PL EN


2014 | 6 (353) | 37-48
Article title

Metody badań nowych produktów w pierwszych etapach cyklu innowacyjnego

Content
Title variants
EN
Methods of Surveying New Products at Early Stages of the Innovative Cycle
RU
Методы изучения новых продуктов на первых этапах инновационного цикла
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Innowacje produktowe stanowią jedną z głównych grup działań w ramach jednego z podstawowych elementów marketingu jakim jest kształtowanie produktu (zarządzanie produktem). Innowacje te nie są jednak dostatecznie prowadzone w polskich przedsiębiorstwach, co stawia je w końcówce rankingów w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej i jednocześnie znacznie obniża ich konkurencyjność. Celem artykułu jest uporządkowanie metod badań nowego produktu w pierwszych dwu etapach cyklu innowacyjnego. Temat zawarty w tytule mieści się w zakresie zastosowań badań marketingowych. Koncepcyjny charakter opracowania ma wpływ na wykorzystane podejście metodyczne, w ramach którego zastosowane zostaną metody klasyfikacji, systematyzacji oraz ujęcie systemowe.
EN
Product innovations are one of the main groups of measures within the framework of one of basic elements of marketing, which is product formation (product management). However, those innovations are not sufficiently implemented at Polish enterprises, what puts them in the end of rankings in this area in the European Union countries and, at the same time, significantly decreases their competitiveness. An aim of the article is to arrange the methods of surveying a new product at the first two stages of the innovative cycle. The theme contained in the title is a part of the scope of marketing research. The conceptual nature of the article affects the used methodological approach within which there will be applied the methods of classification, systematisation as well as the systems approach.
RU
Продуктовые инновации представляют собой одну из основных групп действий в рамках одного из основных элементов маркетинга, каким является формирование продукта (управление продуктом). Однако эти инновации не осуществляются надлежащим образом на польских предприятиях, что ставит их на последних местах рейтингов в этом отношении в странах Европейского Союза и заодно значительно снижает их конкурентоспособность. Цель статьи – упорядочить методы изучения нового продукта на первых двух этапах инновационного цикла. Тема, вытекающая из заглавия, входит в круг применения маркетинговых исследований. Концептуальный характер разработки влияет на использованный методический подход, в рамках которого будут применены методы классификации, систематизации и системный подход.
Year
Issue
Pages
37-48
Physical description
Dates
published
2014-11-2014-12
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Brdulak J.J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa.
 • Christensen C.M., Cook S., Hall, T. (2006), Marketingowy błąd w sztuce: skąd się bierze i jak go naprawić, „Harvard Business Review Polska”, maj.
 • Eppinger S.D. (2001), Innovation of the speed of information, „Harvard Business Review”, January.
 • Dietl J. (1985), Marketing, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1986), Innovation and entrepreneurship. Practice and principles, Pan Books, London.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Góralski A. (1980), Twórcze rozwiązywanie zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Huston L., Sakkab N. (2006), Connect and develop. Inside Procter&Gamble’s new model for innovation, „Harvard Business Review”, March.
 • Kaczmarczyk S. (2011), Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, (w:) Andruszkiewicz K. (red.), Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń.
 • Kotler Ph., Armstrong G. (1989), Principles of marketing, Prentice Hall International, Inc., London.
 • Kotler Ph. (2003), Marketing management, Prentice Hall, New Jersey.
 • Krawiec F. (2001), Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa.
 • Leskiewicz-Sandvik I., Sandvik K. (2003), The impact of market orientation on product innovativeness and business performance, „International Journal of Research in Marketing”, December.
 • Ozer M. (2003), Process implications of the use of the internet in new product development: a conceptual analysis, „Industrial Marketing Management”, August.
 • Parmar R., Mackenzie I., Cohn D., Gann D. (2014), The new patterns of innovations. How to use data to drive growth, „Harvard Business Review”, January – February.
 • Rutkowski I.P. (2007), Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa.
 • Selden L., MacMillan I.C. (2006), Manage customer-centric innovation systematically, „Harvard Business Review”, April.
 • Sojkin B. (2012), Komercjalizacja produktu jako proces rynkowy, (w:) Sojkin B. (red.) Komercjalizacja produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 • Szymków M. (2006), Oni już dziś wiedzą, co ty kupisz jutro, „Gazeta Wyborcza”, 20.02.
 • Thomas R.J. (2001), Prawdziwe historie nowych produktów, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Ulwick A.W. (2002), Turn customer input into innovation, „Harvard Business Review”, January.
 • Zahay D., Griffin A., Fredericks E. (2004) Sources, uses, and forms of data in the new product development process, „Industrial Marketing Management”, October.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e0f63f6d-ddb6-4d1d-8487-6c6d47475fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.