PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 81-107
Article title

Model pracy socjalnej i asystentury rodziny a pedagogika

Title variants
EN
The Model of Social Work and Family Assistant versus Pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study discusses models of social work and family assistance from the perspective of the liberal cultural paradigm. It opens the debate about the consequences of employing this paradigm for an individual, family, social work and family assistance, and the society as a whole. In this perspective, it discusses the issue of the place and importance of pedagogy in education, social work, and family assistance.
PL
Artykuł omawia zagadnienie modeli w pracy socjalnej i asystenturze rodziny z perspektywy liberalnego paradygmatu kulturowego. Wskazuje na konsekwencje przyjęcia tego paradygmatu dla jednostki, rodziny, pracy socjalnej i asystentury rodziny oraz społeczeństwa jako całości. W tej perspektywie podejmuje kwestię miejsca i znaczenia pedagogiki w kształceniu i praktyce pracy socjalnej i asystentury rodziny.
Contributors
 • Katedra Psychopedagogiki Rodziny, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, parys@kul.lublin.pl
References
 • Babiarz M.Z., Brudniak-Drąg A., Dobrostan a dobrobyt ponowoczesnej rodziny, „Zdrowie i Dobrostan” 4(2013), s. 27-44, wydanie internetowe: http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/babiarz_m5p.pdf (3.10.2016).
 • Barbour I.G., Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1983.
 • Bieńko M., Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, w: Pracownicy socjalni a praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 93-120, wydanie internetowe: http:// www.isp.org.pl/uploads/pdf/52183713.pdf (9.03.2016).
 • Biernat T., Czy istnieje rodzina ponowoczesna, „Pedagogia Christiana” 2014, nr 2(34), s. 183-195, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2014.030, wydanie internetowe: https://re pozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2824/PCh.2014.030,Biernat.pdf?sequence=1 (22.03. 2016).
 • Bilon A., Kargul J., Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy” 1(2012), s. 85-109, wydanie internetowe: https://opub. dsw.edu.pl/bitstream/11479/46/1/Spo%C5%82eczno-kulturowe_konteksty_definiowania_roli _doradcy.pdf (3.10.2016).
 • Brzezińska A., Dzieciństwo i dorastanie: korzenie tożsamości osobistej i społecznej, w: Edukacja regionalna, red. A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska (s. 47-77) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 1-31, wydanie, internetowe: http://psychologia. amu. edu.pl/wp-uploads/2006-MONOGRAFIA-To%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87-Dziecinstwo-i-dorastanie.pdf (3.10.2016).
 • Conway J., Dorosłe dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców. Jak uwolnić się od bolesnej przeszłości, Logos, Warszawa 2010.
 • Dewe B., Wiedza i umiejętności w pracy socjalnej, w: Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Naukowe Śląsk Sp. z o.o., Katowice 1998, s. 95-102.
 • Duraj Nowakowa K., Modelowanie systemowe w pedagogice, Wyd. WSP, Kraków 1997.
 • Elżanowska H., Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie, „Studia z Psychologii w KUL” 18(2012), s. 97-114, http://www.kul.pl/files/55/Stud_psych_18-2012_Elzanowska. pdf (2.10.2016).
 • Frysztacki K., Refleksje nad historią pracy socjalnej, w: Z zagadnień pracy socjalnej w Polsce i na świecie, red. A. Małek, K. Slany, I. Szczepaniak-Wiecha, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, s. 17-24.
 • Frysztacki K., Słowo wstępne do wydania polskiego, w: R.A. Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk Sp. z o.o., Katowice 1998, s. 9-10.
 • Gaś Z.B, Rodzina a uzależnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994.
 • Golczyńska-Grondas A., Kontrakt socjalny − założenia a realizacja. Przykład łódzki, „Przegląd Socjologiczny” 58(2009), nr 1, s. 149-174, wydanie internetowe: https://www.google. pl/search?q=Kontrak+pracy+pracy&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=L7DyVtT8Ge P5y QOpl56YCQ (22.03.2016).
 • Gulla B., Zjawisko przymuszającego wpływu społecznego w etiopatogenezie zachowań agresywnych, w: Dziecko jako ofiara przemocy, red. B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 183-198.
 • Jezierska-Wiejak E., Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna przekazu wartości, „Wychowanie w Rodzinie” 8(2013), nr 2, s. 285-299, http://cejsh.icm.edu.pl/ce jsh/... /Tom_00 8_Art_015_Elzbieta_JEZIERSKA_WIEJAK.pdf (2.10.2016).
