PL EN


2014 | 2014 3-4(98-99) Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość ZZL w Polsce (The past, present, and future of HRM in Poland) | 51-62
Article title

Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Endogenous Conditions of Human Resource Management in Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwarunkowania endogeniczne zarządzania zasobami ludzkimi zakreślają ramy funkcji kadrowej w organizacji. Celem artykułu jest wskazanie wybranych uwarunkowań, których wpływ na zasięg, identyfikację grup docelowych, cele, zadania, dobór narzędzi i praktyk zarządzania kadrami jest współcześnie szczególnie istotny. Uwagę skupiono na tendencjach przekształceń strukturalno-organizacyjnych, wirtualizacji narzędzi ZZL i ambiwalentnej roli kultury organizacyjnej w realizacji procesów i praktyk kadrowych. Wspomagane pogłębioną analizą struktury zasobów ludzkich identyfikują podstawowe, teraźniejsze i przyszłe problemy ZZL, skoncentrowane wokół postępującego zróżnicowania pracowników organizacji.
EN
Endogenous conditions of human resource management create the framework of the personnel function in an organization. The aim of the article is to indicate selected conditions that currently influence range, identification of target groups, objectives, tasks, and tool and practice selection in a substantial way. Attention is focused on the tendencies of organizational and structural transformations, virtualization of human resource management tools, and the ambivalent role of the organizational culture in human resource practice and processes. Supported by an in–depth analysis of human resource structures, actual, present and future human resource management problems that concentrate on the progressing diversity of employees are identified.
Contributors
author
References
 • Antczak Z. (2009), Relacja kultura organizacyjna a funkcja personalna. Rozważania systemowe, w Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków, Wolters Kluwer Polska.
 • Antczak Z., Kołodziejczyk A. (2013), Inteligencja emocjonalna zespołu oraz menedżera w strukturach wirtualno-sieciowych, w Antczak Z. (red.), Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Warszawa. Difin.
 • Borkowska A., Czerw A. (2013), Zróżnicowane systemy wartości pracowników w różnych typach zawodów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (90), s. 35–47.
 • Combe C. (2006), Introduction to e-business, management and strategy, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-Oxford-Paris.
 • Gustaw P. (2012), Intuicja chmury, Personel Plus, nr 10(59).
 • Iellatchitch A., Mayrhofer W., Meyer M. (2003), Career fields: a small step towards a grand career theory?, International Journal of Human Resource Management, vol. 14, nr 5, sierpień, s. 728–750.
 • Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników (2010), praca zbiorowa, Warszawa, Polska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości.
 • http://pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raporty/20110103_Raport_Inteligentne_organizacje-zarzadzanie_wiedza_i_kompetencjami_pracownikow.pdf
 • Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • King W.R. (2008), Questioning the conventional wisdom: culture-knowledge management relationships, Journal of Knowledge Management, vol. 12, nr 3, s. 35–47.
 • Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa, PWE.
 • Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 • Łódzkie firmy a kryzys. Badanie rynku HR 2009 w łódzkich firmach produkcyjnych (2009), opr. P. Przyłęcki, Raport z badań ankietowych przygotowany na zlecenie firmy BEAVER Doradztwo Personalne, Łódź.
 • http://www.beaver.com.pl/UserFiles/File/RAPORT-%20BADANIE%20RYNKU%20HR%202009r.pdf
 • Molenda M. (2012), Znaczenie wartości organizacyjnych w rozwoju kultury jakości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 63a, s. 209–219.
 • Nogalski B., Staciwa B. (2012), Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą – case research, Management, vol. 16, nr 1.
 • Nohria N., Groysberg B., Lee L. (2008), Employee Motivation. A Powerful New Model, Harvard Business Review, lipiec–sierpień.
 • Oliver S., Kandadi K.R. (2006), How to develop knowledge culture in organizations? A multiple case study of large distributed organizations’, Journal of Knowledge Management, vol. 10, nr 4, s. 6–24.
 • O’Reilly III C.A., Chatman J., Caldwell D.F. (1991), People and Organizational Cul¬ture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person-Organizational Fit, Academy of Management Journal, s. 487–516.
 • Piątkowska M. (2012), Weryfikowany, weryfikowana, Personel Plus, nr 05 (54), s. 6–10.
 • Plucińska K. (2011), Czego firmie nie da outsourcing kadr i płac? Personel Plus, nr 07 (44).
 • Płoszajski P. (2001), Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów, w Grudzewski W.M., Hajduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa, Difin.
 • Schein E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, San Francisco, Jossey-Bass.
 • Simon J. (1981), The Ultimate Resource, Princeton University Press.
 • Strużyna J. (2013), Propozycja sposobu analizy i doskonalenia ZZL w małej firmie sieciowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (92–93), s. 161–180.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zu Xingxing (2006), Organizational Culture and Quality Practices in Six Sigma, The 2006 Annual Meeting of the Academy of Management, czerwiec.
 • http://om.aomonline.org/dyn/award/Best%20paper%202006.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de372b42-f69f-44e3-bac2-86091f0f7ddd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.