PL EN


2020 | 4(239) | 91-121
Article title

Uczestnictwo i mobilizacja w wyborach parlamentarnych 2019 roku

Content
Title variants
EN
Participation and Mobilization in the 2019 Parliamentary Election
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie mobilizacji wyborczej i zwiększonego uczestnictwa w wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych w Polsce jesienią 2019 roku. Frekwencja wyborcza po raz pierwszy w historii postkomunistycznej Polski przekroczyła w nich 60%. Pytania badawcze i hipotezy dotyczą wzrostu frekwencji, (rosnącej) stabilności wyborczej i/lub rosnącej mobilizacji, a także mechanizmów (poziomu makro i mikro) wyjaśniających obserwowane zjawisko. Ustalenia empiryczne potwierdzają (w znacznej części) postawione hipotezy. Frekwencja wyborcza w 2019 roku wzrosła na skutek „zatrzymania” w procesie wyborczym wyjątkowo wielu (jak na polskie warunki) wyborców, a także na skutek szerokiej mobilizacji osób dotychczas niegłosujących. Oba zjawiska miały związek z postępującą polaryzacją polityczną, zwiększającą się rywalizacyjnością wyborów i rosnącą identyfikacją partyjną elektoratów. Procesy te w części były efektem podmiotowego sprawstwa aktorów działających na polskiej scenie politycznej, a w części produktem „strukturalnych” fenomenów, dziejących się poza wolą i kontrolą tychże.
EN
This article aims to explain the electoral mobilization and increased participation in the parliamentary elections held in Poland in autumn 2019. Voter turnout exceeded 60% for the first time in the history of post-communist Poland. The research questions and hypotheses focus on the increase in turnout itself, (growing) electoral stability and/or increasing mobilization, and the (macro and micro level) mechanisms that explain the observed phenomena. The empirical findings confirm (in large part) the hypotheses. The 2019 electoral turnout increased as a result of decreasing electoral volatility, and in effect of the extensive mobilization of the non-voters. Both phenomena were related to growing political polarization, increasing competitiveness of elections, and growing party identification of voters. In part, these processes were the product of several actors’ agency, and in part, the outcome of ‘structural’ phenomena unfolding beyond their will and control.
Year
Issue
Pages
91-121
Physical description
Contributors
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
author
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
References
 • Arato, Andrew. 2019. Revolutions and constitution making. In: D. Landau, H. Lerner, eds. Comparative Constitution Making. Cheltenham (UK) & Northampton (MA, USA): Edward Elgar Publishing.
 • Batorski, Dominik, Wiesław Bartkowski. 2003. Identyfikacja partyjna w przestrzennej teorii wyborów. Studia Socjologiczne, 168, 1: 113–121.
 • Blais, Andre. 2000. To vote or not to vote? The merits and limits of rational choice. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Blais, Andre. 2010. Frekwencja wyborcza. Przekład Tomasz Płudowski. W: R. Dalton, H.-D. Klingemann, red. 2010. Zachowania polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 237–256.
 • Brody, Richard A. 1978. The puzzle of political participation in America. In: A. King ed. The New American Political System. Washington, DC: American Enterprise Institute, 287–324.
 • Cambell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller, Donald E. Stokes. 1960. The American Voter. New York: Wiley.
 • Cassell, Carol A., Robert C. Luskin. 1988. Simple explanations of turnout decline. American Political Science Review, 82: 1321–1330.
 • Cavanagh, Thomas E. 1981. Changes in American Voter Turnout, 1964–1976. Political Science Quarterly, 96: 53–65.
 • Cox, Gary W. 2015. Electoral Rules, Mobilization, and Turnout. Annual Review of Political Science, 18, 1: 49–68.
 • Cześnik, Mikołaj. 2007. Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Cześnik, Mikołaj. 2009. Przyczyny zmiany frekwencji wyborczej w Polsce: przykłady wyborów parlamentarnych w 2005 i 2007 roku. Studia Socjologiczne, 194: 27–51.
