PL EN


2016 | 47 | 53-69
Article title

Consumption Megatrends in the Conditions of Globalization

Authors
Content
Title variants
PL
Makrotrendy konsumenckie w warunkach globalizacji
RU
Потребительские макротренды в условиях глобализации
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Globalisation is one of the challenges at the turn of the 20th and 21st centuries. This notion is used in everyday life and may be considered from different points of view, because globalisation is a process relevant to and significantly affecting various aspects of human existence. Globalisation processes determine the changes in the system of consumer values. Globalisation of consumption is also treated as both a cause and a result of changes in consumer behaviour on the market. It involves a spread and extension of the product offer promoted on the global market, leading to convergence of consumption patterns and purchase and consumption behaviours in different parts of the world. Societies in developing countries relatively quickly adopt patterns that emerge in developed countries, often at the expense of their local cultural identities. This article aims to reveal the relationship between globalisation processes and the market behaviour of today’s con-sumers. The study contains a purely theoretical analysis of the processes of consumption globalisa-tion. In view of the requirements concerning its length, imposed by the journal, the first part of the paper concentrates solely on discussing the key determinants of globalisation as well as mechanisms and manifestations of consumption globalisation processes. Further, the focus is on consumption megatrends emerging in the era of globalisation and the Internet.
PL
Globalizacja jest jednym z wyzwań przełomu XX i XXI wieku. Jest to pojęcie, które funkcjonuje w życiu codziennym, które można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, gdyż jest to proces dotyczący różnych aspektów ludzkiej egzystencji i w istotny sposób na nią wpływający. Zasadniczy wpływ na zmiany układu wartości konsumpcyjnych mają procesy globalizacji. Globa-lizacja konsumpcji jest przy tym traktowana zarówno jako przyczyna jak i skutek zmian zachowań konsumentów. Globalizacja konsumpcji polega na upowszechnieniu i rozszerzeniu oferty produk-tów lansowanych na rynku globalnym, co prowadzi do ujednolicenia się wzorców konsumpcji, zachowań nabywczych i konsumpcyjnych w różnych częściach świata. Społeczeństwa krajów rozwijających się stosunkowo szybko przyjmują wzorce ukształtowane w rozwiniętych państwach, często kosztem utraty lokalnej tożsamości kulturowej. Celem artykułu jest ukazanie zależności między procesami globalizacji a rynkowymi zachowaniami współczesnych konsumentów. Opra-cowanie ma wyłącznie charakter teoretycznych rozważań na temat procesów globalizacji kon-sumpcji. Z uwagi na wymogi objętościowe czasopisma, w pierwszej części opracowania skoncentrowano się wyłącznie na omówieniu najważniejszych uwarunkowań rozwoju globalizacji oraz mechanizmów i przejawów procesów globalizacji konsumpcji. W dalszej części artykułu uwagę skoncentrowano na makrotrendach konsumenckich powstałych w epoce globalizacji i Internetu.
Year
Volume
47
Pages
53-69
Physical description
Contributors
author
References
 • Adams R., 2011, Fragmentation and Segmentation: Marketing Global Benefits, “International Business and Economics Research Journal”, Vol. 10, No. 9, http://dx. doi.org/10.19030/iber.v10i9.5627
 • Albrow M., 1997, The Global Age, Stanford University Press, Stanford, CA.
 • Aldridge A., 2006, Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 • Clark W.C., 2000, Environmental Globalization [in:] Governance in a Globalizing World, J.S. Nye and J.D. Donahue (eds.), Brookings Institution Press, Washington.
 • Dembiński P.H., 2001, Globalizacja - wyzwania i szansa [in:] Globalizacja, J. Klich (ed.), ISS, Kraków.
 • Fiske J., 2004, Reading the Popular, Routledge, London-New York.
 • Flejterski S., Wahl P., 2003, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.
 • Giddens A., 1990, Consequences of Modernity, Cambridge.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, 2002, B. Liberska (ed.), PWE, Warszawa.
 • Greenberg J., Baron R.A., 2003, Behavior in organizations, Prentice Hall, New Jersey.
 • Guillen M.F., 2001, Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science Literature, “Annual Review of Sociology”, No. 27, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.235
 • Held D., McGrew A., 2007, Globalization/Antiglobalization. Beyond the great divide, Polity Press, Cambridge.
 • Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J., 1999, Global Transformations: Politics, Economics, Culture, Stanford University Press, Stanford.
 • Holt D.B., Quelch J.A., Taylor E.L., 2004, How global brands compete, “Harvard Business Review”, September.
 • Huntington S.P., 2000, Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Mastering Global Business: Your Single-Source Guide to Becoming a Master of Global, 1998, Financial Times Management, 1st edition, Templeton College Oxford.
 • Mazurek-Łopacińska K., 2003, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe PWE, Warszawa.
 • Misala J., 2004, Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji (ujęcie teoretyczne) [w:] Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, NBP, Warszawa.
 • Mróz B., 2013, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Naisbitt J., Aburdene P., 1990, Megatrends 2000, Sidgwick & Jacson.
 • Nowak A.Z. and Zalega T. (eds.), Makroekonomia, 2015, PWE, Warszawa.
 • Nye J. Jr., 2002, The paradox of American power, Oxford University Press, New York, http://dx.doi.org/10.1093/0195161106.001.0001
 • Olejniczuk-Merta A., 2001, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa.
 • Oręziak L., 2004, Globalizacja rynków finansowych [w:] Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, NBP, Warszawa.
 • Porter M.E., 1986, Changing Patterns of International Competition, “California Management Review” vol. XXVIII, no. 2, http://dx.doi.org/10.2307/41165182
 • Robertson R., 1992, Globalization. Towards theory and global culture, Sage Publications, London.
 • Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., 1999, Consumer Behaviour. A European Perspective, Prentice Hall Europe, Hemel Hemstead.
 • Stiglitz J.E., 2006, Globalizacja, PWN, Warszawa.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Puride T., 2001, Globalizacja. Strategiczne zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa.
 • Szymański W., 2007, Czy globalizacja musi być irracjonalna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ślusarczyk B., 2013, Teoretyczno-praktyczne aspekty globalizacji gospodarczej, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • van Dijk J., 1999, The Network Society, New York.
 • Waters M., 1995, Globalization, Routledge, London – New York.
 • Weinberg L., Eubank W., 2004, Everything That Descends Must Converge: Terrorism, Globalism and Democracy [in:] Research on Terrorism: Trends, Achievements and Failures, A. Silke, F. Crass (eds.), Portland, London.
 • Włodarczyk K., 2013, Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Zalega T., 2012, Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa.
 • Zalega T., 2013, Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, “Konsumpcja i Rozwój” nr 2.
 • Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
 • Żurkowska K., 2000, Unia Europejska na progu nowego tysiąclecia: Odpowiedź na wyzwanie globalizacji [in:] Globalizacja w gospodarce światowej, opr. zbiorowe, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 • www.adage.com/article/american-demographics/good-life/44684/ [accessed on 14.09.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dec6c97e-c45a-4cac-8495-2f9cf838e110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.