PL EN


2018 | 15/2018 | 129-142
Article title

Parental attitudes of mothers and fathers serving a prison sentence

Content
Title variants
PL
Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy postaw rodzicielskich matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności. Porównano postawy 50 kobiet i 50 mężczyzn, będących rodzicami małoletnich dzieci do 18 roku życia, którzy wychowywali je przed osadzeniem i utrzymują z nimi systematyczny kontakt również w trakcie pobytu w zakładzie karnym. W Kwestionariuszu Postaw Rodzicielskich M. Plopy skazani ojcowie osiągnęli wyniki na poziomie wysokim w podskali wymagania, natomiast wyniki niskie w zakresie postawy autonomii i ochraniania. Z kolei skazane matki wykazują wyraźną tendencję do przyjmowania względem dzieci postawy nadmiernie ochraniającej i niekonsekwentnej. Nasilenie poszczególnych postaw rodzicielskich zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa. Sprawcy przestępstw przeciwko rodzinie w porównaniu z pozostałymi rodzicami w istotnie mniejszym stopniu akceptują swoje dzieci oraz są wobec nich istotnie bardziej wymagający. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że respondenci niewłaściwie pełnią role rodzicielskie, co prawdopodobnie zaburza wzajemne relacje w ich rodzinach. Zasugerowano, że w pracy penitencjarnej ze skazanymi rodzicami powinno się prowadzić kompleksową i systematyczną diagnozę postaw rodzicielskich oraz podnosić ich świadomość pedagogiczną m.in. poprzez kształtowanie umiejętności komunikacji z dzieckiem, właściwego doboru kar i nagród, okazywania uczuć.
EN
The article analyses parental attitudes of mothers and fathers serving prison sentences. A comparison was made between the attitudes of 50 women and 50 men, parents of minor children up to the age of 18, who had been raising them up before they were imprisoned and maintain regular contact with them during their imprisonment. In M. Plopa's Parental Attitudes Questionnaire, convicted fathers achieved high scores in the subscale of requirements, while low scores within the scope of autonomy and protection attitude. Convicted mothers, in turn, tend to adopt an excessively protective and inconsistent attitude towards their children. The intensity of individual parental attitudes depends on the type of crime committed. The perpetrators of crimes against the family, compared to other parents, accept their children to a significantly lower degree and are significantly more demanding towards them. The results of the survey clearly indicate that respondents carry out their parental roles improperly, which probably disturbs mutual relations in their families. It was suggested that in penitentiary work with sentenced parents a comprehensive and systematic diagnosis of parental attitudes should be carried out and their pedagogical awareness should be raised, among others, through shaping the ability to communicate with a child, appropriate selection of punishments and rewards, showing affection.
Year
Issue
Pages
129-142
Physical description
Dates
published
2018-11-12
Contributors
 • University of Economics and Innovation in Lublin
 • University of Rzeszów
References
 • Adamska E., Wawrzyk M., Owsianka D. (2009). Skazana matka w izolacji więziennej. W: I. Dybalska (red.).Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008.Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.
 • Bradshaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.
 • Forward S. (1992). Toksyczni rodzice. Wyd. Jacek Santorski, Warszawa.
 • Jurek K. (2011). Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics. Wyd. KUL, Lublin.
 • Latoś A. (2012).Zabiłam własne dziecko… Studium przypadków zabójczyń dzieci oraz możliwości ich resocjalizacji. Wyd. UKW, Bydgoszcz.
 • Olszewska E. (2012). Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • Piotrów E. (2009).Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania. W:A. Jaworska (red.).Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. IMPULS, Kraków.
 • Plopa M. (2008). Psychologia rodziny: teoria i badania. IMPULS, Kraków.
 • Sikora D. (2010).Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym, a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum. Wyd. UMCS, Lublin.
 • Ustawa z dnia 6. czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557).
 • Williams K., Papadopoulou V., Booth N. (2012). Prisoner’s childhood and family backgrounds. Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) longitudinal cohort study of prisoners. Ministry of Justice Research Series 4/12, March 2012.
 • Zajęcka B. (2007).Dolegliwość kary pozbawienia wolności odczuwana przez skazane kobiety. W: S. Badora, R. Stojecka-Zuber (red.). Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
ISBN
2392-2656
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-deadd96e-663e-4b82-b0f7-dc2421b817a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.