Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | XX | 35-54

Article title

Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Wybrane problemy

Authors

Content

Title variants

EN
Submission of candidates for elections to the Sejm and the Senate. Selected issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule autor dokonuje analizy procedury zgłaszania list kandydatów w wyborach do Sejmu oraz zgłaszania kandydatów na senatorów w kon-tekście realizacji zasady wolnych wyborów oraz innych standardów demokratycznych wyborów. Uznając, że zasadniczo regulacje zawarte w kodeksie wyborczym wypeł-niają owe standardy, wskazuje on na pewne niedoskonałości obowiązujących unor-mowań. Przede wszystkim dotyczy to konieczności przedłożenia co najmniej 5000 podpisów wyborców zamieszkałych w okręgu, aby zarejestrować listę kandydatów w wyborach sejmowych i 2000 podpisów niezbędnych do rejestracji kandydata na senatora. Autor krytycznie ocenia również rozwiązanie, zgodnie z którym na liście wyborczej do Sejmu musi znajdować się co najmniej tylu kandydatów, ile mandatów przypada do obsadzenia w okręgu. Komitety wyborcze mniejszych ugrupowań oraz komitety wyborcze wyborów mogą mieć problemy z przedstawieniem aż tak znacznej liczby kandydatów. Ponadto istotne wady dotyczą również braku sądowej kontroli rozstrzygnięć administracji wyborczej o odmowie rejestracji list wyborczych lub poszczególnych kandydatów, a także mało efektywnej procedury weryfikacji prawi-dłowości złożonych podpisów poparcia dla list kandydatów.
EN
In this article the author analyzes the procedure of submission of lists of candidates for deputies to the Sejm and for senators to the Senate regarding the principle of free elections and other democratic standards. Considering that generally election code regulations fulfill these standards, he also indicates some disadvantages in Code regulations. These defects relate primarily required number of at least 5,000 signatures of voters who permanently reside in a given electoral constituency to submit lists of candidates to the Sejm in that constituency and 2,000 signatures for registering a candidate for senator. The author also critically refers to the legally required number of candidates on the constituency lists in the elections to the Sejm. The number of candidates for deputies to the Sejm submitted by the constituency list may not be lower than the number of seats in that constituency. Electoral committees of smaller political parties and election committees of voters in practice have problems with fulfilling this condition. Another imperfections of the Code is lack of procedure for judicial review of decisions of the election administration to refuse to register the list and also the difficulty of effectively verifying the authenticity of signatures of voters supporting the submission of lists of candidates.

Journal

Year

Volume

XX

Pages

35-54

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

References

 • Banaszak B., Odpowiedzi na ankietę konstytucyjną, [w:] B. Banaszak, J. Zbieranek (red.), Ankieta konstytucyjna, Warszawa 2011.
 • Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Dalla Via A.R., La participación política y la reforma electoral en Argentina, „Revista Justicia Electoral” 2011, vol. 1, nº. 7.
 • Dauter B., Uwagi do art. 209, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Dauter B., Uwagi do art. 210, [w:] K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Flis J., Głos preferencyjny - złudzenie wyboru, [w:] B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Oblicza polskiego systemu politycznego, Toruń 2007.
 • Gebethner S., Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolite Polskiej, Warszawa 2001.
 • Hauser A., Masternak-Kubiak M., Dostęp do sądu w świetle Kodeksu wyborczego, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, Zielona Góra 2015.
 • http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1AB7D35B2F
 • Jaworski S.J., Problemy prawne rejestrowania list kandydatów i kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu RP w świetle przepisów kodeksu wyborczego. Uwagi na tle praktyki w wyborach parlamentarnych 2011 r., [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, Warszawa 2011.
 • Karp J., Bierne prawo wyborcze do centralnych organów przedstawicielskich w Polsce, [w:] M. Mączyński (red.), Praktyka regulacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy, Warszawa 2015.
 • Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
 • Krzyszeń G., Problematyka zgłaszania kandydatów w świetle kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 • Niedopytalski M., Weryfikacja podpisów wyborców w postępowaniu wyborczym, „Przegląd Wyborczy – Biuletyn informacyjny” 2013, maj, wydanie specjalne.
 • Szymanek J., Prawna regulacja komitetów wyborczych w kodeksie wyborczym, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 • Uziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013.
 • Wróblewska I., Dysponenci regulacji - stosowanie prawa wyborczego w świetle orzecznictwa TK, [w:] M. Mączyński(red.),Praktyka regulacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy, Warszawa 2015.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r., K 14/12, OTK ZU 2012, nr 7A, poz. 82.
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.
 • Żukowski A., Z problematyki depozytów wyborczych na świecie, „Studia BAS” 2011, nr 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1898-0082

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ded347ef-1a14-4fa7-adcc-2ab29713cc8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.