PL EN


2017 | (12)2017 | 168-179
Article title

Wykorzystanie technologii multimedialnych w nauczaniu historii – poziom gimnazjum

Content
Title variants
EN
The use of multimedia technology in the teaching of history – the level of lower secondary school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania technologii multimedialnych w nauczaniu historii. Współcze-sna młodzież należy do pokolenia, które określane jest mianem „cyfrowych tubylców”, czyli osób traktujących istnienie wirtualnej rzeczywistości jako naturalny element otaczającej rzeczywistości. Zastosowanie multimediów na lekcjach historii wykorzystane może być zarówno jako element wzbogacający realizowany temat, np. w formie fragmentu filmu, prezentacji, jak też w formie samodzielnej pracy wykonanej przez uczniów, tj. przygotowanie mapy online, zrealizowanie zadania w oparciu o źródła zamieszczone w sieci. W konsekwencji użycie technologii multime-dialnych w procesie lekcyjnym powinno nie tylko wzbogacać prowadzone zajęcia pod względem merytorycznym, ale także oddziaływać na motywację uczniów.
EN
The article concerns the use of multimedia technology in the teaching of history. Today's youth belongs to the generation which is called as “digital native”. It means that they treat the existence of virtual reality as a natural part of the surrounding reality. The use of multimedia dur-ing history lessons can be used as an enrichment component for the matter presented by the teach-er, for example in the form of a clip of the film or presentation. The multimedia can be also used by the students in the form of individual work, it means: the preparation of online maps, comple-tion of tasks based on sources included in the network. Consequently, the use of multimedia tech-nology in the lesson should not only enrich conducted classes in terms of content, but also affect the motivation of students.
Year
Volume
Pages
168-179
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Gimnazjum nr 15 w Rzeszowie
References
 • Auguścik E., Burgerger A., Micińska D., Portale edukacyjne – rzecz potrzebna czy zbędna mło-dzieży?, „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 3.
 • Czerska E., Specyfika buntu w okresie dorastania, „Edukacja i Dialog” 2001, nr 1.
 • Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
 • Fatyga B., Wstęp do polskiego wydania [w:] D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość, jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010.
 • Furmanek W., Wpływ informatyki na różne dziedziny życia, „Dydaktyka informatyki. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego” 2011, nr 6.
 • Janczyk J., Idea nauczania programowanego w perspektywie rozwoju form kształcenia wykorzy-stujących społeczną przestrzeń Internetu, „Dydaktyk informatyki. Problemy i wyzwania spo-łeczeństwa informacyjnego” 2011, nr 6.
 • Konieczka-Śliwińska D., Filmy i programy telewizyjne w szkolnej edukacji historycznej, „Wiado-mości Historyczne” 2008, nr 3.
 • Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Nowe w edukacji, Toruń 2012.
 • Maternicki J., Majorek C., SuchońskiA. (red.), Dydaktyka historii, Warszawa 1994.
 • Morbitzer J., Współczesna edukacja wspierana komputerowo wobec nowych wyzwań i dylematów, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2006, t. LVIII, red. U.M. Łebkowska, Kraków.
 • Mróz Z., Psychologiczna charakterystyka buntu wewnętrznego w okresie dorastania [w:] A. Cza-piga, Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka, Toruń 2004.
 • Obuchowska I., Drogi dorastania, Warszawa 1996.
 • Pezda A., Koniec epoki kredy, Warszawa 2011.
 • Piecuch A., System multimedialny w teorii i praktyce szkolnej [w:] Dydaktyka informatyki. Multimedia w teorii i praktyce szkolnej, red. W. Furmanek. A. Piecuch, Rzeszów 2008.
 • Piecuch A., Technologie informacyjne w procesie całożyciowego uczenia się, „Dydaktyk informatyki. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego” 2011, nr 6.
 • Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. VI, Warszawa 2004.
 • Siemieniecki B., Multimedia i hipermedia w edukacji [w:] Edukacja medialna, red. A. Marszałek, Toruń 2002.
 • Stebila J., Wykorzystanie mediów w nauczaniu [w:] Dydaktyka informatyki w teorii i praktyce szkolnej, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów 2008.
 • Strykowski W., Rola mediów w edukacji, „Edukacja medialna” 1996, nr 2.
 • Strykowski W., Struktura filmu naukowo-dydaktycznego, Poznań 1973.
 • Szacki J., Tradycja, Warszawa 2011.
 • http://wpolityce.pl/polityka/166396-w-sieci-przecietny-polski-nastolatek-spedza-25-h-dziennie Raport z badania: Nastolatki wobec Internetu.
 • http://brpd.gov.pl/sites/default/files/raport_z_badania_nastolatki_wobec_internetu_-
 • http://www.academia.edu/9040239/Korzystanie_z_internetu_przez_polsk%C4%85_m%C5%82odzie%C5%BC__studium_metod%C4%85_teorii_ugruntowanej._Wyniki_badania_EU_NET_ADB
 • http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/3351-10-zjawisk-zmieniajacych-szkolna-dydaktyke
 • http://bc.ore.edu.pl/Content/352/Trendy+3+z+2012_D.+Kwiatkowska%2C+M.+D%C4%85browski.pdf
 • http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/206-raport-z-badania/kompetencje-komputerowe-i-informacyjne-mlodziezy-w-polsce/1135-kompetencje-komputerowe-i-informacyjne-mlodziezy-w-polsce-raport-icils.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df05b26a-e94b-4d67-9f29-d07bc959caf5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.