PL EN


2012 | 4 | 81-86
Article title

Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych – przegląd badań.

Content
Title variants
EN
Social attitudes towards the disabled - review of research.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Praca ma charakter poglądowy. Przedstawia dostępne badania na temat postaw Polaków wobec niepełnosprawnych. Niniejszy artykuł pokazuje teoretyczno-prawno-medyczne rozważania z zakresu niepełnosprawności, socjologiczno-psychologiczne definicje postaw społecznych oraz ich uwarunkowania wobec osób niepełnosprawnych. Materiał i metoda. Podstawą artykułu jest literatura przedmiotowa oraz wyniki niezależnych badań opisujących postawy Polaków wobec niepełnosprawnych, także niepełnosprawnych psychicznie. Wyniki. Za podstawowe uwarunkowania postaw wobec niepełnosprawnych autorka uznaje cechy społeczno-demograficzne, wiedzę na temat niepełnosprawności, częstość kontaktów z osobami niepełnosprawnymi. Polacy mają co najmniej ambiwalentny stosunek do niepełnosprawnych psychicznie, a jednocześnie uważają choroby psychiczne za chorobę wstydliwą. Odmawiają chorym prawa do pełnienia ról społecznych związanych z odpowiedzialnością. Wnioski. Polityka wobec niepełnosprawnych zmierza w kierunku integracji z pełnosprawnymi. Zmiany świadomości i wiedzy Polaków nie zmieniają się w sposób rewolucyjny. Im wyższy status społeczny, tym bardziej pozytywne postawy wobec niepełnosprawnych.
EN
Background. The article shows the available research on Polish attitudes towards the disabled. This article shows the theoretical and legal and medical considerations in the field of disability, socio-psychological definition of social attitudes and the attitudes and the conditions for people with disabilities. Material and methods. The base of the article are the combination of chosen sociological concept of disabled results of independent researches. The results of independent researches in attitudes towards disabled were also presented. Results. The basic determinants of attitudes towards disabled author recognizes the socio-demographic characteristics, knowledge about disability, the frequency of contact with people with disabilities. Poles have at least an ambivalent attitude towards the mentally disabled, and claim mental illness as shameful disease. Conclusions. Policy towards the disabled is moving towards integration with non-disabled. Changes in awareness and knowledge of Poles do not change in a revolutionary way. The higher the social status the more positive attitudes towards disabled people.
Year
Issue
4
Pages
81-86
Physical description
Contributors
 • Zakład Socjologii Ogólnej, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wersja elektroniczna: http://www.slownik-online.pl.
 • Kirenko J. W stronę społecznego modelu niepełnosprawności. W: Palak Z, red. Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin 2001.
 • Sękowski EA. Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin 1994.
 • Kirenko J. Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin 2008.
 • Kowalik S. Psychospołeczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji. W: Strelau J, red. Psychologia. Podręcznik Akademicki. Gdańsk 2000.
 • Ostrowska A. Niepełnosprawność. W: Bokszański Z, Domański H, red. Encyklopedia socjologii, T. 2, K–N. Warszawa: Oifcyna Naukowa; 1999.
 • Grzegorzewska M. Pedagogika specjalna. Skrypt wykładów. Warszawa 1968, cyt. za: Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998.
 • Sękowska Z. Postawy wobec niepełnosprawnych. W: Kornas-Biela D, red. Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. Lublin 1985.
 • Dykcik W. Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki. W: Dykcik W, red. Pedagogika specjalna. Poznań 2006.
 • Mądrzycki T. Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa 1973.
 • Marody M. Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Warszawa 1976.
 • Nowak S. Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: Nowak S, red. Teorie postaw. Warszawa 1973.
 • Barlak M. System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osób niepełnosprawnych. Warszawa 2006.
 • Gazdulska M. Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami w ujęciu historycznym i współczesnym, wersja elektroniczna: http://seminare.pl/25/21–Gazdulska.pdf.
 • Monitor Polski z 1997 r., nr 50, poz. 475.
 • Marszałek L. Społeczny kontekst niepełnosprawności. Seminare 2007; 24.
 • Ostrowska A. Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych. W: Gustavson A, Zakrzewska-Manterys E, red. Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa 1997.
 • Krawczyńska-Burtym Z. Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej. Katowice 1998.
 • Larkowa H. Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy. W: Hulek A, red. Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa 1998.
 • European Pact for Mental Health and Well-being. Bruksela, 13 czerwca 2008.
 • CBOS, komunikat: Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego. 2008.
 • CBOS, komunikat: Zdrowie psychiczne Polaków. październik 2012.
 • CBOS komunikat: Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie. 2005.
 • Buchnat M. Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny 2008;1–2(29–30).
 • Miluska J. Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i psychologiczne. Poznań 2008.
 • CBOS, komunikat: Postawy wobec osób niepełnosprawnych. 2000, 2007.
 • Chodkowska M. Kobieta niepełnosprawna. Socjologiczne problemy postaw. Lublin 1993.
 • Witkowska B. Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Przegląd Psychologiczny 2001; 44(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df82dd64-92e2-4902-b7bd-231b648a6660
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.