PL EN


2017 | (12)2017 | 77-86
Article title

Kultura pracy komponentem aksjologii dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych1

Authors
Content
Title variants
EN
Work culture component axiology teaching in the field of information and - communication
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dydaktyka przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych jako subdyscyplina dydaktyki ogólnej czy też w szerszym subdyscyplina pedagogiki czy też andragogiki to zbiór różnego typu strategii nauczania opartych na zasadach, metodach i formach nauczania. Należy jednak zazna-czyć, że z triady celów „dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych”: wiadomości, umiejętności, postawy – postawy jako cel wychowawczy wydają się być najważniejsze. Postawy związane są z wartościami, a na wartościach opiera się kultura człowieka w tym kultura pracy, techniczna, informacyjna itd. Kultura człowieka to system postaw człowieka wobec podmiotu tych postaw. W artykule omówiono wybrane aspekty aksjologii szkoły z punktu widzenia kultury pracy i dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych.
EN
Teaching subjects information and – communication as a sub-discipline of general didactics or in the wider sub-discipline of pedagogy or andragogy is a collection of various types of teaching strategies based on the principles, methods and forms of teaching. It should be noted, however, that the objectives of the triad “teaching information and objects – communication”: knowledge, skills, attitude – attitude as an educational aim seems to be the most important. Attitudes are relat-ed to the values and the values based on human culture in the work culture, technical information, etc. Culture is a system of human attitudes towards the human body these attitudes. The article discusses some aspects of axiology school in terms of work culture and information and teaching subjects – communication.
Year
Volume
Pages
77-86
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Bittner B., Stępień J., Wprowadzenie do etyki zawodowej. Podręcznik, Warszawa 1996.
 • Chałas K., Aksjologiczny wymiar pracy ludzkiej – zarys zagadnienia [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów–Warszawa 2007.
 • Chałas K., Kryzys wartości – triadowe ujęcie [w:] Wartości w pedagogice. Kryzys wartości kate-gorią problematyki badań w pedagogice współczesnej, red. W. Furmanek, Rzeszów 2012.
 • Denek K., Kryzys wartości czy ich przeżywania [w:] Wartości w pedagogice. Kryzys wartości kate-gorią problematyki badań w pedagogice współczesnej, red. W. Furmanek, Rzeszów 2012.
 • Furmanek W., Człowiek człowieczeństwo wychowanie. Wybrane problemy pedagogiki persona-listycznej. Materiały dydaktyczne, Rzeszów 1995.
 • Furmanek W., Modele współczesnej dydaktyki informatyki [w:] Dydaktyka Informatyki. Problemy teorii, Wyd. UR, Rzeszów 2004.
 • Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy (nowe horyzonty pedagogiki pracy), Warszawa 2006.
 • Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka, Rzeszów 2013.
 • https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/projekt-nowej-podstawy-programowej-ksztalcenia-informatycznego-1.pdf (dostęp: 28.12.2016 r.).
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Aksjologia (dostęp: 28.10.2016 r.).
 • Juszczyk S., Janczyk J., Morańska D., Musioł M., Dydaktyka informatyki i technologii informa-cyjnej, Toruń 2003.
 • Opar A., Piątek T., Wartości i normy w procesie resocjalizacji i socjalizacji [w:] Wartości w pe-dagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów 2015.
 • Opar A., Piątek T., Życie – kategoria aksjologiczna rzeczywistości społeczno-edukacyjnej [w:] Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napięcia i współistnienie różnych wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów 2014.
 • Opar A., Typy zabójstw kwalifikowanych w polskim prawie karnym materialnym na tle porównawczym, Sanok 2014.
 • Piątek T., Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych współczesnego nauczyciela, Rzeszów 2010.
 • Piecuch A. (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych, Rzeszów 2006.
 • Piecuch A., Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia, Rzeszów 2008.
 • Pleszczyński J., Przestrzeń aksjologiczna mediów popularnych i jakościowych, „Oblicza Komunikacji” 2010, nr 3.
 • Skorowski H., Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i poli-tycznej, Warszawa 1996.
 • Skorupka S., Anderska H., Łempicka Z., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1969.
 • Solak A., Wychowanie i praca. Studium współzależności, Tuchów 2003.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 • Sztumski J., Wielość wartości i potrzeba ich limitacji [w:] Wartości. Geneza – wielość – trwanie, red. Cz. Glombik, Katowice 1995.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 1993.
 • Walat W., Edukacyjne zastosowania hipermediów, Rzeszów 2007.
 • Wołk Z., Kultura pracy, Sulechów 2000.
 • Wrońska M., Kultura medialna adoloscentów. Studium dostępu i zastosowań, Rzeszów 2012.
 • Wyszyński S.K., Duch pracy ludzkiej, Warszawa 1991.
 • Zaczyński W.P., Dydaktyka [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1996.
 • Zubrzycka-Maciąg T., Szacunek – wartość zaniechana w pedagogice[w:] Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de2d1d47-b155-472a-9a35-f8c7166b2f7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.