PL EN


2017 | 40 | 59-71
Article title

Teologia obrzędu wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu

Content
Title variants
EN
The Theology of the Rite of Eucharistic Exposition and Adoration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, czyli Jezus Chrystus, który jest naszą Paschą i Chlebem żywym, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom. Swoją zbawczą skuteczność czerpie ona z realnej obecności Chrystusa. Z Eucharystią wiążą się również inne popularne formy kultu praktykowane w Kościele. Najbardziej znaną i rozpowszechnioną formą kultu Eucharystii poza Mszą św. jest niewątpliwie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Praktykowana jest ona na różne sposoby: znane są tak zwane wieczyste adoracje Najświętszego Sakramentu, podczas których adoruje się Chrystusa Eucharystycznego przez cały dzień, nabożeństwa czterdziestogodzinne, nabożeństwa różańcowe i inne okazjonalne formy tego kultu. Artykuł ukazuje teologiczne podstawy dla adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja Chrystusa Eucharystycznego podkreśla odkupieńczy wymiar przebywania Boga pośród swojego ludu i zachęca do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Najważniejszym motywem dla adoracji jest rzeczywista obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczysta adoracja Chrystusa Eucharystycznego ma zawsze wymiar teocentryczny, chrystologiczny, eklezjalny i eschatologiczny.
EN
The Eucharist contains the entire spiritual good of the Church, that is Jesus Christ, our Passover and living bread. Through his flesh, made living and life-giving by the Holy Spirit, he gives life to men. The Eucharist draws its saving effectiveness from the real presence of Christ. There are other popular forms of cult outside Holy Mass which are connected with the Eucharist and practised in the Church. The best known and most widespread of these is the Eucharistic Exposition and Adoration. It is practised in various forms: so-called Perpetual adoration, which takes place in chapels where the Body of Christ is adored round the clock; forty-hour adoration; rosary services and other occasional forms of that cult. This article reveals the theological basis for adoration of the Most Blessed Sacrament. Adoration of Christ in the Eucharist underlines the redemptive dimension of God who is present among his people and encourages them to full participation in Holy Mass. The most important motive for adoration is the real presence of Christ in the Most Blessed Sacrament. Solemn adoration of Christ in the Eucharist always has the theocentric, christological, ecclesiastical and eschatological dimension.
Year
Issue
40
Pages
59-71
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
References
 • Św. Cyryl Jerozolimski, Ciało i Krew Pańska. Czwarta katecheza mistagogiczna, 6, w: Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tł. W. Kania, Kraków 2000, s. 335-338.
 • Rytuał Rzymski. Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą: dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1985.
 • Dokumenty Nauczycielskiego Urzędu Kościoła:
 • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła „Verbum Domini”, Kraków 2010.
 • Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła „Ecclesia de Eucharistia”, Poznań 2003.
 • Jan Paweł II, List wielkoczwartkowy o tajemnicy i kulcie Eucharystii „Dominicae cenae”, red. K. Lubowicki, Kraków 2005, s. 35-64.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kongregacja Obrzędów, Instrukcja „Eucharisticum misterium”, w: To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, red. J. Miazek, Warszawa 1987, s. 154-190.
 • Paweł VI, Encyklika „Mysterium fidei”, w: To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła, red. J. Miazek, Warszawa 1987, s. 13-32.
 • Paweł VI, Uroczyste wyznanie wiary (30 czerwca 1968), 25, AAS 60 (1968), s. 442-443.
 • Sobór Trydencki, Sesja XIII, Dekret o Najświętszym Sakramencie, n. 405-417, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 21988, s. 203-208.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów” Presbyterorum ordinis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 478-509.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104-168.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 48-78.
 • Amiot, F., Świątynia, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 963-969.
 • Decyk, J., Dynamiczny nurt kultu Eucharystii w Kościele, w: Liturgia Domus Carissima, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 182-205.
 • Dupont, J., Imię, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 324-326.
 • Espezel, A., Tajemnica paschalna w samym sercu pośrednictwa Chrystusa, „Communio” 98/2 (1997), s. 92-100.
 • Granat, W., Eucharystia. Misterium Bożej obecności, Sandomierz 2001.
 • Hanc, W., Obecność Chrystusa w Eucharystii, „Ateneum Kapłańskie” 447 (1983), s. 213-230.
 • Jezierska, E.J., Eucharystia – udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, w: Eucharystia, red. J. Krucina, Wrocław 1987, s. 159-178.
 • Kwiatkowski, D., Adoratio Sanctissimi podczas nabożeństw eucharystycznych i ludowych, „Poznańskie Studia Teologiczne” 26 (2012), s. 293-308.
 • Lacan, M.F., Obecność Boga, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 566570.
 • Nadolski, B., Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004.
 • Mickiewicz, F., Rola Świątyni Jerozolimskiej w życiu i doktrynie Izraela, „Communio” 88/3 (1995), s. 37-54.
 • Mikołajczak, B., Rosik, S., Adoracja, w: Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. I, Lublin 1995, k. 98-99.
 • Rak, R., Eucharystia w życiu chrześcijańskim. Studium teologiczno-pastoralne o integralnym rozumieniu i pełnym przeżywaniu Eucharystii, Katowice 1984.
 • Siedlecki, J., Śpiewnik kościelny, red. K. Mrowiec, Kraków 402001.
 • Sławiński, J., Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988.
 • Szafrański, A.L., Teologia liturgii eucharystycznej, Lublin 1981,
 • Vaulx de, J., Mieszkać, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990, s. 475-477.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e07898d6-fa5e-420e-8932-531ffe9eb26b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.