PL EN


2012 | 59 | numer specjalny 2 | 333-344
Article title

Wpływ jednostki wojskowej na rozwój gminy

Content
Title variants
EN
The influence of the presence of a military unit on the development of a gmina
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój poszczególnych gmin jest warunkowany wewnętrznie i zewnętrznie. Stacjo-nujące na terenie gmin jednostki wojskowe, w zróżnicowanym stopniu, wpływają na po-szczególne sfery życia mieszkańców. Ich lokalizacja, na terenie poszczególnych gmin, deter-minuje szereg powiązań z otoczeniem lokalnym. Powiązania mają charakter dwustronny. Jednostki czerpią z otoczenia zasoby (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) w oparciu, o które realizują przypisane im zadania. Natomiast do otoczenia dostarczają dobro publiczne, jakim jest bezpieczeństwo obywateli oraz generują do otoczenia efekty wynikające z użytkowania zasobów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców gmin oraz wśród żołnierzy jednostek, które stacjonują w różnych regionach na terenie kraju.
EN
Development of particular communities is conditioned by internal and external factors. Military units which are stationed on the territory of communities, influence the specific spheres of inhabitants life, in different ways. Their localization on the territory determines a number of ties with local surrounding. These ties have bilateral character. Military units ac-quire from local surrounding resources (human, financial, material, information), which are the basis to fulfil their tasks and they transfer public good like safety of citizens and, what is more, they generate other outcomes as a result of uses of resources. The article presents out-comes of research carried out among inhabitants of communities and soldiers of military units, which are located in different regions on the territory of Poland.
Year
Volume
59
Pages
333-344
Physical description
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Akademia Obrony Narodowej
References
 • Aczel A.D., (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Cieślarczyk M., (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpie-czeństwa i obronności państwa, AP, Siedlce.
 • Feliksiak M., (2010), Oceny instytucji publicznych, CBOS, Warszawa.
 • Feliksiak M., (2012), Oceny instytucji publicznych, CBOS, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A., (2005), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, UŁ, Łódź.
 • Panek T., (2007), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Piotrowska-Trybull M., (2011), Rozwój miasta Daugavpils w perspektywie militarnej i gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Nr 3 (84), Warszawa.
 • Sirko S., (2011), Żołnierze i pracownicy wojska na współczesnym rynku pracy, w: Bylok F., Słocińska A., (red.), Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego, PCz, Częstochowa.
 • Sokołowski A., (2010), Estymacja i testowanie hipotez /w:/ Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, StatSoft, Kraków.
 • Stanimir A., (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicz-nych, AE, Wrocław.
 • Stanisz A., (2007), Przystępny kurs statystyki t.3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
 • Szreder M., (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df219e5b-b654-49be-a1a8-d89992c4ccde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.