PL EN


2021 | 21 | 2 |
Article title

Features of the components of students’ psychophysiological readiness to work as teachers

Content
Title variants
PL
Cechy składników psychofizjologicznej gotowości studentów do pracy w roli nauczyciela
Languages of publication
Abstracts
EN
Problem. Purpose of the research was to analyze the features of such basic components of students’ psychophysiological readiness to work as teachers as: physical (kinesiological potential); and adaptive, informational, and motivational readiness.Methods. 748 students aged between 18 and 25 (486 women and 262 men) participated in the research. They were students in academic years I to V at four Ukrainian universities (Drahomanov National Pedagogical University, Skovoroda State Pedagogical University in Pereyaslov-Khmelitskyi, Taras Shevchenko National University in Kyiv, Grinchenko Pedagogical University in Kyiv). Results. The physical (kinesiological potential), adaptive, informational and motivational readiness as basic components of students’ psychophysiological readiness for their future work were studied. The study of students’ kinesiological potential showed most of the students to have a fairly stable working ability; half of them assessed their health as “good” or “very good”. Such indicators of students’ informational readiness as self-assessment of their knowledge about conditions and features of their future work is also mainly at the correct level. However another indicator – self-assessment of their own professional knowledge and skills – is relatively lower, which is quite logical. Indicators of motivational readiness are controversial: on the one hand, the vast majority of the students had high enough interest in learning. On the other hand, a large number of them were not sure whether they wanted to work as teachers. The performed research has determined that women have relatively worse self-assessment of their working abil-ity and health, and higher levels of social frustration and personal anxiety. They tend to mention a greater number of fatigue signs caused by university learning. At the same time, in comparison with men women are distinguished by relatively better relationships with teachers, higher self-assessment of their own professional knowledge and skills, as well as their knowledge of a teacher’s job and higher interest in learning and the intention to work as teachers. Conclusions. The obtained results can become the base for the development of measures ensuring the formation of students’ psychophysiological readiness to work as teachers.
PL
Problem. Celem badań była analiza cech takich podstawowych składników psychofizjologicznej gotowości studentów do pracy w roli nauczyciela, jak gotowość fizyczna (potencjał kinezjologiczny), adaptacyjna, informacyjna i motywacyjna. Metody. W badaniach wzięło udział 748 studentów w wieku 18–25 lat (486 kobiet i 262 mężczyzn). Byli oni studentami I do V roku czterech ukraińskich uniwersytetów (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Drahomanowa, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Skoworoda w Perejasłowiu--Chmielickim, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Grinczenki w Kijowie).Wyniki. Badano fizyczną (potencjał kinezjologiczny), adaptacyjną, informacyjną i motywacyjną gotowość, jako podstawowe elementy psychofizjologicznego przygotowania studentów do ich pracy zawodowej. Badanie potencjału kinezjologicznego studentów wykazało, że większość z nich ma dość stabilną zdolność do pracy; połowa z nich ocenia swoje zdrowie jako „dobre” lub „bardzo dobre”. Takie wskaźniki gotowości informacyjnej studentów, jak samoocena ich wiedzy o warunkach i cechach ich przyszłej pracy, znajdują się głównie na odpowiednim poziomie; ale inny wskaźnik – samoocena własnej wiedzy i umiejętności zawodowych – jest stosunkowo niższy, co jest dość logiczne. Wskaźniki gotowości motywacyjnej są kontrowersyjne: z jednej strony ogromna większość studentów ma wystarczająco duże zainteresowanie nauką. Z drugiej strony duża część z nich nie jest pewna, czy chce pracować w zawodzie nauczyciela. Przeprowadzone badania wykazały, że kobiety mają stosunkowo gorszą samoocenę zdolności do pracy i zdrowia, wyższy poziom frustracji społecznej i niepokoju osobistego, częściej wspominają o większej liczbie oznak zmęczenia spowodowanych uczeniem się na uniwersytecie. Jednocześnie kobiety wyróżniają się relatywnie lepszymi, w porównaniu z mężczyznami, relacjami z nauczycielami, wyższą samooceną własnej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także wiedzą na temat pracy nauczyciela, większym zainteresowaniem nauką i intencją pracy w roli nauczyciela. Wnioski. Uzyskane wyniki mogą stać się podstawą do opracowania środków zapewniających kształtowanie psychofizjologicznej gotowości uczniów do pracy nauczycielskiej.kształtowanie psychofizjologicznej gotowości uczniów do pracy nauczycielskiej.
Contributors
author
  • Kostiuk Institute of Psychology, Kijów (Ukraina)
  • Kostiuk Institute of Psychology, Kijów (Ukraina)
  • National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kijów (Ukraina)
  • Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  • National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kijów (Ukraina)
  • Kostiuk Institute of Psychology, Kijów (Ukraina)
  • Open International University of Human Development “Ukraine”, Kijów (Ukraina)
  • Open International University of Human Development “Ukraine”, Kijów (Ukraina)
  • National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kijów (Ukraina)
author
  • National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kijów (Ukraina)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df2b468c-c127-4616-96f2-4cdfc15014e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.