PL EN


2015 | 3/2015 (55), t.2 | 220-236
Article title

Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja – jako nowe instrumenty zarządzania ryzykiem systemowym w sektorze ubezpieczeń

Content
Title variants
EN
Recovery and Resolution – New Mechanisms for Systemic Risk Management in the Insurance Sector
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kierunki nowych rozwiązań regulacyjnych i instytucjonalnych w sektorze finansowym są odpowiedzią na kryzys ostatnich lat. Konieczność interwencji publicznej i uruchomienie środków publicznych na pokrycie strat prywatnych podmiotów na szeroką skalę zmieniły optykę regulatorów, organów nadzoru i opinii społecznej. Po pierwsze, stabilność stała się zdecydowanie podstawową wartością systemu finansowego, w znacznie większym stopniu niżli jego potencjał wzrostowy i innowacyjność, co jest powszechnie eksponowane nie tylko w regulacjach prawnych. W opracowaniu podjęto analizę trendów w zakresie zarządzania ryzykiem systemowym w sektorze ubezpieczeń. Przedstawiono charakterystykę kluczowych narzędzi zarządzania ryzykiem systemowym w sektorze ubezpieczeń, tj.: plany zarządzania ryzykiem systemowym, mające charakter prewencyjny, których celem jest redukcja znaczenia systemowego instytucji ubezpieczeniowej; plany naprawcze, gdzie kluczową rolę odgrywa identyfikacja obszarów działalności o znaczeniu systemowym i przygotowanie scenariuszy naprawczych oraz mechanizm uporządkowanej likwidacji.
EN
The new regulatory and institutional trends in the financial sector are a response to the recent crisis. The need for public intervention and the mobilization of public funds to cover the mass losses of private entities have changed the point of view of regulators, supervisory authorities and public opinion. Firstly, stability has become by far the fundamental value of the financial system, much greater than its growth and innovation potential, which is widely reflected not only by the legal regulations. The study analyzes the trends in the systemic risk management in the insurance sector. It presents the characteristics of key tools for managing systemic risk in this sector, i.e.: preventive systemic risk management plans aimed at reducing the systemic importance of insurance institutions; recovery plans where the key role is played by the identification of systemically important areas of activity and the preparation of recovery scenarios; and the resolution mechanism.
Year
Pages
220-236
Physical description
Dates
published
2015-11-30
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • Alińska, A. i Wasiak, K. (2014). Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne?. Studia Ekonomiczne, 198, cz. 1: Finanse – problemy – decyzje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Allen, W. i Wood, G. (2006). Defining and achieving financial stability. Journal of Financial Stability, czerwiec.
 • BIS. (2013). Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement. Bank for International Settlements, lipiec.
 • Baranoff, E. (2015). U.S. and Japan Life Insurers Insolvencies Case Studies. Lessons learned from resolutions. A Geneva Association research Report.
 • Barnett, W.A. i Rose, M. (2001). Joseph Schumpeter and Modern Nonlinear Dynamics. W: V. Orati, Sh. Dahiya (red.), Economic Theory in the Light of Schumpeter’s Scientific Heritage: Essays in Memory of Schumpeter on his 50th Death Anniversary (s. 187–196). Rohtak: Spellbound Publications.
 • Brunnermeier, M., Crockett, A., Goodhart, Ch., Persaud, A.D. i Shin, H. (2009). The Fundamental Principles of Financial Regulation. Geneva Reports on the World Economy 11, International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), czerwiec, Geneva.
 • Čihák, M., Muñoz, S., Teh Sharifuddin, S. i Tintchev, K. (2012). Financial Stability Reports: What Are They Good For?. IMF, Working Paper, WP/12/1, IMF January.
 • Crockett, A.D. (1997). Why is Financial Stability a Goal of Public Policy? Economic Review, Q IV, 5–22.
 • Curtis, R. i Collier, J. (2014). Recovery & Resolution Plans (RRPs) – International Developments in Insurance Regulation. KPMG, Actuaries Institute 2014 Financial Services Forum, 5–6 maja.
 • Czerwińska, T. (2009). Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych – istota, uwarunkowania, instrumenty. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Czerwińska, T. (2014). Ryzyko systemowe sektora ubezpieczeń – analiza ekspozycji w krajach Unii Europejskiej. Problemy Zarządzania, 4.
 • Czerwińska, T. (2015). Zagrożenia dla stabilności sektora ubezpieczeń – ujęcie systemowe. W: J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dec, P. i Masiukiewicz, P. (2013). Podatek bankowy. Warszawa: C.H. Beck.
 • Demarigny, F., McMahon, J. i Robert, N. (2013). Review of the New European System of Financial Supervision (ESFS). Part 1: The Work of the European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA, ESMA). European Parliament Directorate-General for Internal Policies Policy Department A: Economic and Scientific Policy, październik,(IP/A/ECON/ST/2012-23).
 • Di Giorgio, G. i Di Noia, C. (2001). Financial Regulation and Supervision in the Euro Area: A Four-Peak Proposal. The Wharton Financial Institutions Center, styczeń.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/
 • WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012.
 • Eling, M. i Pankoke, D. (2014). Systemic Risk in the Insurence Sector – What Do We Know?. Working Paper on Risk Management and Insurance, No. 124.
 • FSB. (2010). Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions. FSB Recommendations and Time Lines, FSB, 20 października.
 • FSB. (2011). Intensity and Effectiveness of SIFI Supervision. Progress report on implementing the recommendations on enhanced supervision. Financial Stability Board, 27 października.
