PL EN


2013 | 4/2013 (44) | 45 - 57
Article title

Badanie organizacji i zarządzania na gruncie humanistyki

Content
Title variants
EN
Humanistic approach to organization and management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest usystematyzowanie założeń stanowiących o istocie nauki o zarządzaniu uprawianej jako dyscyplina humanistyczna. Wychodząc od charakterystyki nauk humanistycznych w ogóle, autorki dokonują reinterpretacji wewnętrznego podziału nauki o zarządzaniu na nurty lub perspektywy poznawcze i wskazują, że duża ich część w spójny i konsekwentny sposób realizuje fundamentalne założenia i tradycje humanistyki – takie jak jej nieparadygmatyczność, interdyscyplinarność czy subiektywizm. Przedstawione w artykule obszary zainteresowań, cele oraz metody humanistycznego badania organizacji i zarządzania świadczą o jej odmienności i odrębności od badań prowadzonych w ramach głównego nurtu ekonomicznego. Przypominając głosy wskazujące na pogłębiający się kryzys (poznawczy) nauki o zarządzaniu, a także (wizerunkowo-polityczny) kryzys humanistyki, autorki wskazują na szansę przełamania ich obydwu poprzez jeszcze głębsze nasycanie nauki o zarządzaniu wartościami humanistycznymi.
EN
This article aims to systematize the fundamentals of organization and management studies practiced as a humanistic discipline. General characteristics of the humanities have been used here for a reinterpretation of the internal division of management science into several paradigms. A large group of them turns out to be consistent with traditions and tenets of the humanities – being un-rigorous, interdisciplinary, and subjective. The areas of interest, objectives, and research methods employed by the humanistic approach to management research make it distinct and different from the research conducted within the economic mainstream. The authors recall voices that point to two kinds of crisis: a (cognitive) crisis of the mainstream approach, and a (political, PR) crisis of the humanities. They argue that both could be resolved through an even deeper saturation of the management science with humanistic values.
Year
Issue
Pages
45 - 57
Physical description
Dates
published
2013-11-30
Contributors
 • Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Anthony, P. (1986). The Foundation of Management. Londyn: Tavistock Publications.
 • Attridge, D. (2004). The Singularity of Literature. Londyn: Routledge.
 • Batko, R. (niedatowane) Czym jest dla mnie humanistyczne zarządzanie. Pozyskano z: http://www.kostera.pl/spis.htm (15.01.2013).
 • Blum, L.A. (1994). Moral Perception and Particularity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Burell, G. i Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis. Londyn: Heinemann.
 • Brzeziński, J.M. (2009). Czy nauki humanistyczne i społeczne są dostatecznie naukowe, aby je należ ycie finansować z budż etu pań stwa? Wystąpienie w Panelu: „Humanistyka dla przyszłości: Potencjał – szanse – perspektywy”. Nauka, (1/009), 75–81.
 • Clegg, S.R. i Ross-Smith, A. (2003). Revising the Boundaries: Management Education and Learning in a Postpositivist World. Academy of Management Learning & Education, (2), 85–99, http://dx.doi.org/10.5465/AMLE.2003.9324049.
 • Czarniawska-Joerges, B. i Guillet de Monthoux, P. (1994). Good Novels, Better Management: Reading Organizational Realities in Fiction. Chur: Harwood Academic Publishers.
 • Denzin, N.K. i Lincoln, Y.S. (2009). Metody badań jakościowych, tom I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Du Gay, P. (1996). Consumption and Identity at Work. Londyn: Sage.
 • Golubiewski, M. (2012). Kolegia sztuk wyzwolonych w USA a sprawa polska. Rzeczy Wspólne, (10). Pozyskano z: http://www.rzeczywspolne.pl/2012/10/kolegia-sztuk-wyzwolonych-w-usa-a-sprawa-polska/ (23.12.2012).
 • Hendry, J. (2006). Educating Managers for Post-bureaucracy: The Role of the Humanities. Management Learning, 37, 267–281, http://dx.doi.org/10.1177/1350507606067160.
 • Johnsen, R. i Gudmand-Høyer, M. (2010). Lacan and the Lack of Humanity in HRM. Organization, 17, 331–344, http://dx.doi.org/10.1177/1350508410363124.
 • Kostera, M. (2011). Etnografia organizacji: badanie polskich firm i instytucji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kuhn, T.S. (2009). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Lazar-Siekierka, M. (2012). Zarządzanie transformacją szkoły dla twórczości edukacyjnej. Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Lem, S. (2012). Rozprawa. W: Opowieści o Pilocie Pirxie. Kraków: Wydawnictwo Literackie. MacIntyre, A. (1985). After Virtue: A Study in Moral Theory. Londyn: Duckworth.
 • Merta, T. (2009). Wystąpienie w Panelu: „Humanistyka dla przyszłości: Potencjał – szanse – perspektywy”. Nauka, (1/009), 95–99.
 • Parker, J. (2007). Future Priorities of the Humanities in Europe: What Have the Humanities to Offer?: Report of a round table conference held to draft a manifesto for the European Commissioner and working papers for the EC Working Party on Future Priorities for Humanities Research. Arts and Humanities in Higher Education, (6), 123–127, http://dx.doi.org/10.1177/1474022207072234.
 • Parker, J. (2008). What Have the Humanities to Offer 21st-Century Europe? Reflections of a note taker. Arts and Humanities in Higher Education, (7), 83–96, http://dx.doi.org/10.1177/1474022207080851.Prawelska-Skrzypek, G. (2007). Przedmiot i metody badań w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, (1), 17–24.
 • Säljö, R. (1996). Minding Action – Conceiving of the World versus Participating in Cultural Practices. W: G. Dall’Alba i B. Hasselgren (red.), Reflections on Phenomenography – Towards a Methodology? Göteborg: Acta Universtatis Gothoburgensis.
 • Sarnowska-Temeriusz, E. (2009). Panel „Humanistyka dla przyszłości: Potencjał – szanse – perspektywy”. Nauka, (1/009), 67–68.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Svensson, L. (1997). Theoretical Foundations of Phenomenography. Higher Education Research & Development, 16 (2), 159–171, http://dx.doi.org/10.1080/0729436970160204.
 • Szkudlarek, T. (2008). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. W: B.D. Gołębniak (red.), Pytania o szkołę wyższą w trosce o społeczeństwo. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Willmott, H. i Knights, D. (1999). Management Lives: Power and Identity in Work Organizations. Londyn: Sage.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df5aaa70-7b49-4831-ac98-0390c74eb3dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.