PL EN


2018 | Volume 32, Issue 3 | 26-37
Article title

Determining Innovation Activity of SMEs in the Greater Poland Region in the Transition to the Fourth Industrial Revolution

Content
Title variants
PL
Uwarunkowania aktywności innowacyjnej wielkopolskich MŚP w okresie przejścia do czwartej rewolucji przemysłowej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na aktywność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w okresie przejścia do czwartej rewolucji przemysłowej. W opracowaniu wykorzystano dane empiryczne zebrane za pomocą kwestionariusza ankietowego wśród 88 właścicieli MŚP z terenu Wielkopolski. Zakres czasowy badań obejmował lata 2012–2014. W toku przeprowadzonych badań weryfikacji poddano 14 hipotez sformułowanych na podstawie literatury przedmiotu, wyników wcześniejszych badań oraz raportu Smart Industry Polska 2017, opracowanego przez firmę Siemens we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Wpływ wybranych czynników na przyjęte miary aktywności innowacyjnej oceniono na podstawie korelacji rang gamma, a niezbędne obliczenia przeprowadzono za pomocą programu STATISTICA. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że do najważniejszych czynników stymulujących aktywność innowacyjną badanych MŚP należy zaliczyć m.in.: prowadzenie własnych prac B+R, współpracę z instytutami naukowo-badawczymi oraz, co stanowi nowość w porównaniu do wcześniejszych badań, współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak inkubatory czy parki technologiczne.
EN
The aim of the paper is to identify factors determining innovation activity of small and medium- sized enterprises (SMEs) during the transition to the fourth industrial revolution. The analysis is based on the results of empirical research conducted by means of a questionnaire survey on a sample of 88 SMEs from the Greater Poland region. The time range of the study covered the years 2012–2014. In the course of the study, 14 research hypotheses have been tested. These hypotheses were formulated based on the relevant literature, the results of previous research and the report of Smart Industry Polska 2017, prepared by Siemens in co-operation with the Polish Ministry of Development. The impact of selected factors on the innovation activity of the surveyed companies was assessed on the basis of the gamma rank correlation. The necessary calculations were carried out using the STATISTICA software. The results of the analyses show that innovation activity of the surveyed companies is mainly determined by the following factors: the company’s own R&D activity, co-operation with scientific and research units, and, what is new in comparison to the earlier studies, co-operation with business incubators and technology parks.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
References
 • Basl, J. (2017). Pilot study of readiness of Czech companies to implement the principles of Industry 4.0. Management and Production Engineering Review, 8(2), 3–8.
 • Gӧtz, M., Gracel, J. (2017). Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(51), 217–235.
 • Hӧlzl, W., Janger, J. (2014). Distance to the frontier and the perception of innovation barriers across European countries. Research Policy, 43(4), 707–725.
 • Kotowicz-Jawor, J. (red.) (2012). Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 • Lin, K.C., Shyu, J.Z., Ding, K. (2017). A cross-strait comparision of innovation policy under Industry 4.0 and sustainability development transition. Sustainability, 9(5), 786.
 • Lu, Y. (2017). Industry 4.0: a survey on Technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration, 6, 1–10.
 • Madrid-Guijarro, A., Garcia, D., van Auken, H. (2009). Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management, 47(4), 465–488.
 • Hanna Mizgajska, Łukasz Wściubiak Magruk, A. (2016). Uncertainty in the sphere of the Industry 4.0 – potential areas to research. Business, Management and Education, 14(2), 275–291.
 • Ministerstwo Rozwoju (2017). Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Warszawa. Pozyskano z: https://www.mr.gov.pl/media/36848/ SOR_2017_maly_internet_03_2017_aa.pdf
 • Ministerstwo Rozwoju, Siemens (2017). Smart Industry Polska 2017. Adaptacja innowacji w działalności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Raport z badań. Warszawa. Pozyskano z: http://glowny-mechanik.pl/wp-content/uploads/Raport- Smart-Industry-Polska-2017-skompresowane-4.pdf
 • Mizgajska, H. (2013). Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany i uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Mizgajska, H., Wściubiak, Ł. (2017). Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw eksportujących: wyniki badań oraz studia przypadków firm średniej wielkości z Wielkopolski. W: A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek, A. Domańska (red.). Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 199–219.
 • Nieć, M. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy. W: P. Zadura-Lichota (red.). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 11–45.
 • Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieregud (red.). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Europejski Kongres Finansowy, 39–57.
 • Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji: studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189–211.
 • Radło, M.J., Spałek, P. (2017). Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 7–23.
 • Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2(913), 29–35.
 • Sala, K. (2016). Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce w latach 1990–2014 – uwarunkowania i tendencje. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 114–126.
 • Sanders, A., Elangeswaran, C., Wulfsberg, J. (2016). Industry 4.0 implies lean manufacturing: research activities in Industry 4.0 function as enablers for lean manufacturing. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(3), 811–833.
 • Stolarczyk, A. (2017). Kapitał ludzki – szanse i wyzwania w kontekście rozwoju koncepcji Industrie 4.0. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 3(51), 73–81.
 • Tarnawa, A., Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P. (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2015. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Woliński, R. (2016). Koncepcja „Industry 4.0” jako strategia reindustrializacji i wdrożenia procesów produkcyjnych kolejnej generacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 308, 173–179.
 • Zioło, Z. (2016). Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na rozwój przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 7–24.__
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df0b464f-ce08-4ebb-85d8-8f493676f9a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.