PL EN


2013 | 34 | 372-381
Article title

Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce

Content
Title variants
EN
The Evaluation of Results of the Activities but Possibilities of the Support for Micro and of Smaller Companies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mikro i małe firmy stanowią niezmiernie istotny element polskiej gospodarki. Jak podają statysty-ki GUS – w pierwszym półroczu 2011 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 4,3% i było zbli-żone do odnotowanego w 2010 roku – 3,8% i relatywnie wysokie na tle innych krajów europejskich. W przeprowadzonej analizie wyników ekonomicznych mikro i małych firm wyliczone indek-sy wykazały wartości niższe niż neutralne 100, co oznacza pogarszającą się ich sytuację finanso-wą. Również wyliczone średnie wartości indeksów za lata 2010 i 2011 potwierdzają ten stan, szczególnie w przypadku małych firm. Pocieszający jest jednak fakt, że wiele mikro i małych firm rozwija się przy wykorzystaniu unijnych i krajowych programów pomocowych.
EN
Micro and smaller companies constitute the crucial element of the Polish economy exquisite-ly. According to statistics GUS in the 2011 first half-year to the economic growth rate amounted to the 4.3% and was similar to the year made a note in 2010 of the – 3.8% and relatively high relating to other European countries. Listed student record books showed lower than neutral values in conducted analysis of micro economic outturns and smaller companies 100 what is marking deteriorating their financial stand-ing. Also enumerated mean of indices in years 2010 and are confirming this state 2011, particular-ly in case of smaller companies. However a fact is comforting, that a lot of micro and smaller companies are being developed at using EU and domestic relief programmes.
Keywords
Year
Issue
34
Pages
372-381
Physical description
Contributors
  • Zakład Finansów Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Filip P., Grzebyk M., Kaliszczak L., 2010, Development of the small and medium enter-prises in Poland in comparison with European Union member states, Prace Nau-kowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Monografie i Opracowania nr 10, Rzeszów.
  • Filip P., 2011, Modern methods of financing small and medium enterprises, Hradec Economic Days 2011, Economic Development and Management of Regions, Uni-versity of Hradec Kralove.
  • Fulara J., 2011, Programy pomocowe dla mikro i małych firm [w:] Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011, Wyd. Bank Pekao SA, Warszawa.
  • Grzebyk M., 2010, Mikro i małe przedsiębiorstwa w gminie Lubaczów – uwarunkowa-nia rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 585, Szczecin.
  • Kawa M., 2004, Miejsce spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, red. A. Czudec, G. Ślusarz, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  • Kołodko G.W., 2003, Globalizacja a transformacja [w:] Globalizacja i rozwój, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzaniami L. Koźmińskiego, Warszawa.
  • Nesterowicz R., 2010, Rynki finansowe i banki w dobie procesu globalizacji i kryzysu gospodarczego [w:] Korzyści i koszty wprowadzania euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji, red. J. Kitowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie-go, Rzeszów.
  • Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, 2011, Wyd. Bank Pekao SA, War-szawa.
  • Ślusarz G., 2009, Podkarpacie w procesie przebudowy strukturalnej [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-skiego, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dfeee0fe-09b7-4927-8693-36bd245b8a2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.