PL EN


2018 (R. XVII) | 1(67) | 153-174
Article title

Internet jako środowisko wsparcia młodzieży w sytuacjach żałoby

Authors
Content
Title variants
EN
Internet as an environment of support for teenagers in a cases of mourning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces żałoby jest doświadczeniem trudnym, wymagającym przepracowania wszystkich kolejnych właściwych dla niego etapów – szoku, rozpaczy, złości, ogromnego smutku, by ostatecznie móc się pogodzić ze śmiercią bliskiej osoby. Szczególnej troski i uwagi wymaga dla otoczenia sytuacja, gdy żałoba pojawia się w okresie adolescencji – pokrywa się ona wówczas z naturalnym kryzysem rozwojowym związanym z budowaniem autonomiczności jednostki. Współcześnie okazuje się, że miejscem w którym nastoletnia osoba może zacząć poszukiwać źródeł wsparcia w sytuacji żałoby jest Internet. Poczucie anonimowości, wielość i szybkość pozyskania informacji, łatwość nawiązania nowych relacji opartych na autokreacyjnych możliwościach nowej technologii może okazać się ważniejszym elementem wsparcia społecznego niż najbliższe otoczenie. Prezentowane w artykule wyniki badań mają na celu wskazać możliwe formy wsparcia społecznego uzyskiwanego przez młodzież w Internecie oraz płynące z tego korzyści i zagrożenia.
EN
Mourning process is a difficult experience, that requires working through all its stages – shock, despair, anger, great sadness so that in the end one can accept the loss of a close person. Special care and mindfulness is required in the situation when the mourning is experienced during adolescence – in this case it attends a natural developmental crises caused by building ones autonomies. Today, it turns out that internet is the first place where teenagers are looking for support in the case of mourning. Sense of anonymity, the amount of, and easy access to, information, ease of building new relationships can be more important part of the social support then the closest environment. The research presented in this paper shows possible forms of social support that can be found by teenagers in internet, its benefits and threats.
Issue
Pages
153-174
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Andrzejewska A., (2015), Dylematy funkcjonowania człowieka w wirtualnym świecie, [w:] Cyberprzestrzeń. Człowiek, edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, red. J. Bednarek,A. Andrzejewska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Barney D., (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Brosch A., (2013), Kształtowanie kompetencji społecznych wśród młodzieży w procesie komunikacji wirtualnej, Oficyna Wydawnicza, Katowice.
 • Buczyński F., (2001), Dzieciństwo zagrożone śmiercią, [w:] Oblicza dzieciństwa, red. D. Kornas Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Canteloni T., (2014), Człowiek w epoce Internetu; Technopłynny umysł, Bratni Zew. Wydawnictwo Franciszkanów, Kraków.
 • Erikson E.H., (2003), Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań.
 • Feliksiak M., (2016), Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Centrum Badania Opinii Publicznej, Warszawa.
 • Herbert M., (2005), Żałoba w rodzinie. Jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom, GWP, Gdańsk.
 • Kubiak A.E., (2010), Wirtualizacja pamięci i żałoby w dobie później nowoczesności, [w:] Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, red. J. Mucha, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.
 • Kübler-Ross E., (2008), Śmierć. Ostatni etap rozwoju, Wydawnictwo Laurum, Warszawa.
 • Kleszcze-Szczyrba R., (2016), Czy po stracie „potrzebna jest” żałoba i czy każdej żałobie „potrzebna jest” terapia, [w:] Utrata i żałoba. Teoria i praktyka, red. R. Kleszcz-Szczerba, A. Gałuszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kraków.
 • Leist M., (2009), Dzieci poznają tajemnicę śmierci, Święty Wojciech Wydawnictwo, Poznań.
 • Livingstone S., Haddon L., (2009), EU Kids Online: Final report. LSE, EU Kids Online, London.
 • Małozięć A., (2013), Wirtualne cmentarze, czyli oswajanie śmierci w Internecie, [w:] Cierpienie, umieranie, śmierć:wyzwania i dylematy ludzkiego losu w kontekście sytuacji granicznych, red. P. Danćak, M. Rembierz, R. Sieroń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, Stalowa Wola.
 • Martin H., (2005), Żałoba w rodzinie, GWP, Gdańsk.
 • NASK, (2017), Raport z badania Nastolatki 3.0, Warszawa.
 • Olejnik K., (2005), Wspólnoty w Sieci, [w:] Umysł – Ciało – Sieć, red. E. Stawowczyk-Tsalawoura, W. Chyła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Pyżalski J., (2016), Od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans: prorozwojowe i prospołeczne używanie Internetu przez dzieci i młodzież, [w:] Nastolatki wobec Internetu, red.M. Tanaś, NASK, Warszawa.
 • Sęk H., Cieślak R., (2012), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa.
 • Siemieniecka D., (2007), Internet w edukacji, [w:] Pedagogika medialna, t. 2, red. B. Siemieniecki, PWN, Warszawa.
 • Sielicka E., (2017), Edukacja tanatologiczna w szkole, Wydawnictwo Volumina, Szczecin.
 • Siwińska E., (2010), Pokolenie bez prawa do żałoby, [w:] Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostu i kryzysów, red. E. Jackowska, B. Kromolicka, Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Śliwerski B., (2016), Czy sieć zastąpi szkołę i rodziców w edukacji i wychowaniu? – nowe wyzwania dla rodziców i systemu edukacji, [w:] Nastolatki wobec Internetu, red. M. Tanaś, NASK, Warszawa.
 • Turkle S., (2013), Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki a mniej od siebie nawzajem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U z 1996 r. Nr 60, poz. 281).
 • Rubacha K., (2011), Metodologia badań nad edukacją, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 • Walter N., (2016), Internetowe wsparcie społeczne. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de63bcd1-510e-481d-89de-5ad76779fb73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.