 • Kaczmarek E., Co to właściwie jest ten dżender? Mały słownik dla genderowo zdezorientowanych, „Kultura Liberalna” 2014, nr 263 (23.01.2014), wydanie internetowe: http://kultura liberalna.pl/2014/01/23/wlasciwie-dzender-maly-slownik-genderowozdezorientowanych/ (7.04.2016).
 • Kajak W., Kontrakt socjalny w indywidualnej pracy z klientem, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, nr 1, s. 410-419, wydanie internetowe: https://www.google.pl/search?q=Kontrakt+socjalny+ narz%C4%99dzi+pracy+pracy&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=L7DyVtT8GeP5yQOpl5 6YCQ (22.03.2016).
 • Kaleta K., Rodzinne uwarunkowania społecznego funkcjonowania jednostek w świetle teorii Minuchina i Bowena, „Roczniki Psychologiczne” 14(2011), nr 2, s. 141-158, wydanieinter netowe: http://dlibra.kul.pl/Content/20825/RocznikiPsychologiczne_14_2011_nr2_B5_s. 141-158.pdf (3.10.2016).
 • Kałdon B., Wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików w życiu społecznym, „Seminare” 36(2015), nr 3, s. 95-106.
 • Kamiński T., Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce, w: Praca socjalna. Kształcenie − działanie − konteksty, red. A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 113-122.
 • Kawula S., Pedagogika społeczna wobec współczesnych obszarów i rodzin ryzyka, „Family Pedagogy, Pedagogika Rodziny” 1(2011), nr 3-4, s. 7-18, http://pedagogika-rodziny. spo leczna.pl/attachments/article/PR_1_3i4.pdf (2.10.2016).
 • Kocoń B., Ukryte programy jako element kultury organizacyjnej, „Studia Ekonomiczne” 136(2013), s. 139-148, wydanie internetowe: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migra ted/content_uploads/10_P.Kocon_Ukryte_programy_jako_element....pdf (21.03.2016).
 • Kocoń P., Tożsamość organizacji i kultura organizacyjna – definicje i relacje, „Economy and Management” 2009, nr 1, s. 147-149, wydanie internetowe: http://zneiz.pb.edu.pl/data/maga zine/article/253/pl/3.1_kocon.pdf (21.03.2016).
 • Komorska M., Praktyka pracy socjalnej w kontekście aktywnej polityki społecznej, w: Praca socjalna. Kształcenie − działanie − konteksty, red. A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 123-128.
 • Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Wydanie nowe i poprawione, Komorów 1997.
 • Kość I., Historyczno-kulturowe uwarunkowania pracy socjalnej, „Trzeci Sektor” 2012-2103, nr specjalny, s. 17-24, wydanie internetowe: http://www.pozytek.gov.pl/files/DOKUMEN TY%20ROZNE/III_sektor.PDF (8.03.2016).
 • Kowalczyk S., Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, RW KUL, Lublin, 1998.
 • Kozubska A., Zakłócenia funkcjonowania rodziny a zachowania agresywne młodzieży, w: Współczesna rodzina polska − jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie, red. H. Cudak, H. Marzec, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2001, s. 453-460.
 • Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2010.
 • Krasiejko I., Rola i zadania asystentów rodziny oraz postulaty zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Warszawa 2015, s. 1-16, wydanie internetowe: http://asystentrodziny.info/backup/data/docu ments/Rola=20i=20zadania=20asystentow=20rodziny=20oraz=20postulaty=20zmian=20w=20u stawie.pdf (7.03.2016).
 • Krysiak P., Gender mainstreaming. Jak wtajemniczyć? w: Równościowy słownik gender, red. W. Pietrzak, Fundacja Grejpfrut, Dolnośląska Akademia Gender, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Oława 2011, s. 8-16, wydanie internetowe: http://www.umwd.dolnyslask.pl/ fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/Dolnoslaska_Akademia_Gender-Poradnik_ Rownosciowy_F-Grejpfrut.pdf (7.04.2016).
 • Krzyszkowski J., Analiza dotychczasowych doświadczeń (desk research) w obszarze pracy socjalnej i polityki społecznej, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa, brw, wydanie internetowe: http://www.osl.org.pl/wp-content/uploads/2013 /04/Krzyszkowski_Jerzy_Analiza_dotychczasowych_doswiadczen_w_obszarze_pracy_socj
 • alnej.pdf (8.03.2016).
