Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 62-71

Article title

Społeczny aspekt rewitalizacji – przykład wrocławski

Content

Title variants

EN
Social Aspects of Revitalization: a Wrocław Case

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem rewitalizacji jest „ożywienie” zdegradowanej przestrzeni. Obejmuje ona aspekt: ekonomiczny, społeczny i przestrzenny. Uspołecznienie procesu rewitalizacji jest wymogiem odgórnym, a jego ważnym zadaniem jest propagowanie aktywnych postaw wśród mieszkańców tak, aby uruchomić potencjał ludzi i miejsca. Zaangażowanie społeczne jest niezbędne w tworzeniu przywiązania do miejsca i jego poszanowania, budowaniu tożsamości. Wrocławski Obszar Wsparcia obejmuje osiedle Nadodrze oraz częściowo Ołbin, zajmuje powierzchnię około 110 ha, jest zamieszkały przez około 35 tys. osób. Jest to obszar kumulacji wielu problemów przestrzennych, gospodarczych i społecznych. Tę część Wrocławia charakteryzują zniszczone i niedostosowane do współczesnych wymagań użytkowników budynki mieszkalne z XIX w., zaniedbania infrastrukturalne, patologie społeczne oraz wysoki odsetek przestępczości. Przygotowując program działań rewitalizacyjnych zwrócono szczególną uwagę na aspekt społeczny, dając propozycje możliwości partycypacji. Aby wnioskować o prawidłowości poszczególnych działań rewitalizacyjnych należy monitorować dokonujące się zmiany i ich skutki w przyszłości.
EN
The aim of revitalization is ‘revival’ of a degraded area. It includes economic, social and spatial aspects. Socialization of the revitalization process is a top requirement and its important task is to propagate active attitude among inhabitants in order to set in motion the potential of people and the place. Social involvement is necessary in creating attachment to the place, respect towards it as well as raising a sense of identity with it. Wrocław Support Area includes the district of Nadodrze and partially Ołbin, it covers the area of about 110 hectares with population of about 35 000 inhabitants. It is the area accumulating numerous spatial, economic and social problems. In this part of Wrocław there are many shabby buildings constructed in the 19th century wh ch do not meet contemporary requirements of their present users. Infrastructure negligence, social pathology and a high rate of crime are also a common phenomenon there. While preparing the program of revitalizing activities a special attention was paid to the social aspect giving a wide range of participation opportunities for inhabitants. In order to make conclusions about the correctness of particular revitalizing activities one needs to monitor introduced changes and their effects in the future.

Year

Issue

1

Pages

62-71

Physical description

Dates

published
2012-03

Contributors

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

References

  • Atlas problemów społecznych Wrocławia, 2006, pod red. S. W. Kłopota i W. Skiby, Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław.
  • Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, 2008, pod red. T. Borysa i P. Rogali, Warszawa.
  • Karwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kołodziej J., Michałowska J., 2007, Skuteczne planowanie i realizacja procesu rewitalizacji dziedzictwa przemysłowego, w: Rewitalizacja Kompleksu Księżego Młyna, pod red. T. Markowskiego, PAN KPZK Biuletyn zeszyt 229, Warszawa.
  • Program przedsięwzięć rewitalizacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Załącznik 2 do uchwały Nr XXXI/1037/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r.
  • Rogala P., 2007, Raport z realizacji pracy „Doświadczenia zagraniczne i doświadczenia polskich miast w zakresie badania jakości życia mieszkańców”, Jelenia Góra-Poznań 2007, www.sas.zmp.poznan.pl.
  • Strategia wdrożenia procesu rewitalizacji, 2006, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław.
  • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Warszawa-Białystok.
  • Zysnarska E., 2002, Pomiar jakości życia. Konferencja Naukowa: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ded42e98-bee1-49e0-851b-6b649b2ff756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.