 • Cześnik, Mikołaj, Paweł Grzelak, Michał Kotnarowski. 2011. Chwiejni versus kapryśni: niestabilność zachowań wyborczych w Polsce. Studia Polityczne, 28: 61–86.
 • Cześnik, Mikołaj, Agnieszka Kwiatkowska, A. 2017. Uczestnictwo wyborcze w 2014 i 2015 roku. W: R. Markowski, red. Demokratyczny Audyt Polski 2: Demokracja wyborcza w Polsce lat 2014-15. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 27–48.
 • Downs, Anthony 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper.
 • Ezrow, Lawrence. 2008. Research note: On the inverse relationship between votes and proximity for niche parties. European Journal of Political Research, 47: 206–220.
 • Facchini, François, Louis Jaeck. 2019. Ideology and the rationality of non-voting. Rationality and Society, 31, 3: 265–286. DOI: 10.1177/1043463119841033.
 • Ferris, Stephen J. 2020. What happens when voting rules change? The case of New Zealand. Constitutional Political Economy, 31: 267–291.
 • Franklin, Marc N. 2004. Voter Turnout and the Dynamics of Electoral Competition in Established Democracies Since 1945. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gendźwiłł, Adam, Marta Żerkowska-Balas. 2018. Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Geys, Benny. 2006. Rational theories of voter turnout: A review. Political Studies Review, 4, 1: 16–35. DOI:10.1111/j.1478-9299.2006.00034.x.
 • Gronlund, Kimmo, Maija Setala. 2007. Political Trust, Satisfaction and Voter Turnout. Comparative European Politics, 5: 400–422. DOI:10.1057/palgrave.cep.6110113.
 • Grzelak, Paweł, Radosław Markowski. 1999. Identyfikacja partyjna Polaków: uniwersalia a specyfika lokalna. W: R. Markowski, red. Wybory parlamentarne 1997. Warszawa: Warszawa: ISP PAN i Fundacja im. Friedricha Eberta, 45–80.
 • Heath, Oliver. 2007. Explaining turnout decline in Britain, 1964–2005: Party identification and the political context. Political Behavior, 29: 493–516.
 • Holmberg, Soren. 2007. Partisanship reconsidered. In: R. J. Dalton, H.-D. Klingemann, eds. Oxford handbook of political behavior. Oxford: Oxford University Press, 557–570.
 • Holmes, Mary, Nathan Manning. 2013. ‘Them that runs the country don’t know what they’re doing’: political dissatisfaction amongst members of the white working class. The Sociological Review, 61: 479–498. DOI:10.1111/1467-954X.12033.
 • Huntington, Samuel P. 1995. Trzecia fala demokratyzacji. Przekład Andrzej Dziurdzik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Janicka, Krystyna, Kazimierz M. Słomczyński. 2014. Struktura społeczna w Polsce: klasowy wymiar nierówności. Przegląd Socjologiczny, 63, 2: 55–72.
 • Jednaka, Wiesława. 1997. Zachowania wyborcze. W: A. Antoszewski, R. Herbut, red. Demokracje zachodnioeuropejskie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 290–313.
 • Johann, David, Katharina Kleinen-von Königslöw, Sylvia Kritzinger, Kathrin Thomas. 2018. Intra-Campaign Changes in Voting Preferences: The Impact of Media and Party Communication. Political Communication, 35, 2: 261–286.
 • Klingemann, Hans-Dieter, Martin P. Wattenberg. 1992. Decaying versus developing party systems: A comparison of party images in the United States and West Germany. British Journal of Political Science, 22, 2: 131–149.
 • Kostadinova, Tatiana. 2003. Voter turnout dynamics in post-Communist Europe. European Journal of Political Research, 42: 741–759. DOI:10.1111/1475-6765.00102.
 • Kostelka, Filip, Andre Blais. 2018. The Chicken and Egg Question: Satisfaction with Democracy and Voter Turnout. PS: Political Science & Politics, 51, 2: 370–376. DOI:10.1017/S1049096517002050.
 • Kwiatkowska, Agnieszka, Mikołaj Cześnik. 2020. Electoral law, political knowledge and voter turnout - complex liaisons. Polish Sociological Review (w druku).
