PL EN


2013 | 1(35) | 25-37
Article title

Rola samorządów terenowych w kształtowaniu lokalnych i regionalnych warunków rozwoju działalności gospodarczej oraz w tworzeniu nowych miejsc pracy

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Local Self-Governments in Creating Local and Regional Conditions for Development of Business Activity and New Workplaces
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treść artykułu koncentruje się wokół 4 zagadnień, a mianowicie: 1. założeń (planów strategicznych) Narodowego Planu Rozwoju Gospodarczego Polski na lata 2007–2013 i ich realizacji; założenia dotyczące tempa wzrostu PKB i stopy bezrobocia były bardzo optymistyczne, realizacja nieskuteczna; 2. sposobu, w jaki środki finansowe Unii Europejskiej wpłynęły na kształtowanie lokalnych i regionalnych rynków pracy; 3. zadań samorządów terytorialnych w zakresie zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych i wynikających stąd możliwości stwarzania popytu na zasoby pracy; 4. bezrobocia jako zjawisko nieumiejętnego wykorzystania zasobów ludzkich przez rządzących. W artykule postawiono wiele pytań, na które częściowo tylko odpowiedział autor, zaś proponuje, by odpowiedzi poszukiwał czytelnik. W części końcowej autor zauważa, że Polska jako eksporter siły roboczej będzie postrzegana ciągle jako kraj drugiej kategorii i aby zmienić tę opinię musi tworzyć więcej miejsc pracy.
EN
The article is devoted to 4 issues, namely: 1. Assumptions (strategic plans) of the Polish National Development Plan for 2007-2013 and their realization; assumptions regarding the GDP growth rate and level of unemployment were very optimistic, implementation was ineff ective; 2. The way in which the European Union’s resources influenced the development of local and regional labour markets; 3. Tasks of local self-governments serving the purpose of satisfying the needs of local communities and creating the opportunity to generate demand for labour force; 4. Unemployment as the improper use of human resources by the authorities. The article posed many questions which the author answered only partly suggesting that it is the reader who should search for the answer. In the end, the author remarks that Poland as the exporter of labour force will still be perceived as a second-class country. In order to change this opinion, it has to create more work places.
Year
Issue
Pages
25-37
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie
References
 • Brzeg-Wieluński S. (2010), Niesmak po potopie, „Europejski Doradca Samorządowy” nr 3.
 • Grzymała Z. (2010), Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce – aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kucharczyk A. (2010), Świętokrzyskie po powodzi¸ „Europejski Doradca Samorządowy” nr 3.
 • Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (2007), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Przygodzki Z. (2004), Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, (w:) Jewtuchowicz A. (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Rakowski W. (2006), Dopłaty unijne do rolnictwa – dobrodziejstwo czy powinność, (w:) Żukrowska K. (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny (2011) Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny (2010) Rzeczypospolitej Polskiej 2010, GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny (1999) Rzeczypospolitej Polskiej 1999, GUS, Warszawa.
 • Sobiecki R. (2007), Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sońta W. (2010), Formy wykorzystania mienia komunalnego, Politechnika Radomska, Radom.
 • Tomczak F. (2004), Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo--żywnościowej Stanów Zjednoczonych, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Zegar J. (2006), Problemtyka wyboru modelu rolnictwa we współczesnym świecie, „Rocznik Żyrardowski”, tom IV.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e0976636-1fc2-43b9-85e8-7fd6c04f15c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.