PL EN


2016 | 7 | 1 | 90-98
Article title

Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów

Content
Title variants
EN
Loneliness and Internet Addiction among Adolescents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autorzy niniejszego artykułu postawili sobie za cel zweryfikowanie hipotezy uwzględniającej istnienie statystycznego związku (korelacji) pomiędzy poczuciem samotności a uzależnieniem od internetu wśród adolescentów. Do przeprowadzenia badań wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający polskie adaptacje dwóch narzędzi: Skali Poczucia Samotności de Jong Gierveld oraz Testu Problematycznego Używania Internetu. Wyniki badań własnych potwierdziły występowanie statystycznie istotnej dwustronnej dodatniej zależności pomiędzy zmiennymi, tzn. im poziom uzależnienia od internetu jest wyższy wśród respondentów, tym częściej i mocniej pojawiało się u nich poczucie samotności, i na odwrót.
EN
The aim of this study is to review the hypothesis that there is a statistical correlation between loneliness and Internet addition among adolescents. The authors conducted their research using a questionnaire involving the Polish adaptation of two scales: the De Jong Gierveld Loneliness Scale and K. Young’s Internet Addiction Test. Our results confirm the presence of a statistically significant positive two-way relationship between the variables, i.e., the higher the level of Internet addiction among the respondents, the more frequent and stronger is the feeling of loneliness they experience and vice versa.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
90-98
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Ak Ş., Koruklu N., Yılmaz Y. (2013), A Study on Turkish Adolescent’s Internet Use: Possible Pre-dictors of Internet Addiction, „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” no. 16(3).
 • Aydm B., San S.V. (2011), Internet Addiction among Adolescents: The Role of Self-Esteem, „Pro-cedia – Social and Behavioral Sciences” no. 15.97
 • Cacioppo J.T., Hughes M.E., Waite L.J., Hawkley L.C., Thisted R.A. (2006), Loneliness as a Specific Risk Factor for Depressive Symptoms: Cross-Sectional and Longitudinal Analyses, „Psychology and Aging” no. 21(1).
 • Charzyńska E., Góźdź J. (2014), W sieci uzależnienia. Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Facebooka (the Bergen Facebook Addiction Scale), „Chowanna”, nr 1(42).
 • Chen X., Chang L., He Y. (2003), The Peer Group as a Context: Mediating and Moderating Ef-fects on Relations Between Academic Achievement and Social Functioning in Chinese Chil-dren, „Child Development” no. 74(3).
 • Chou C., Condron L., Belland J.C. (2005), A Review of the Research on Internet Addiction, „Edu-cational Psychology Review” no. 17(4).
 • Coplan R.J., Bowker (red.). (2014), The Handbook of Solitude: Psychological Perspectives on Social Isolation, Social with Drawal, and Being Alone, Malden, MA.
 • Davis R.A. (2001), A Cognitive-Behavioral Model of Pathological Internet Use, „Computers in Human Behavior ” no. 17(2).
 • De Jong Gierveld J., Van Tilburg T. (2010), The De Jong Gierveld Short Scales for Emotional and Social Loneliness: Tested on Data from 7 Countries in the UN Generations and Gender Sur-veys, „European Journal of Ageing” no. 7(2).
 • Dołęga Z. (2003), Samotność młodzieży: analiza teoretyczna i studia empiryczne, Katowice.
 • Douglas A.C., Mills J.E., Niang M., Stepchenkova S., Byun S., Ruffini C., … Blanton M. (2008), Internet Addiction: Meta-Synthesis of Qualitative Research for the Decade 1996–2006, „Computers in Human Behavior” no. 24(6).
 • Fundacja „Dzieci Niczyje” (2012), Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież: problem, zapobieganie, terapia, Warszawa.
 • Grygiel P., Humenny G., Rębisz S., Świtaj P., Sikorska J. (2013), Validating the Polish Adaptation of the 11-Item De Jong Gierveld Loneliness Scale, „European Journal of Psychological As-sessment” no. 29(2).
 • Heinrich L.M., Gullone E. (2006), The Clinical Significance of Loneliness: A Literature Review, „Clinical Psychology Review” no. 26(6).
 • Huan V.S., Ang R.P., Chye S. (2014), Loneliness and Shyness in Adolescent Problematic Internet Users: The Role of Social Anxiety, „Child & Youth Care Forum” no. 43(5).
 • Kim J., LaRose R., Peng W. (2009), Loneliness as the Cause and the Effect of Problematic Inter-net Use: The Relationship between Internet Use and Psychological Well-Being, „CyberPsy-chology & Behavior” no. 12(4).
 • Kuss D.J., Shorter G.W., van Rooij A.J., Griffiths M.D., Schoenmakers T.M. (2013), Assessing Internet Addiction Using the Parsimonious Internet Addiction Components Model – A Pre-liminary Study, „International Journal of Mental Health and Addiction”.
 • Kuss D.J., van Rooij A.J., Shorter G.W., Griffiths M.D., van de Mheen D. (2013), Internet Addiction in Adolescents: Prevalence and Risk Factors, „Computers in Human Behavior” no. 29(5).
 • Lai C.M., Mak K.K., Watanabe H., Jeong J., Kim D., Bahar N., … Cheng C. (2015), The Mediat-ing Role of Internet Addiction in Depression, Social Anxiety, and Psychosocial Well-Being among Adolescents in Six Asian Countries: A Structural Equation Modelling Approach, „Public Health” no. 129(9).
 • Leung L. (2007), Stressful Life Events, Motives for Internet Use, and Social Support among Digi-tal Kids, „CyberPsychology & Behavior” no. 10(2).
 • Mastalski J. (2007), Samotność globalnego nastolatka, Kraków.
 • Mossbarger B. (2008), Is „Internet Addiction” Addressed in the Classroom? A Survey of Psychol-ogy Textbooks, „Computers in Human Behavior” no. 24(2).
 • Papacharissi Z., Rubin A.M. (2000), Predictors of Internet Use, „Journal of Broadcasting & Elec-tronic Media” no. 44(2).
 • Peplau L.A., Perlman D. (1982), Perspectives of Loneliness, [w:] L.A. Peplau, D. Perlman (red.), Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research, and Therapy, New York.
 • Poprawa R. (2011), Test problematycznego używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometrycz-na Internet Addiction Test K. Young, „Przegląd Psychologiczny” no. 54(2).
 • Waldo A.D. (2014), Correlates of Internet Addiction among Adolescents, „Psychology” no. 5(18).
 • Ward C.C. (2004), Relation of Shyness with Aspects of Online Relationship Involvement, „Journal of Social and Personal Relationships” no. 21(5).
 • Wasilewska M., Łozińska M. (2015), Osamotnione dzieci – samotność w tłumie, http://www.centrum-demostenes.pl/file/Osamotnione%20dzieci%20-%20samotnosc%20w% 20tlumie.pdf (15.03.2016).
 • Wąsiński A., Tomczyk Ł. (2015), Factors Reducing the Risk of Internet Addiction in Young Peo-ple in Their Home Environment, „Children and Youth Services Review” no. 57.
 • Yao M.Z., Zhong Z. (2014), Loneliness, Social Contacts and Internet Addiction: A Cross-Lagged Panel Study, „Computers in Human Behavior” no. 30.
 • Young K.S. (1998), Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder, „CyberPsy-chology & Behavior” no. 1(3).
 • Yu J.J., Kim H., Hay I. (2013), Understanding Adolescents’ Problematic Internet Use from a Social/Cognitive and Addiction ResearchFramework, „Computers in Human Behavior” no. 29(6).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df579692-5eba-407b-a974-6bdba857c2ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.