 • Laponce, Jean A. 1967. Non-Voting and Non-Voters: A Typology. The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne d’Economique et de Science politique, 33, 1: 75–87.
 • LeRoux, Kelly. 2011. Examining implementation of the National Voter Registration Act by nonprofit organizations: An institutional explanation. Policy Studies Journal, 39, 4: 565–589. DOI:10.1111/j.1541-0072.2011.00422.x.
 • Linek, Lukas, Ivan Petrusek. 2016. What’s past is prologue, or is it? Generational effects on voter turnout in post-communist countries, 1990–2013. Electoral Studies, 42: 78–90.
 • Linz, Juan, Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-communist Europe. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
 • Lipset, Seymour. M. 1995. Homo Politicus. Społeczne podstawy polityki. Przekład Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lively, Jack. 1975. Democracy. Oxford: Basil Blackwell.
 • Mair, Peter. 2002. In the Aggregate: Mass Electoral Behaviour in Western Europe, 1950–2000. In: H. Keman, eds. Comparative Democratic Politics. London: Sage, 122–140.
 • Markowski, Radoslaw. 1992. Polscy non-voters. Część I: Strukturalne rozmieszczenie bierności wyborczej. Studia Polityczne, 1: 19–33.
 • Markowski, Radosław. 1993. Polscy non-voters. Część II: Elementy świadomości społecznej a partycypacja wyborcza. Studia Polityczne, 1-4, 5: 7–27.
 • Markowski, Radosław. 2001. Party System Institutionalization in New Democracies, Poland – A Trend-Setter with no Followers. In: P. Lewis, ed. Party Development and Democratic Change in Post-Communist Europe. The First Decade. London: Frank Cass Editors, 57–61.
 • Markowski, Radosław. 2002a. Współzawodnictwo w polskim systemie partyjnym w wyborach 2001 roku. Studia Polityczne, 13: 35–66.
 • Markowski, Radosław, red. 2002b. System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń. Warszawa: ISP PAN i Fundacja im. Friedricha Eberta.
 • Markowski, Radosław, red. 2017. Demokratyczny Audyt Polski 2: Demokracja wyborcza w Polsce lat 2014–2015. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Markowski, Radosław, Agnieszka Kwiatkowska. 2017. Chwiejność wyborcza Polaków. W: R. Markowski, red. Demokratyczny Audyt Polski 2: Demokracja wyborcza w Polsce lat 2014–2015. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 105–117.
 • Markowski, Radosław, Marta Żerkowska-Balas. 2017. Związki obywateli z partiami politycznymi. W: R. Markowski, red. Demokratyczny Audyt Polski 2: Demokracja wyborcza w Polsce lat 2014–2015. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 135–152.
 • Marsh, Michael. 1991. Accident or design? Non-voting in Ireland. Irish Political Studies, 6, 1: 1–14.
 • McCoy, Jennifer, Tahmina Rahman, Murat Somer. 2018. Polarization and the Global Crisis of Democracy: Common Patterns, Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic Polities. American Behavioral Scientist, 62, 1: 16–42.
 • Mejía, Jorge. 2018. Venezuela in Crisis: A Backgrounder. Colloquium: The Political Science Journal of Boston College. 2: 42–53.
 • Miller, Warren E. 1992. The Puzzle Transformed: Explaining Declining Turnout. Political Behavior, 14, 1: 1–43.
 • Neundorf, Anja, Richard G. Niemi. 2014. Beyond political socialization: New approaches to age, period, cohort analysis. Electoral Studies, 33: 1–6. DOI:10.1016/j. electstud.2013.06.012.
 • North, Douglas C. 1988. Ideology and political/economic institutions. Cato Journal, 8, 1: 15–28.
 • North, Douglas C. 1992. Institutions, ideology, and economic performance. Cato Journal, 11, 3: 477–488.
 • Nowak, Stefan. 1985. Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 • Patkos Veronika. 2016. Measuring country-level partisanship with ESS data – a new approach. Paper presented in session: Political attitudes and voting at the 3rd International ESS Conference, 13-15th July 2016, Lausanne, Switzerland.
