PL EN


2017 | 8 | 1 | 66-76
Article title

Sala Doświadczania Świata (Snoezelen) w pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Authors
Content
Title variants
EN
World Experience Room (Snoezelen) and Therapeutic Work with Persons with Intellectual Disability
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Snoezelen, w Polsce nazywany jako Sala Doświadczania Świata, jest jedną z bardziej popularnych metod w pracy terapeutycznej z osobami z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, z zaburzeniami psychicznymi, z uszkodzeniami mózgu, z chronicznymi bólami i z innymi proble-mami zdrowotnymi. Ze Snoezelen korzystają także ludzie zdrowi najczęściej w celu relaksacji i odprężenia. W Polsce coraz więcej szkół i placówek edukacyjno-terapeutycznych i rehabilitacyjnych, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, tworzy Sale Doświadczania Świata. Biorąc pod uwagę chociażby wyposażenie sal Snoezelen, można powiedzieć, że propozycja ta wpisuje się w XXI w.
EN
Snoezelen, in Poland called World Experience Room, is one of the most popular methods in the therapeutic work with persons with different kinds and degrees of disabilities, with mental disorders, chronic pains and other health issues. Snoezelen is used also by healthy people mostly in order to relax and mellow. More and more schools and educational and therapeutic, and also rehabilitation establishments, especially for persons with intellectual disability of a higher and high degree and with multiple disability, create World Experience Rooms. Taking into consideration, say the equipment of Snoezelen rooms, it can be said that this proposal fits the 21st century.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
66-76
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Specjalnej
References
 • Achterberg, I., Kok, W., Salentijn, C. (1997). ‘Snoezelen’. A new way of communicating with the severely demented elderly. W: B.M.L. Miesen, G.M.M. Jones (red.), Care-giving in Demen-tia. Research and Applications (s. 119–129). T. 2. London, New York: Brunner, Routledge.
 • Bosch van den, K.A., Andringa, T.C., Peterson, W., Ruijssenaars, W.A.J.J.M., Vlaskamp, C. (2016). A Comparison of Natural and Non-natural Soundscapes on People with Severe or Profound Intellectual and Multiple Disabilities. Journal of Intellectual & Developmental Disability. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.3109/13668250.2016.1250251 (3.03.2017).
 • Klages, K., Zecevic, A., Orange, K.B., Hobson, S. (2011). Potential of Snoezelen Room Multisensory Stimulation to Improve Balance in Individuals with Dementia: A Feasibility Randomized Controlled Trial. Clinical Rehabilitation, 25 (7), 607–616.
 • Kupisiewicz, M. (2013). Sala Doświadczania Świata. W:M. Kupisiewicz (red.), Słownik pedagogiki specjalnej (s. 315). Warszawa: PWN.
 • Lee, L., Yuan Li, T. (2016). The Impact of Music Activities in a Multi-Sensory Room for Children with Multiple Disabilities on Developing Positive Emotions: A Case Study. Journal of the European Teacher Education Network, 11, 1–12. Pobrane z; http://jeten-online.org/index.php/ jeten/article/view/97/71 (2.03.2017).
 • Lotan, M. (2006). Management of Rett Syndrome in the Controlled Multisensory (Snoezelen) Environment. A Review with Three Case Stories. Scientific World Journal, 6, 791–807.
 • Mahboubinia, M., Dalvandi, A., Nourozi Tabrizi, K., Mahmoudi, N., Sadat Safavi, S., Hosseinzadeh, S. (2012). The Effect of Multi Sensory Stimulation (MSS) on Cognitive Disturbances and Quality of Life of Male Patients with Alzheimer’s Disease. Iranian Rehabilitation Jour-nal, 10 (15), 50–55.
 • Marciniak-Paprocka, K. (2013). Kształcenie osób niepełnosprawnych w Holandii. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 13 (6), 89–98.
 • Matson, J.L., Neal, D., Kozlowski, A.M (2012). Treatments for the Challenging Behaviours of Adults with Intellectual Disabilities. Canadian Journal of Psychiatry, 57 (10), 587–592.
 • Nasser, K., Cahana, C., Kandel, I., Kessel, S., Merrick, J. (2004). Snoezelen: Children with Intellectual Disability and Working with the Whole Family. Scientific World Journal, 4, 500–506.
 • Ossowski, R. (2009). Przedmowa. W: A. Zawiślak, Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Geneza i rozwój (s. 6–)8. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Pilecki, J., Olszewski, S., Żurek, T. (2002). Zasady i metody pracy z osobami głębiej upośledzonymi umysłowo. W: J. Pilecki (red.), Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym (s. 11–32). Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicz-nej w Krakowie.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K., Sobów, T. (2013). Niefarmakologiczne strategie postępowania w zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu. Aktualności Neurolo-giczne, 13 (4), 302–307.
 • Portalska, H., Portalski, M. Wybrane aspekty projektowania stanowisk do muzykoterapii dla niepełnosprawnych. Pobrane z: http://idn.org.pl/lodz/Mken/Mken%202002/referaty/Portalscy.pdf (22.02.2017).
 • Przybylski, S., Piotrowicz, R.J. (2000). Sala Doświadczania Świata jako forma i metoda stymulacji wielozmysłowej dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. W: G. Walczak (red.), Metody i formy wczesnej rehabilitacji dzieci z uszkodzonym wzrokiem (wybrane zagadnienia) (s. 77–82). Warszawa: PINOPOL-ZPCH.
 • Sachs, D., Nasser, K. (2009). Facilitating Family Occupations: Family Member Perceptions of a Specialized Environment for Children with Mental Retardation. American Journal of Occupational Therapy, 63, 453–462.
 • Snoezelen – Für wen? Anwendungsfelder nach Prof. K. Mertens. Pobrane z: http://www.snoezelen-zeit.de/index.php/snoezelen-fuer-wen-69 (1.03.2017).
 • Walczak, G. (2005). Przegląd wybranych programów przydatnych w procesie wczesnej interwencji dzieci z uszkodzonym wzrokiem i dodatkowymi niesprawnościami. W: G. Walczak (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem i dodatkowymi niepełnosprawnościami. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych (s. 453–462). Warszawa: MENiS.
 • Zawiślak, A. (2008). Snoezelen – geneza i pionierskie działania na świecie. W: J.J. Błeszyński, D. Baczała, J. Binnebesel (red.), Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym (s. 327–340). red. Łódź: Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowot-nej w Łodzi.
 • Zawiślak, A. (2009). Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Geneza i rozwój. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df3be362-ae78-4dfb-9da0-9f793ed21f01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.