 • Lachowska B., O znaczeniu modeli teoretycznych w badaniach rodziny, „Family Forum” 3(2013), s. 11-23, wydanie internetowe: http://familyforum.uni.opole.pl/pl/artykuly/item/o-znaczeniu-modeli-teoretycznych-w-badaniach-rodziny (3.10.2016).
 • Lewandowska-Walter A., Wojdyło K., Relacje w rodzinie generacyjnej osób uzależnionych od pracy, w: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego, red. T. Rostowska, Difin, Warszawa 2010, s. 254-260.
 • Łangowska K., Asystent rodziny jako nowa metoda pracy pomocy społecznej w Polsce, w: Asystentura rodziny − nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, red. M. Szpunar, MOPS Gdynia, Uniwersytet Gdański, Gdynia 2010, s. 9-30, wydanie internetowe: http:/ /www.rodzinablizejsiebie.pl/IMG/pdf/Asy stentura_rodziny_-_nowatorska_metoda_po mocy_ spolecznej_w_Polsce.pdf (18.03.2016).
 • Łojko M., Pomoc społeczna wczoraj i dziś. Nowe wyzwania, stare problemy, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 179, s. 206-214, wydanie internetowe: http://www.ue.katowice.pl/filead min/_migrated/content_uploads/19_M.Lojko_Pomoc_spoleczna_wczoraj_i_dzis....pdf (22.02. 2016).
 • Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Margasiński A., Koncept DDA − efekt Barnuma?, s. 1-10, wydanie internetowe: http://www. andrzejmargasinski.com/pdf/33741.pdf (2.10.2016).
 • Marynowicz-Hetka E., Koncepcja pracy społecznej w polskiej tradycji pedagogiki społecznej, w: Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Katowice 1998, s. 133-142.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Założenia do zmian ustawy o pomocy społecznej, Warszawa, 2013, wydanie internetowe: http://federacja-ngo.pl/upload/file/Zalo zenia _zmia n_ustawy_MPiPS (6.04.2016).
 • Muszyński, Wstęp do metodologii pedagogiki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 • Nowak A., Sytuacja rodzinna nieletnich przestępców, w: Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, red. B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 335-340.
 • Organizator społeczności lokalnej, refleksyjny praktyk, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa, 2014, wydanie internetowe: http://www.osl.org.pl/ wp-content/uploads/2014/11/Tryptyk-01_calosc-lekka.pdf (12.04.2016).
 • Ornacka K., Procedura ewaluacyjna a standardy usług w pomocy społecznej − praca socjalna z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy oraz − interwencja kryzysowa w rodzinie dotkniętej zjawiskiem przemocy, Wrzos Wspólnota Robocza Związków i Organizacji Socjalnych, Warszawa 2012; wydanie internetowe: http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Eks pertyza%20ZE%20PwR.pdf (8.04.2016).
 • Pawłowska R., Grzywacz Ż., Dysfunkcjonalność rodziny a rozwój osobowości dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uczelniane BWSH, Koszalin 1998.
 • Profil kompetencji. Organizator społeczności lokalnych, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2011; wydanie internetowe: https://crzl.gov.pl/images /01-Bib lioteka/Publikacje/Projekty_Pomocy_Spolecznej/Tworzenie_i_rozwijanie_standardo w/Profil_Kompetencji.pdf (12.04.2016).
 • Przybysz A., Zakres treści – i przegląd wybranych badań empirycznych, „Przegląd Pedagogiczny” 2011, nr 1, s. 180-192; wydanie internetowe: https://www.google.pl/sear ch?q= ukryte+programy+w+edukacji+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=DjXwVu6mG6mB 6QSe26joCQ (21.03.2016).
 • Przybysz P., Dwa modele człowieka. O sporze liberalizm − komunitaryzm, Pierwodruk: „Arka” 1994, nr 51(3), s. 22-39; wydanie internetowe: http://www.staff.amu.edu.pl/~episte mo/seminarium/Online/LIBKOM.pdf, s. 1-24 (12.04.2016).
 • Przybysz P., Liberalna koncepcja jednostki a marksizm, Pierwodruk: L. Nowak, P. Przybysz (red.), Marksizm, liberalizm próby wyjścia, Zysk i ska, Poznań 1997, s. 135-157; wydanie internetowe: https://www.google.pl/search?q=Przybysz,+Marksizm,+liberalizm+p r%C3%B3 by+wyj%C5%9Bcia&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Wz0NV6bpLenb6QSNta LoAw, s. 1-26 (12.04.2016).