 • FSB. (2013). Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Financial Institutions: Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services, lipiec.
 • FSB. (2014). Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. Financial Stability Board,15 października.
 • FSB. (2014a). Recovery and Resolution Planning for Systemically Important Insurers: Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services. FSB Consultative Document, 16 października.
 • Griffith-Jones, S. (2009). New Financial Architecture as a Global Public Good. Pozyskano z: http://www.stephanygj.net/papers/New_financial_architecture_as_a_global_public_good.pdf.
 • Haefeli, D. i Liedtke, P.M. (2012). Insurance and Resolution in Light of the Systemic Risk Debate. A Contribution to the financial stability discussion in insurance. Geneva: The Geneva Association, February. Pozyskano z: www.genevaassociation.
 • Hall, P.A. (1993). Policy Paradigms, Social Learning and the State: the case of economic policy-making in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275–296.
 • IAIS. (2011). Insurance and Financial Stability. Basel: International Association of Insurance Supervisors, listopad.
 • IAIS. (2013). Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology. Basel: International Association of Insurance Supervisors, 18 lipca.
 • IMF. (2009). Global Financial Stability Report, Navigating the Financial Challenges Ahead. International Monetary Fund, październik.
 • IMF. (2015). Global Financial Stability Report, Navigating Monetary Policy Challenges and Managing Risks. International Monetary Fund, kwiecień.
 • IMF/BIS/FSB. (2009). Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations. Report to the G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Joint IMF/BIS/FSB. Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of The European Parliament and of The Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No. 1093/2010 (COM(2012) 280 final) (SWD(2012) 167 final), Brussels, 6.6.2012, SWD(2012) 166 final.
 • Jurkowska, A. (2011). Instytucje ważne systemowo i ryzyko systemowe. Propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym. Zeszyty Naukowe, 11, Kraków: PTE.
 • Kandarian, S.A. (2013). Insurers as SIFIs: a Case of Mistaken Identyfy? The Geneva Association, Insurance and Finance Editorial Overview, 12, 10 października.
 • Knel, M. (2012). Schumpeter, Minsky and the financial instability hypothesis. NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education NIFU.
 • Llewellyn, D.T. (2006). Institutional structure of financial regulation and supervision: the basic issues. World Bank seminar Aligning Supervisory Structures with Country Needs, Washington DC, 6–7 czerwca.
 • McCauley, R., McGuire, P. i Götz von, P. (2012). After the Global Financial Crisis: From International to Multinational Banking?. Journal of Economics and Business, 64(1), 7–23.
 • Minsky, H. (1986). The evolution of financial institutions and the performance of the economy. Journal of Economic, (20), 345–353.
 • Minsky, H. (1994). Financial Instability and the Decline of Banking: Public Policy Implications. Minsky Archives, The Levy Economics Institute of Bard College.
 • Minsky, H. (2008). Stabilizing an Unstable Economy. McGraw Hill, International Ed.
 • Pruski, J. (2013). Perspektywy resolution w Polsce. W: Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku – doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla Polski. Zeszyty BRE Bank CASE, 124.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010.
 • Schoenmaker, D. i Wagner, W. (2011). The Impact of Cross-Border Banking on Financial Stability. Tinbergen Institute Discussion Paper, 11-054/DSF18.
 • Schumpeter, J.A. (1939). Business Cycles: Volumes I&II. New York: McGraw Hill.
 • Shirakawa, M. (2012). International financial stability as a public good. Keynote address at a High-Level Seminar co-hosted by the Bank of Japan and the International Monetary Fund in Tokyo, Japan, 14 października.
 • Smaga, P. (2013). Istota stabilności finansowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 124, 103–122. Warszawa: SGH.
 • Stiglitz, J. (2000). Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability. World Development, 28(6), 1075–1086.
 • Stiglitz, J. (2006). Global public goods and global finance: does global governance ensure that the global public interest is served?. W: J.P. Touffut (red.), Advancing Public Goods (s. 149–164). Cheltenham: The Cournot Center for Economic Studies.
 • Szczepańska, O. (2005). Podstawowe przesłanki, zagrożenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. Bezpieczny Bank, 1, 20–22.
 • Szczepańska, O., Dobrzańska, A. i Zdanowicz, B. (2015). Resolution czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością. Warszawa: NBP.
 • The Geneva Association. (2010). Systemic Risk in Insurance, An Analysis of insurance and financial stability. Geneva: The Geneva Association, marzec.
 • Viñals, J. (2011). Macroprudential Policy: An Organizing Framework – Background Paper. Monetary and Capital Markets Department, IMF, 14 marca.
 • Viñals, J. i Nier, E. (2014). Collective Action Problems in Macroprudential Policy and the Need for International Coordination. Financial Stability Review, 18, Banque de France, Paris.
 • Vourloumis, S. (2012). Reforming EU and Global Financial Regulation: Crisis, Learning and Paradigm Shifts. 4th Biennial ECPR Standing Group for Regulatory Governance Conference „New Perspectives on Regulation, Governance and Learning 2012”, University of Exeter, 27–29 czerwca.
 • Weiß, G.N.F. i Muhlnickel, J. (2014). Why do some insurers become systemically relevant? Journal of Financial Stability, 13, 95–117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de886658-f401-458b-bc0e-5c699f005e96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.