PL EN


2014 | 3(37) | 121-131
Article title

My Sports Field Programme – Orlik 2012 as a Factor of Local Development

Authors
Title variants
PL
Program Moje Boisko – Orlik 2012, jako czynnik rozwoju lokalnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study is devoted to the characteristics of the implementation of My Sports Field Programme – Orlik 2012 (in Polish: Moje Boisko Orlik-2012) in the years 2008–2011, based on the examples of chosen communes from hrubieszowski, tomaszowski and zamojski counties, located in Lubelskie Voivodship. The main aim of the article was to identify the role Orlik sports fields play in the socio-economic development of a commune in the market economy. Thus an analysis was carried out of the functioning of existing and planned investments in the project as well as research in selected local government units not benefiting from the programme.
PL
Opracowanie zostało poświęcone charakterystyce realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w latach 2008-2011 na przykładzie wybranych gmin z powiatów: hrubieszowskiego, toma-szowskiego i zamojskiego, położonych w województwie lubelskim. Głównym celem artykułu było zidentyfikowanie roli jaką odgrywają Orliki w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy w warunkach gospodarki rynkowej. W związku z tym dokonano analizy funkcjonowania ukończonych oraz pla-nowanych inwestycji w ramach tego projektu. Przeprowadzono badania w wybranych jednostkach samorządu lokalnego, które nie były jego beneficjentami oraz wybranych gmin, które skorzystały z programu.
Contributors
  • Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, Poland
References
  • Gołdys, A., Rogaczewska, M., Szymborska, M. and R. Włoch [n.d.]. Raport z badania jakościowego i ilościowego, dotyczącego potencjału rozwoju programów miękkich na infrastrukturze sportowej powstałej w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012.” [@:] https://www.orlik2012.pl/uploads/dokumenty/sprawozdania/raport_orlik%2016%2003%202012.pdf.
  • Halamska, M. 2007. “Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi.” In Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, edited by G. Gorzelak, 76–96. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Jałowiecki, B., and M.S. Szczepański. 2002. Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Podręcznik akademicki, Podręczniki Akademickie/Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS.
  • Karwińska, A. 2008. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Kozak, M.W. 2009. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój. Między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Rosner, A. 2011. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich. In Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, edited by I. Nurzyńska and M. Drygas. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. 2005. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020. T. 1. Uwarunkowania i diagnoza stanu wyjściowego. Lublin: Departament Rozwoju Regionalnego.
  • World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
  • Zaucha, J. 2012. “Synteza aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym (analiza dokumentów UE, BSR i polskich).” Institute for Development Working Papers (1):1–33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e04a79b7-d4c0-4a09-a5a8-5eab056357c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.