PL EN


2011 | 115-116 | 245-264
Article title

Katolickie organizacje społeczne w Królestwie Polskim (1887-1914)

Content
Title variants
EN
The catholic social organizations in the Polish Kingdom (1887-1914)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
In the consequence o f social and economical transformations in the Polish Kingdom from the middle o f XIX century the modern forms of the social life were developed. Simultaneously the Roman Catholic parishes occurred to decline as this development's main centers. The parishes limited their functions connected with the charity, the education and the culture, concentrating on the liturgical functions. The groups of the Catholics started to establish the associations functioning in the accordance with the Catholic social teaching. Its direction was determined then by the encyclicals o f the popes Pius IX, Leon XIII and Pius X.
Keywords
Contributors
References
 • Bender R., Związek Katolicki w Królestwie Polskim 1905-1918, „Chrześcijanin w Świecie”, 8-9(1977), s. 150-160;
 • Chrześcijańska myśl i działalność społeczna w zaborze rosyjskim w latach 1865-1918, [w:] Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939, red. C. Strzeszewski, Warszawa 1981, s. 203-256;
 • Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce, Monografia społeczna, Poznań 1921.
 • Chrześcijańskie organizacje akademickie w Polsce (1889-1939), Rzeszów 1993; Działalność oświatowa duchowieństwa w Królestwie Polskim na początku XX w., „Chrześcijanin w Świecie”, 9(1976), s. 101-109;
 • Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej, „Rocznik Białostocki”, 13(1976), s. 314.
 • Gajewski S., Związek Katolicki w Królestwie Polskim, „Roczniki Humanistyczne”, 26(1978), z. 2, Historia, s. 153-180.
 • Hanecki M., Z dziejów war- szawskiej służby zdrowia w latach 1863-1900, „Studia Warszawskie”, t. 2: Warszawa popowstaniowa 1864-1918, z. 1, red. S. Kalabiński, R. Kołodziejczyk, Warszawa 1968, s. 122.
 • Jaworski W., Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864-1914, Sosnowiec 2006.
 • Karwacki W.L., Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914), Łódź 1972, s. 335.
 • Katolickie organizacje robotnicze na ziemiach polskich 1891-1914, „Studia z dziejów Kościoła Katolickiego”, nr 1, Warszawa 1960, s. 55-100
 • Kościół katolicki w Polsce wobec zagadnień społeczno-gospodarczych (966-1918), [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. M. Rechowicz, cz. 3, Lublin 1969, s. 261-430.
 • Olejnik T., Towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996, s. 241.
 • Organizowanie opieki nad wychodźcami przez duchowieństwo Królestwa Polskiego, „Studia Polonijne”, 1(1976), s. 149-159;
 • Pellowski A., Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918, Łódź 1994, s. 201.
 • Podstawy prawne i działalność Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Dźwignia” (1906-1939), „Prawo Kanoniczne”, 3-4(1988), s. 223-270.
 • Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905-1914, Lublin 1990.
 • Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918, Lublin 1978.
 • Spóz A., Instytucje muzyczne Warszawy w drugiej połowie XIX w., [w:] Kultura muzyczna Warszawy drugiej połowy XIX wieku, red. A. Spóz, Warszawa 1980, s. 39.
 • Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Królestwie Polskim (1905-1918), „Chrześcijanin w Świecie”, 7(1977), s. 42-56;
 • Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w Lublinie (1909-1918), „Roczniki Nauk Społecznych”, 3(1975), s. 153-159.
 • Tomaszewicz A., Życie kulturalne ośrodków miejskich guberni kaliskiej w latach zaborów, Sieradz 1998, s. 49.
 • Towarzystwa bibliotek parafialnych w Królestwie Polskim 1907-1910, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL, „Summarium”, 6(1977), s. 117-120;
 • Udział Kościoła w rozwoju oświaty dorosłych w Królestwie Polskim (1905-1914), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 3-4(1998), s. 213-221.
 • Związek Zawodowy Organistów w Królestwie Polskim, „Roczniki Humanistyczne”, 31(1983), z. 2, Historia, s. 213-222.
 • Zwoliński K., Żyrardowski ruch spółdzielczy do 1918 roku, „Żyrardowski Rocznik Muzealny”, 2(1993), s. 38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e0149be5-592a-4723-ad01-697b5fd6e7da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.