Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 152-161

Article title

Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0

Content

Title variants

EN
Change in the Approach to the Consumer in Marketing 3.0
RU
Изменение в подходе к потребителю в маркетинге 3.0

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest prezentacja zmian w podejściu do konsumenta w ramach marketingu 3.0. W artykule wykorzystano studia literaturowe oraz prowadzono badania metodą desk research na źródłach wtórnych. W artykule wykorzystano raporty z 2013 roku oraz opracowania własne poczynione na potrzeby publikacji pt. Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw (Rzemieniak 2013). Marketing przeszedł ze stadium koncentracji na produkcie (marketing 1.0) do stadium koncentracji na konsumencie (marketing 2.0). Aktualnie firmy poszerzają swoje pole działania i nie skupiają się tylko na produktach i konsumentach, ale również na sprawach ogólnospołecznych. Marketing 3.0 to etap, w którym przedsiębiorstwa nie stawiają w centrum zainteresowania konsumenta, lecz człowieka oraz reprezentowane przez niego wartości. Marketing jest bardzo silnie powiązany ze zjawiskami makroekonomicznymi. Gdy zmianie podlega element makrootoczenia, zmieniają się zachowania konsumenckie, co z kolei prowadzi do zmian w działaniach marketingowych. Przedsiębiorstwo to podmiot współdziałający z siecią partnerów – pracowników, dystrybutorów, sprzedawców i dostawców, których świadomy dobór daje silną przewagę konkurencyjną. Zatem przedsiębiorstwo musi się dzielić swoją misją, wizją i wartościami z członkami zespołów. Przedsiębiorstwo generuje zyski, kreując wysoką wartość dla swoich konsumentów i reszty otoczenia. W marketingu 3.0 przedsiębiorstwa traktują konsumenta jako strategiczny punkt wyjścia i gotowe są patrzeć na niego przez pryzmat pełnego człowieczeństwa, gdzie rentowność równoważona jest korporacyjną odpowiedzialnością. Artykuł ma charakter teoretyczny.
EN
An aim of considerations is to present changes in the approach to the consumer within the framework of marketing 3.0. In her article, the author used literature studies and carried out research by the desk research method on secondary sources. In the article, she made use of reports of 2013 as well as her own studies carried out for the purpose of publication entitled Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw [Managing enterprises’ intangible assets] (Rzemieniak 2013). Marketing has moved from the stage of focusing on the product (marketing 1.0) to the stage of focusing on the consumer (marketing 2.0). At present, firms have been widening their fields of activities and do not focus only on products and consumers but also on social matters at large. Marketing 3.0 is a stage where enterprises do not focus on the consumer but the human being and values represented thereby. Marketing is very strongly combined with macroeconomic phenomena. When there changes an element of the macroenvironment, then also change consumer behaviours what, in turn, leads to changes in marketing activities. The enterprise is an entity collaborating with a network of partners:employees, distributors, sellers, and suppliers whose conscious choice provides a strong competitive advantage. Therefore, the enterprise must share its mission, vision, and values with team members. The enterprise generates profits creating high value for their consumers and the remaining part of the environment. In marketing 3.0, enterprises treat the consumer as a strategic departure point and they are ready to look at them through the prism of complete humanity where profitability is balanced by corporate responsibility. The article is of the theoretical nature.
RU
Цель рассуждений – представить изменения в подходе к потребителю в рамках маркетинга 3.0. В статье использовали изучение литературы и провели обследования по методу desk research на вторичных источниках. В статье использовали отчеты за 2013 г. и собственные разработки, проведенные для публикации Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw (Управление нематериальными активами предприятий) (Rzemieniak 2013). Маркетинг перешел из стадии концентрации на продукте (маркетинг 1.0) в стадию концентрации на потребителе (маркетинг 2.0). В настоящее время фирмы расширяют свое поле действия и не сосредоточиваются только на продуктах и потребителях, но и на общесоциальных вопросах. Маркетинг 3.0 – этап, в котором предприятия не ставят в центре внимания потребителя, а человека и представляемые им ценности. Маркетинг сильно связан с макроэкономическими явлениями. Когда изменяется элемент макросреды, изменяются потребительские поведения, что, в свою очередь, ведет к изменениям в маркетинговых действиях. Предприятие – субъект, взаимо- действующий с сетью партнеров: сотрудников, дистрибьюторов, продавцов и поставщиков, сознательный подбор которых сулит сильное конкурентное преимущество. Следовательно, предприятие должно разделять свою миссию, взгляды и ценности с членами коллективов. Предприятие генерирует прибыль, созидая высокую ценность для своих потребителей и остальной части среды. В маркетинге 3.0 предприятия считают потребителя в качестве стратегической исходной точки и они готовы смотреть на него сквозь призму полного человечества, где рентабельность балансируется корпоративной от- ветственностью. Статья имеет теоретический характер.

Year

Issue

Pages

152-161

Physical description

Contributors

 • Politechnika Lubelska

References

 • Barrett R. (2011), Liberating the Corporate Soul: Building a Visionary Organisation, Routledge Taylor& Francis Group, London.
 • Berżer J. (2013), Efekt wirusowy w biznesie: dlaczego pewne produkty i usługi zdobywają rynek, MT Biznes, Warszawa.
 • Borland H., Lindgreen A. (2012), Sustainability, Epistemology, Ecocentric Business and Marketing Strategy. Ideology, Reality, and Vision, “Journal of Business Ethics”, October.
 • Friedman T.L. (2006), Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Handy Ch. (1995), The Age of Paradox, Harvard Business School Press.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa.
 • Matysewicz J. (2014), Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Pink D. (2005), A Whole New Mind, A Member of Penguin Group (USA) Inc., New York.
 • Prahaland C.K., Krishnan M.S. (2008), The New Age of Innovation, The McGraw-Hill Companies.
 • Robbins R.H. (2008), Globalne problemy a kultura kapitalizmu, Pro Publico, Poznań.
 • Rzemieniak M. (2013), Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
 • Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Helion, Gliwice.
 • Stiglizt J. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szromnik A. (2013), Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei — zarys strategii marketingowej (cz. I), „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Tapscot D., Wiliams A. (2008), Wikonomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Romański J., PortalMarketera.pl na podstawie: Marketing 3.0. From Products to Customers to the Human Spirit, http://portalmarketera.pl/publikacje/widok/marketing-30/ [dostęp: 02.02.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-df5b5ad8-140a-4448-b1c7-a4b45cd52cb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.