PL EN


2013 | 1(68) |
Article title

Profesjonalizacja w edukacji dorosłych w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji na przykładzie profilu facylitatora uczenia się dorosłych

Authors
Content
Title variants
EN
Professionalisation in adult education in the context of the European Qualifications Framework on the example of adult learning facilitator
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents several aspects of the European debate on the professionalisation of adult education. Drawing upon three international projects implemented as part of the European programmes, it outlines trends and tendencies of searching for a common way leading to the increase in the quality of educational work with adults through ensuring transparency and high standards of teaching staff qualifications. A special attention is devoted to the competences of an adult learning facilitator, who constituted the research subject of the Qualified to Teach project implemented by the European partners in 2009-2011. The application of Delphi method in the project enabled to work out the consensus on key competences required of a specialist working with adult learners.
PL
Artykuł przedstawia kilka aspektów europejskiej debaty na temat profesjonalizacji w edukacji dorosłych. W oparciu o trzy międzynarodowe projekty realizowane w ramach programów europejskich szkicuje tendencje i trendy poszukiwania wspólnej drogi prowadzącej do zwiększenia jakości pracy oświatowej z dorosłymi poprzez zapewnienie transparentności i wysokich standardów kwalifikacji kadry nauczającej. Szczególna uwaga skierowana jest na kompetencje zawodowe facylitatora procesów uczenia się dorosłych, który stanowił przedmiot badań projektu Qualified to Teach realizowanego przez partnerów europejskich w latach 2009–2011. Dzięki zastosowaniu metody delfickiej umożliwił on wypracowanie konsensusu w kwestii kluczowych kompetencji specjalisty pracującego z dorosłym uczniem.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
  • 1. Komisja Wspólnot Europejskich (2006), Kształcenie dorosłych: Nigdy nie jest za późno na naukę, Bruksela 23.10.2006 KOM (2006)214 wersja ostateczna, s. 6. i 8.
  • 2. Nuissl E., Lattke S. (red.) (2008), Qualifying adult learning professionals in Europe, Bielefeld.
  • 3. Przybylska E. (red.) (2006), Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wyższym, Toruń
  • 4. Sgier I., Lattke S. (red.) (2012), Professionalisierungsstrategien der Erwachsenenbildung in Europa, Bielefeld.
  • Szarota Z. (1996), Praktyczny wymiar kształcenia andragogicznego, [w:] Wesołowska. E.A.(red.), Nauczyciele edukacji dorosłych, Toruń, s. 144.
  • Towards a Transnational Qualification Framework for Learning Facilitators in Adult and Continuing Education in Europe. Concept developed by the European Project „Qualified to Teach“ (QF2TEACH), dostępny na http://qf2teach.com/assets/files/Concept%20 for%20transnational%20qualification%20framework.pdf, (otwarcia wielokrotne, 2012– –2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dea84814-914e-4814-9f55-d8bda141b498
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.