Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XVII (2020) | 2: Rozejm w Dywilinie (1618) na tle epoki, pod red. A. Góraka | 225-229

Article title

Jan Paweł II i szachy

Authors

Content

Title variants

EN
John Paul II and chess
RU
Иоанн Павел II и шахматы

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy szkic poświęcony został kwestii zainteresowania Jana Pawła II problematyką szachową. Jak odnotowuje się w wielu ogólnodostępnych źródłach, sport szachowy, obok innych, był jedną z pasji młodego Karola Wojtyły, a następnie – papieża Jana Pawła II. Przypisuje mu się udział w słynnym międzynarodowym turnieju szachowym przedwojennego Krakowa, jak również autorstwo szeregu kompozycji szachowych (tzw. dwu- i trzychodówek), które następnie zostały opublikowane w fachowych periodykach poświęconych „64 polom”. Autor szkicu systematyzuje informacje na temat rzekomego (?) hobby papieża--Polaka, którym miałyby być „królewska gra” oraz praca w charakterze tzw. Problemisty szachowego.
EN
This text is devoted to the interest of John Paul II in chess issues. As it is noted in many publicly available sources, the sport of chess, among others, was one of the passions of young Karol Wojtyła, and then – Pope John Paul II. He is credited with participating in the famous international chess tournament of pre-war Krakow, as well as the authorship of a number of chess composition (the so-called two- and three-mover), which were then published in professional periodicals devoted to “64 fields”, released in Poland and abroad. The author of the text attempts to systematize information on the alleged (?) hobby of the Polish Pope, which would be the “royal game” and work as the so-called chess problemist.
RU
Эссе посвящено интересу Иоанна Павла II к шахматам. Как отмечается, во многих общедоступных источниках, шахматы, кроме других спортов, были одним из увлечений молодого Кароля Войтылы, а затем - Папы Иоанна Павла II. Ему приписывают участие в известном международном шахматном турнире довоенного Кракова, а также авторство ряда шахматных композиций (так называемых двух- и трехходов), которые затем были опубликованы в профессиональных периодических изданиях, посвященных «64 полям», издававшихся в Польше и за рубежом. Автор эскиза пытается систематизировать информацию о якобы (?) увлечениях Папы-Поляка, которыми были «королевская игра» и работа как шахматный проблемник.

Year

Volume

Pages

225-229

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

  • Evans L., This Crazy World of Chess, New York 2007, s. 230-231.
  • Giżycki J., Jan Paweł II miłośnikiem szachów, „Szachy” 1979 (10), s. 301-302.
  • Kaczor E. (oprac.), Wielkie serce i szachy, http://www.kozmice.wieliczka.eu/index.php?id=424, (dostęp: 18.05.2020).
  • Papa Bull, https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1357020, (dostęp: 18.05.2020).
  • T. Lissowski, Członek towarzystwa miłośników szachów im. Józefa Dominika Emanuel Rubinstein, „Szachowa Vistula” 2004, http://szachowavistula.pl/vistula/emanuelrubinstein.htm, (dostęp: 18.05.2020).
  • Lissowski T., No chess in the Vatican, „Quarterly for Chess History” 2000, nr 4, s. 306-310.
  • Giżycki J., Litmanowicz W., Szachy od A do Z, t. 1, Warszawa 1986, s. 385.
  • Winter E., Chess Jottings. An old hoax, https://www.chesshistory.com/winter/extra/jottings.html, (dostęp: 18.05.2020).

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e068d9ff-d23b-46d3-a672-e532c22b11a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.