PL EN


2019 | 4 (98) | 84-93
Article title

Polskie rasy zachowawcze zwierząt czynnikiem rozwoju agroturystyki

Content
Title variants
EN
POLISH ANIMAL CONSERVATIVE BREEDS AS AN OPPORTUNITY TO DEVELOP AGRITOURISM OFFER
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ważną rolę w agroturystyce pełnią zwierzęta gospodarskie, które stanowią jeden z elementów rdzenia produktu agroturystycznego. Pośród wielu gatunków i ras zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych występują też stare rasy zachowawcze, które objęte są programem ochrony zasobów genetycznych. Celem pracy jest zaprezentowanie udziału zwierząt gospodarskich ras zachowawczych w gospodarstwach agroturystycznych „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego”. Badaniami objęto wszystkie gospodarstwa agroturystyczne należące do „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego” zlokalizowane w wybranych gminach województwa małopolskiego. Pośród nich 52% gospodarstw agroturystycznych deklarowało utrzymanie zwierząt gospodarskich ras zachowawczych. Badania wykazały, że spośród zwierząt gospodarskich ras zachowawczych utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego” największy udział stada stanowiły owce (47%). Porównywalny był udział procentowy bydła i kóz stanowiąc odpowiednio 20 % i 21% oraz wyraźnie niski był udział koni (7%) oraz świń (zaledwie 5%). Argumentami przemawiającymi za wyborem tych ras zwierząt jest nie tylko ich doskonałe przystosowanie do lokalnych warunków klimatycznych i paszowych, ale też duża ich zdrowotność i długowieczność.
EN
Livestock plays an important role in agritourism, which is one of the core elements of an agritourism product. Among many breeds of animals on agritourism farms there are also old regional breeds that are covered by the genetic resources conservation program. The purpose of the work is to present the share of farm animals of conservative breeds on agroturism farms of the “Highlander Agrotourism Association”. The research covered all agritourism farms belonging to the “Highlander Agrotourism Association” of farms located in selected voivodship of Małopolska. Among them 52% of agritourism farms declared keeping farm animals of conservative breeds. Studies have shown that sheep accounted for the largest share o conservation breed animals on the agroturism farm of this association. Based on the answered obtained from questionnaires of the survey carried out at agritourism farms, it was found that the largest percentage of large farmed animals were 47%. The percentage share of cattle and goats was comparable, constituting 20% and 21% respectively. The percentage share of cattle and goats was comparable, constituting 20% and 21%, respectively, and the share of horses (7%) and pigs was only 5%. The arguments for choosing these animals breeds are not only their excellent adaptation to local climate and feed conditions but also their high health and longevity.
Year
Issue
Pages
84-93
Physical description
Dates
received
2019-10-31
accepted
2019-11-21
Contributors
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
References
 • Agroturystyka w Polsce (2014): GUS, Warszawa.
 • Giermaziak W., Fryzowska-Chrobot I. (2018): Terapie z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych. Medycyna Rodzinna 21(1A), 59-64.
 • Kiełbasiewicz-Drozdowska I. (2001): Zarys rozwoju refleksji teoretycznej nad problematyką rekreacji. Teoria i metodyka rekreacji, AWF, Poznań.
 • Krupiński J. (2012):Polskie rasy zachowawcze. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków.
 • Kuźniewicz J., Kuźniewicz G. (2007): Psy wykorzystywane w leczeniu ludzi – psi terapeuci. Przegląd Hodowlany, 4, 30–32.
 • Lenart P., Borys B., Knapik J., Radomski P. (2018): Ocena kulinarna potrawy standardowej z mięsa trzech prymitywnych ras zachowawczych: wrzosówki, świniarki i cakla podhalańskiego. Wiadomości Zootechniczne, 2, 155-161.
 • Lubowiecki-Vikuk A. P. Paczyńska-Jędrycka M. (2010): Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Majewska A. (2019): Krótka historia programów ochrony bydła i ras objętych tymi programami oraz stan aktualny tych populacji. Wiadomości Zootechniczne, 1, 84-101.
 • Meyer B. (red.) (2004): Wybrane aspekty ruchu turystycznego. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Milewski S. (2012): Owce świętego Jakuba na Warmii. Przegląd Hodowlany, 1, 32–33.
 • Milewski S., Zalewska B., Ząbek K. (2011): Prozdrowotne cechy mięsa jagniąt skuddów i kamienieckich. Przegląd Hodowlany, 4, 23–24.
 • Patkowska-Sokoła B., Zygadlik K., Jankowska D. (2010): Koty mogą leczyć. Przegląd Hodowlany, 1, 32–33.
 • Prasow M., Babicz M., Domaradzki P., Skałecki P., Litwińczuk A., Kaliniak A. (2018): Wartość rzeźna i jakość mięsa świń ras lokalnych w Polsce. Journal of Animal Science Biology and Bioeconomy, vol. XXXVI, 6-17.
 • Serpell J. (1999): W towarzystwie zwierząt. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, ss. 102–113.
 • Sikora J. (1999): Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S. A., Warszawa.
 • Sokół J. (2015): Rola zwierząt w tworzeniu produktu turystyki wiejskiej na przykładzie gospodarstw agroturystycznych północno-wschodniej Polski. Ekonomia i Środowisko, 3 (54), 124 -136.
 • Zapletal P., Adamczyk K., Radkowaska I., Małusiak B. (2018): Właściwości Funkcjonalne mleka krów ras lokalnych w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 1, 67 76.
 • Program ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2007, nr 133, poz. 921.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dffe8fcb-e564-4b8c-8705-b3751531701a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.