PL EN


2012 | 2(20) | 5-12
Article title

Zarządzanie w leśnictwie. Problem prywatyzacji

Authors
Content
Title variants
EN
Forest Management. Privatization Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest zarządzaniu w przedsiębiorstwie Lasy Państwowe. Problem jest złożony, ponieważ przedsiębiorstwo to pełni dwie funkcje społeczne. Po pierwsze − tak jak każdy zakład pracy − daje zatrudnienie i powinno ze swoich przychodów pokrywać koszty swojej działalności. Po drugie wszakże − i pod tym względem Lasy Państwowe są unikatowe − ma pod opieką ważną część dziedzictwa narodowego, które wymaga niekiedy odejścia od rachunku charakterystycznego dla przedsięwzięć komercyjnych. Owa dwoistość Lasów Państwowych stawia pod znakiem zapytania zamierzenia prywatyzacyjne. Z jednej bowiem strony mogłyby one poprawić efektywność ekonomiczną, z drugiej jednak wymagałyby głębszego i bezpośredniego zaangażowania budżetu państwa w celu zapewnienia odpowiedniej podaży dóbr publicznych dostarczanych przez leśników.
EN
The paper addresses management principles of the 'State Forest Enterprise' in Poland. The problem is a complex one, since the firm performs two important social functions. Firstly − as any enterprise − it provides employment and should balance its expenditures with financial revenues. Secondly − and this is why the 'State Forest Enterprise' is a unique firm − it stewards an important part of the national heritage which calls for an approach that departs from the logic characteristic for typical business projects. The duality of the 'State Forest Enterprise' casts serious doubts about its privatization attempts. On the one hand, privatization can enhance the efficiency of its operations. On the other hand, however, this would require a deep and direct involvement of the state budget in order to supply the public good that private foresters may choose not to provide.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Arrow K.J. (1974). The Limits of Organization. New York: Norton.
 • Bartczak A., Englin J., Pang A. (2012). "When are forest visits valued the most? An analysis of the seasonal demand for forest recreation in Poland", Environmental and Resource Economics, nr 52(2).
 • Bartczak A., Lindhjem H., Navrud S., Zandersen M. (2008). "Valuing forest recreation on the national level in a transition economy: The case of Poland", Forest Policy and Economics, nr 10(7-8).
 • Clark C.W. (1976). MathematicalBioeconomics: The Optimal Management of Renewable Resources. New York: Wiley.
 • Coase R. (1937). "The nature of the firm", Economica, nr 4.
 • Costanza R. i in. (1997). "The value of the world's ecosystem services and natural capital", Nature, nr 387.
 • GUS − dane statystyczne na podstawie serwisu internetowego www.stat.gov.pl/gus [dostęp: 14.08.2012].
 • Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J. (1995). Microeconomic Theory. New York-Oxford: Oxford University Press.
 • UNECE/FAO (2005). European Forest Sector Outlook Study. 1960-2000-2020. Main report, Genewa.
 • Zandersen M.,Toi R.S.J. (2009). ,A meta-analysis of forest recreation values in Europe", Journal of Forestry Economics, nr 15.
 • Żylicz T. (1999). "Czy subwencje ekologiczne muszą konkurować z kredytem bankowym", Ekoprofit, nr 4(31).
 • Żylicz T., Giergiczny M. (2012). Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Warszawa: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dfcaf39d-33c8-4b4f-b6a6-8e3528bcf8a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.