Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (35) | 155-172

Article title

Instytucje demokracji bezpośredniej w systemie samorządu lokalnego w Republice Białoruś

Authors

Content

Title variants

EN
Institutions of direct democracy in the system of local self-government in the Republic of Belarus

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Samorząd lokalny w Republice Białorusi jest instytucją prawa konstytucyjnego. Przewiduje się w nim funkcjonowanie instytucji demokracji pośredniej i bezpośredniej. Celem niniejszego artykułu jest omówienie prawnych aspektów funkcjonowania instytucji demokracji bezpośredniej w systemie samorządu lokalnego w Republice Białoruś, w tym referendum lokalnego, zebrania lokalnego oraz organów terytorialnego samorządu społecznego Wskazano również problemy w realizacji zasad demokracji bezpośredniej, odnosząc je do specyfiki niedemokratycznego reżimu politycznego współczesnej Białorusi.
EN
Local self-government in the Republic of Belarus is an institution of constitutional law. It declares functioning of institutions of direct and indirect democracy. The aim of following paper is to describe legal aspects of institutions of direct democracy in the system of local self-government in Belarus including local referendum, local assembly and territorial social self-government. It discusses also problems in implementation of direct democracy mechanisms, relating this with the specificity of nondemocratic political regime in contemporary Belarus.

Year

Issue

Pages

155-172

Physical description

Contributors

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

References

 • Czachor R., Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988–2001, Polkowice 2016.
 • Czachor R., Uwarunkowania prawne funkcjonowania samorządu lokalnego w Republice Białoruś, [w:] Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, red. J. Wojnicki, Warszawa 2014.
 • Karamyszew A.W., Kommientarij k Zakonu Riespubliki Biełarus’ „O miestnom uprawlienii i samouprawlenii w Riespublikie Biełarus’” ot 20.02.1991 g., Minsk 2004.
 • Kiwiel W.N., Tieoreticzeskije osnowy miestnogo samouprawlenija, [w:] Miestnoje samouprawlenije w Biełarusi, red. I.P. Sidorczuk, Minsk 2007.
 • Kobasa M.W., Tierritorial’noe obszczestwiennoje samouprawlienije, [w:] Posobije dlja dieputatow miestnych sowietow dieputatow Riespubliki Biełarus’, red. M.W. Kobasa, Minsk 2010.
 • Kodabowicz W.A., Organizacionno-prawowyje probliemy rieformirowanija organizacji i diejatiel’nosti miestnych organow uprawlenija, „Juridiczeskij żurnał” 2005, nr 2.
 • Kodabowicz W.A., Princip razdielenija włastiej w sistiemie miestnogo uprawlenija i samouprawlenija Biełarusi, „Juridiczeskij żurnal” 2006, nr 3.
 • Konstitucija (Osnownoj Zakon) Respubliki Biełaruś 1994 g. (s izmienienijami i dopłołnienijami 1996 g.), Minsk 1996.
 • Lapin A.J., Nieczajewa O.W., Pierspiektiwy i probliemy razwitija form nieposredstwiennoj diemokratii w sistiemie miestnogo samouprawlenija, „Izwiestija wisszich ucziebnych zawiedenij. Powołżskij region” 2011, nr 3.
 • Ob organach tierritorial’nogo obszczestwienogo samouprawlenija w Riespublikie Biełarus’. Analiticzeskaja zapiska, Minsk 2010.
 • Usov P., Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi, Warszawa 2014.
 • Zawadski A., Prabliemy i perspektywy mjascowaga samakirawannja u Biełarusi, Minsk 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e0fb3c45-b2e7-4854-863b-68574e485c89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.