 • Pattie, Charles, Ron Johnston. 2001. A low turnout landslide: Abstention at the British General Election of 1997. Political Studies, 49: 286–305. DOI:10.1111/1467-9248.00314.
 • Pattie, Charles, Todd Hartman, Ron Johnston. 2019. A Close-run Thing? Accounting for Changing Overall Turnout in UK General Elections. Representation, 55, 1: 101–116. DOI: 10.1080/00344893.2018.1555676.
 • Przybysz, Dariusz. 2004. Dlaczego Polacy nie głosują? Analiza przyczyn bierności wyborczej. W: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, red. Niepokoje polskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 197–226.
 • Raciborski, Jacek. 1996. Absencja wyborcza: obraz i uwarunkowania zjawiska. W: A. Jasińska-Kania, J. Raciborski, red. Naród-Władza-Społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 205–235.
 • Raciborski, Jacek. 1997. Polskie wybory. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rae,DouglasW.1971.CommentonWildgen’s‘TheMeasurementofHyperfractionalization.ComparativePoliticalStudies,4:244–45.DOI:10.1177/001041407100400206.
 • Reykowski, Janusz. 2019. Rozczarowanie demokracją. Perspektywa psychologiczna. Sopot: Smak Słowa.
 • Riesman, David, Reuel Denney, Nathan Glazer. 1950. The Lonely Crowd. New Haven: Yale University Press.
 • Riker, William H., Peter C. Ordeshook. 1968. A Theory of the Calculus of Voting. American Political Science Review, 62: 25–43.
 • Rose, Richard, William Mishler. 1998. Negative and positive party identification in postcommunist countries. Electoral Studies, 17, 2: 217–234.
 • Sartori, Giovanni. 1994. Teoria demokracji. Przekład Piotr Amsterdamski, Daniel Grinberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schmitter, Phillippe. C., Alexander H. Trechsel, eds. 2004. Green Paper on the Future of Democracy in Europe. Trends, Analyses and Reforms. Strasbourg: Council of Europe.
 • Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka. 2008. Polarized social-class structure: On the Matthew effect and increasing inequality. Polish Sociological Review, 164, 4: 341–357.
 • Sztabiński, Paweł B., Franciszek Sztabiński, Dariusz Przybysz. 2007. Are non-respondents similar to respondents? Findings from the ESS-2004 in Poland. ASK, 16: 25–54.
 • Thomassen, Jacques. 1976. Party Identification as a Cross-National Concept: its Meaning in the Netherlands. In: I. Budge, I. Crewe, D. Farlie, eds. Party Identitication and Beyond: Representations of Voting and Party Competition. London: Wiley, 63–79.
 • Thomassen, Jacques, eds. 2005. The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press.
 • Tingsten, Herbert. 1937. Political Behavior. Studies in Election Statistics. London: P. S. King & Son.
 • Turska-Kawa, Agnieszka. 2015. Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Vowles, Jack. 2010. Electoral System Change, Generations, Competitiveness and Turnout in New Zealand, 1963–2005. British Journal of Political Science, 40, 4: 875–895. DOI:10.1017/S0007123409990342.
 • Wang, Ching-Hsing. 2013. Why do people vote? Rationality or emotion. International Political Science Review, 3, 5: 483–501. DOI:10.1177/0192512113490365.
 • Wasilewski, Jacek, Maciej Kopczyński, Sławomir Szczur. 1999. Stabilność zachowań wyborczych. W: R. Markowski, red. Wybory parlamentarne 1997. Warszawa: ISP PAN i Fundacja im. Friedricha Eberta, 91–111.
 • Whiteley, Paul F., Patrick Seyd. 2002. High-Intensity Participation. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Żerkowska-Balas, Marta. 2017. Czy głosowanie jest racjonalną decyzją? Analiza partycypacji wyborczej w Polsce na tle wybranych demokracji europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-de9fb8e2-f5c8-4ddb-8a4e-459b9b442ffe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.