 • Przyszłość pracy socjalnej w Polsce. Rozmowa Mirosława Grewińskiego z Krzysztofem Frysztackim, „Empowerment o polityce aktywnej integracji, Standardy pomocy” 2013, nr 2, s. 26-27; wydanie internetowe: http://old.wspkorczak.eu/download/Artykuly_prasowe/empo werment_2_2013_small.pdf (8.03.2016).
 • Queer studies. Podręcznik kursu, red. J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń, Kampania przeciw Homofobii, Warszawa 2010; wydanie internetowe: http://www.kph.org.pl/publika cje/queerstudies_podrecznik.pdf (21.03.2106).
 • Radochoński M., Wybrane zagadnienia psychopatologii rodziny w ujęciu systemowej koncepcji rodziny, „Roczniki Socjologii Rodziny” 10(1998), s. 91-109; wydanie internetowe: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4517/1/07_Mieczyslaw_Rado chonski_Wy brane_zagadnienia_psychopatplogi_w_ujeciu_91-109.pdf (3.10.2016).
 • Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa [b.r.w.]; wydanie internetowe: https://www.google.pl/search?q= Ramowy +model+%C5%9Brodowiskowej+pracy+socjalnej/organizowania+spo%C5%82eczno%C5
 • %9Bci+lokalnej+Centrum+Wspierania&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=No0OV579CMe X6ATGt4PwCg (12.04.2016).
 • Rejzner A., Jóźwiak J., Środowisko społeczne a problem przestępczości nieletnich. Dane statystyczne z lat 1994-2006, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009.
 • ROPS w Toruniu, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Raport z badania. Kontrakt socjalny w praktyce w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń 2014; wydanie internetowe: http: //www.ropstorun.home.pl/pliki/opracowania/raport_kontrakt_socjalny_w_praktyce.pdf (22.03. 2016).
 • Ryś M., Kształtowanie się poczucia wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych, „Fides et Ratio” 2011, nr 6, s. 64-83; wydanie internetowe: http://www.stowarzysze niefidesetratio.pl/Presentations0/2011-2Rys.pdf (3.10.2016).
 • Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe Śląsk Sp. z o.o., Katowice 1998.
 • Skrzypniak R., Transmisja międzypokoleniowa wartości wychowawczych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 13(2001), s. 149-160, wydanie internetowe: https://repozytorium.amu.edu. pl/bitstream/10593/4394/1/13_Ryszard_Skrzypniak_Transmisja_miedzypokoleniowa_wartos ci_wychowawczych_149-160.pdf (2.10.2016).
 • Szczęsna H.. Mechanizmy negatywnych zmian w zakresie psycho-społecznego funkcjonowania dziecka z rodziny rozwiedzionej w świetle literatury przedmiotu, w: Współczesna rodzina polska. Jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie, red. H. Cudak, H. Marzec, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2001, s. 442-452.
 • Szelhaus S. Znaczenie nadużywania alkoholu i alkoholizmu w genezie przestępczości, w: Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, red. J. Jasiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 243-268.
 • Szkice systemowych ujęć pedagogiki, red. M. Kaliszewska, B. Klasińska, Wyd. UJK, Kielce 2010.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.
 • Szmagalski J., Kształcenie do pracy socjalnej po 1989 roku, w: Pracownicy socjalni a praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 279-297, wydanie internetowe: http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/521 83713.pdf (17.03.2016).
 • Śpiewak P., Komunitaryzm, wydanie internetowe: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komunita ryzm;3924720.html (12.04.2016).
 • Trawkowska D., Empowerment − idea, koncepcje i praktyka w pracy socjalnej, „Empowerment o Polityce Aktywnej Integracji. Standardy Pomocy” 2013, nr 2, s. 42-43.
 • Tyszka A., Wartości zdegradowane, wartości ocalone, w: Spór o wartości w kulturze i wychowaniu, red. F. Adamski, Kraków 1991, s. 13-35.
 • Wawrzyniak J. Dom i rodzina jako środowisko przemocy. Przegląd wyników badań w wybranych krajach Europy, w: Różne spojrzenia na przemoc, red. R. Szczepanik, J. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, s. 33-46.
 • Wobiz A. Współuzależnienia w rodzinie alkoholowej, Wydawnictwo „Akuracik”, Warszawa 2001; wydanie internetowe: http://old.wspkorczak.eu/download/Artykuly_prasowe/empo werment_2_2013_small.pdf (8.03.2016).
 • Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 1588).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de3970bf-14e8-4200-826e-03174dbad114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.