PL EN


2018 | 13 |
Article title

Nasze wczoraj, dziś a jutro?

Content
Title variants
EN
Libraries - yesterday, today, and tomorrow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia sytuację współczesnych bibliotek i ich pracowników w obliczu postępujących skokowych zmian technologicznych oraz antycypuje jak mogą funkcjonować biblioteki jutra, aby być nadal atrakcyjnymi dla odbiorców, jaką powinny przyjąć strategię rozwoju, aby stać się na swój sposób unikatowymi pośród innych podobnych podmiotów. Zmiany technologiczne zachodzące w bibliotekach wymagają od pracowników poszerzania specjalistycznej wiedzy, a także zwiększają zakres ich obowiązków i odpowiedzialność. Poza standardowymi zadaniami, pracownicy tworzą i obsługują różne typy baz, repozytoriów, administrują systemami (oprogramowaniami) bibliotek, wykraczając tym samym poza typowe wzorce ich pracy, zawłaszczając pola pracy kiedyś ściśle zarezerwowane tylko dla działów IT. W artykule omówiono również oprogramowania wykorzystywane obecnie przez biblioteki i zmiany tychże oprogramowań na inne wersje lub na oprogramowania innych producentów.
EN
The paper presents a discussion of the status of contemporary libraries and their employees in face of progressing rapid changes in the technology, and predictions how the libraries of tomorrow may operate to remain attractive for recipients, what progress strategy they should adopt to become unique among other similar entities. Technological changes occurring in libraries require employees to expand specialist knowledge, as well as increase their scope of duties and responsibility. Apart from standard tasks, employees create and operate various types of databases and repositories, and manage library systems (software), thus stepping beyond the typical patterns of their work and appropriating the field of work once typically reserved for IT departments. The paper also discusses software used currently by libraries and changes of such software to other versions or software of other producers.
Year
Issue
13
Physical description
Contributors
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e0ec77bf-8392-477b-9bc7-82fc87218dbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.