PL EN


2015 | 14 | 2 | 229-244
Article title

Wincentego Skrzetuskiego mowa Przeciwko Kroloboystwu

Content
Title variants
EN
Wincenty Skrzetuski’s Speech Against Regicide
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Wincenty Skrzetuski, a member of the SchP convent, was an outstanding educationist, historian, lawyer and political writer. In Mowy o główniejszych materiach politycznych, issued in 1773 and in a handbook published from 1782–1784 Prawo polityczne narodu Polskiego, he discussed the problem of prevention of the King’s authority. He discussed the issue in the context of the attempted abduction of King Stanisław August Poniatowski in 1771. His reflections indicate that he was mostly following older views on the crime of regicide and contrary to humanitarian ideas he argued on using the death penalty against all, with no exception, who took part in regicide. Skrzetuski mentioned the fact of not very wide competences of the elective Polish king, but he didn’t follow the Enlightment’s concept of the King’s power. Thus he followed the Catholic concept of the monarch’s power. He justified the full ban of regicide by rational reasons, as well as the reasons coming from the law of nature and from political rules.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
229-244
Physical description
Contributors
References
 • Affek M.,Związki polsko-włoskie w naukach prawnych (1764–1795). Z dziejów humanitarnego prawa karnego w Polsce, Warszawa 1995.
 • Aleksandrowska E.,Skrzetuski Bartłomiej, imię zakonne Wincenty, Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII.
 • Bentkowski F.,Żywot i prace uczone ks. Wincentego SkrzetuskiegoS. P. [w:]Posiedzenie publiczne Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu nauczczenie pamiątki zmarłych mężów odbyte dnia 14 lipca 1827 roku, Warszawa 1827.
 • Bukowska-Gorgoni K.,Kilka uwag o mocy obowiązującej praw obcych w Polsce w świetle akt procesu o zamach na Stanisława Augusta, Zeszyty Naukowe UJ, „Prace Prawnicze” 1982, nr 625, z. 97
 • Ehrlich L.,Prawo narodów i zagadnienia międzynarodowe w piśmiennictwie polskim od XV do XVIII wieku, „Rocznik Prawa Międzynarodowego” 1949.
 • Emer de Vattel,Prawo narodów czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów, wstęp i tłum. B. Winiarski, t. I, Warszawa 1958.
 • Grześkowiak-Krwawicz A.,O formę rządu czy o rząd dusz. Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000.
 • Grześkowiak-Krwawicz A.,Wkład Pijarów w kształtowanie politycznej kultury szlachty w czasach stanisławowskich, [w:] Wkład Pijarów do nauki i kultury w Polsce
 • XVII–XIX w., red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa–Kraków 1993.
 • Grześkowiak-Krwawicz A.,Czy król potrzebny jest republice. Polscy pisarze polityczni wieku XVIII o miejscu i roli monarchy w Rzeczypospolitej. Zarys problematyki,
 • [w:] Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, red. R. Skowron, Kraków 2003.
 • Hubert S.,Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów Oświecenia, Wrocław 1960.
 • Kolasa J.,Prawo narodów w szkołach polskiego wieku Oświecenia, Warszawa 1954.
 • Konopczyński W.,Polscy pisarze polityczni XVIII wieku (do Sejmu Czteroletniego), Warszawa 1966.
 • Lityński A.,Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002.
 • Lityński A.,Myśl humanitarna w Polsce czasów Oświecenia – prawo karne materialne, [w:] Z dziejów sądów i prawa, red. A. Lityński, Katowice 1992.
 • Lityński A.,Od Rzeczypospolitej szlacheckiej do Rzeczypospolitej Ludowej, Tychy 2005.
 • Lityński A.,Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI–XVIIIwieku, Katowice 1976.
 • Lityński A.,Między realizmem a utopią. Rzecz o humanitarystach oświecenia, [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Prof. Janowi Malarczykowi,red. A. Korobowicz, H. Olszewski, Lublin 1997.
 • Lityński A.,Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI–XVIIIwieku, Katowice 1976.
 • Mączyński R.,Medale zasłużonych Pijarów, „Rocznik Warszawski” 1988, t. XX.
 • Opaliński E.,Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995.
 • Ostrożyński W.,Sprawa zamachu na Stanisława Augusta z 3 listopada 1771 r. przed sądem sejmowym, Lwów 189.
 • Sawicki W.,Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971.
 • Tync S.,Nauka moralna w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1922.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e0255678-3423-4679-8db3-51bc08971247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.