PL EN


2015 | 231 | 56-79
Article title

Kierunki oraz determinanty zmian struktury konsumpcji w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Directions and determinants of changes in the structure of consumption in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym opracowaniu podjęto rozważania dotyczące identyfikacji najważniejszych determinant zmian struktury konsumpcji w krajach Unii Europejskiej wraz z próbą określenia kierunków zmian w tym zakresie. Wskazano najważniejsze uwarunkowania i przesłanki dla możliwej konwergencji struktur konsumpcji, wyodrębniono grupy krajów podobnych pod względem struktury spożycia oraz dokonano oceny zmian struktur konsumpcji w badanych krajach Unii Europejskiej pod kątem nowoczesności.
EN
In the present study the identification of the most important determinants of changes in the structure of consumption in the EU countries, together with an attempt to determine the directions of change that structure was undertaken. The study presents the main reasons for the possible convergence of consumption patterns and assesses changes in consumption patterns in the countries surveyed in terms of modernity.
Year
Volume
231
Pages
56-79
Physical description
Contributors
References
 • Bylok F. (2012), Wpływ czynników demograficznych na przemiany konsumpcji w Polsce [w:] A. Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Katowice.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Cahlik T., Marková J. (2004), Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie, Nakladatelstvi CESES, Praha.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2009), Konsumpcjonizm a zrównoważona i trwała konsumpcja [w:] A. Mróz, Oblicza konsumpcjonizmu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Koszewska M. (2013), Globalne trendy w zachowaniach konsumentów i ich znaczenie dla rozwoju innowacji na rynku tekstylno-odzieżowym, „Handel Wewnętrzny”, styczeń-luty.
 • Kusińska A. (2000), Zachowania polskich konsumentów na rynku w latach dziewięćdziesiątych [w:] F. Misiąg (red.), Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Lavoie M. (1992), Foundations of Post-Keynesian Economic Analysis, Edward Elgar Publishing, Aldershot.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R. (2013), Scenariusze realnej konwergencji w Unii Europejskiej – kraje EŚW a UE-15, IX Kongres Ekonomistów Polskich, SGH, Warszawa 2013, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Matkowski%20Zbigniew, %20Pr%C3%B3chniak%20Mariusz,%20Rapacki%20Ryszard/Matkowski%20Zbig niew,%20Pr%C3%B3chniak%20Mariusz,%20Rapacki%20Ryszard%20-%20SCENA RIUSZE%20REALNEJ%20KONWERGENCJI%20W%20UNII%20EUROPEJSK IEJ%20-KRAJE%20E%C5%9AW%20A%20U.pdf (dostęp: 01.11.2014).
 • Mazurek-Łopacińska K. (2001), Polscy konsumenci w drodze do Unii Europejskiej [w:] Z. Kędzior, K. Karcz. (red.), Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. CBiE, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Mróz B. red. (2009), Oblicza konsumpcjonizmu. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce – trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Panek T. (2007), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 • Rapacki R. red. (2009), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji – konwergencja czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej (2012), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Zorska A. (2003), Globalizacja a konwergencja. Szanse i zagrożenia w procesie doganiania [w:] J. Zdanowski (red.), Globalizacja a tożsamość, Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa.
 • Żołędowski C. (2014), Starzenie się ludności – Polska na tle Unii Europejskiej, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, http://www.recesja.icm.edu.pl (dostęp: 09.11.2014).
 • [www 1] http://www.epp.eurostat.ec.eropa.eu (dostęp: 12.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de46019a-0cc9-46ba-9683-839031aac9d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.