Title variants
PL
Konwergencja, czy dywergencja. Wielowymiarowa analiza rozwoju regionalnego w nowych państwach Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of the paper is the multidimensional analysis of regional development in the new EU Member States in the years 2004–2014 on the background of EU regions and characterisation of the differences in their dynamics with the use of a synthetic index. The article presents an attempt to adopt a method of taxonomic measure of socio-economic development for multidimensional comparative analysis of development processes in a dynamic approach and to develop a synthetic measure reflecting the multifaceted nature of development processes and cohesion policy. The developed indicator (Regional Development Index) was used to determine the directions and paces of processes leading to the reduction of disparities in the level of regional development (beta- and sigma-convergence).
PL
Głównym celem artykułu jest wielowymiarowa analiza rozwoju regionalnego w tzw. nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004–2014 na tle regionów UE oraz scharakteryzowanie różnic w zakresie jego dynamiki za pomocą autorskiego miernika syntetycznego. W artykule zaprezentowano próbę adaptacji metody taksonomicznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego dla celów wielowymiarowej analizy porównawczej procesów rozwojowych w ujęciu dynamicznym oraz wypracowania wskaźnika syntetycznego ukazującego wielopłaszczyznowy charakter procesów rozwojowych i polityki spójności. Opracowany wskaźnik (Regional Development Index) został wykorzystany do określenia kierunków i tempa procesów prowadzących do zmniejszania dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego w zakresie beta oraz sigma konwergencji.
Contributors
 • Maria Curie-Sklodowska University
References
 • Barro, R.J., and X. Sala-I-Martin. 1992. “Convergence.” Journal of Political Economy 100 (2): 223–251. doi: 10.1086/261816.
 • Baumont, C., C. Ertur, and J. Le Gallo. 2003. “Spatial Convergence Clubs and the European Regional Growth Process, 1980–1995.” In European Regional Growth, edited by B. Fingleton, 131–158. Berlin-Heidelberg: Springer.
 • Baun, M.J., and D. Marek. 2014. Cohesion Policy in the European Union. The European Union Series. London – New York: Palgrave and Macmillan.
 • Booysen, F. 2002. “An Overview and Evaluation of Composite Indices of Development.” Social Indicators Research 59 (2): 115–151. doi: 10.1023/A:1016275505152.
 • Borowiec, J. 2015. “Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej.” In Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, edited by E. Pancer-Cybulska and E. Szostak, 15–25. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Del Campo, C., C.M.F. Monteiro, and J.O. Soares. 2008. “The European Regional Policy and the Socio-Economic Diversity of European Regions: a Multivariate Analysis.” European Journal of Operational Research 187 (2): 600–612. doi: 10.1016/j.ejor.2007.03.024.
 • Folmer, H., and W. Heijman. 2005. “Multi-Dimensional Regional Inequality as an Alternative Allocation Mechanism for EU Structural Funds Remittances: the Case of Spain and Hungary.” Annals of Regional Science 39 (2): 337–352. doi: 10.1007/s00168-004-0222-9.
 • Kluth, K. 2016. Statystyczna i ekonometryczna analiza konwergencji gospodarczej i społecznej państw Unii Europejskiej. Metody ekonometryczne — teoria i zastosowania. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kopczewska, K. 2012. “Tracking the Spatial Development Patterns in Polarised Region. Quantitative Tools for Efficient Strategic Development Planning. Case of Poland.” In Planning Support Tools: Policy Analysis, Implementation and Evaluation. Proceedings of the Seventh International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning INPUT2012, edited by M. Campagna, A. De Montis, F. Isola, S. Lai, C. Pira and C. Zoppi, 2149–2161. Milano: FrancoAngeli.
 • Kowerski, M. 2017. “Zastosowanie metod taksonomicznych i ekonometrycznych do analizy poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów transgranicznych.” In Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, edited by A. Miszczuk, 13–33. Lublin: Norbertinum, Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia.
 • Kubiczek, A. 2014. “Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (2): 40–56.
 • Lawn, P. 2007. “What Value is Gross Domestic Product as a Macroeconomic Indicator of National Income, Well-Being, And Environmental Stress?” International Journal of Ecological Economics and Statistics 8 (S07): 22–43.
 • Monfort, P. 2008. Convergence of EU Regions. Measures and Evolution. Working Papers (1): 1–20, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/200801_convergence.pdf.
 • Pater, R., R. Harasym, and T. Skica. 2015. “Index of Regional Economic Development. Some Considerations and the Case of Poland.” Studia Regionalne i Lokalne (1): 54–85.
 • Permanyer, I. 2011. “Assessing the Robustness of Composite Indices Rankings.” Review of Income and Wealth 57 (2): 306–326. doi: 10.1111/j.1475-4991.2011.00442.x.
 • Quah, D. 1993. “Galtons Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis.” Scandinavian Journal of Economics 95 (4): 427–443. doi: 10.2307/3440905.
 • Ram, R. 1982. “Composite Indices of Economic Development.” Journal of Development Economics (11): 227–247.
 • Runge, J. 2006. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sánchez Domínguez, Á., and M.J. Ruiz Martos. 2013. A Multidimensional Regional Development Index as an Alternative Allocation Mechanism of EU Structural Funds Remittances. 1–32, http://rifde.info/documentos/repo2013/A%20multidimentional%20regional%20development%20indez%20as%20an%20alternative%20allocation%20mechanism%20of%20EU.pdf.
 • Sawicz, B. 2012. “Konwergencja realna regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej?” Biuletyn Europy Środkowo-Wschodniej — Puls Regionu (5).
 • Solow, R.M. 1956. “A Contribution to the Theory of Economic-Growth.” Quarterly Journal of Economics 70 (1): 65–94. doi: 10.2307/1884513.
 • Wójcik, P. 2008. “Konwergencja czy dywergencja: dynamika rozwoju polskich regionów.” Studia Regionalne i Lokalne (2): 41–60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de2b33d6-940f-455f-b43a-a070588aa762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.