Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 74-81

Article title

Problem koncentracji mediów a prawo Unii Europejskiej – potrzeba nowych rozwiązań

Authors

Content

Title variants

EN
The Problem of Media Concentration and the European Union Law – the Need for New Solutions
RU
Проблема концентрации СМИ и законы Европейского Союза - потребность в новых решениях

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie problemu konsekwencji cyfryzacji oraz ich konwergencji w obliczu braku ponadnarodowych, unijnych rozwiązań legislacyjnych tego zjawiska. O ile bowiem koncentracja mediów (zwłaszcza dotycząca prasy, radia i telewizji) jest regulowana w ramach krajów Unii Europejskiej, to ułatwiony przez konwergencję ponadgraniczny transfer koncentracji i konkurencji (przede wszystkim w Internecie) jest efektywny ekonomicznie, ale szkodliwy społecznie i nie napotyka ograniczeń na poziomie unijnym. W artykule wykorzystano metody analizy logicznej, metodę obserwacji bezpośredniej (autor uczestniczył w procesach zarządzania na stanowiskach kierowniczych w trzech korporacjach medialnych) oraz obserwacji pośredniej (metoda dokumentowa), ponadto metodę analogii, analizy porównawczej i przyczynowej. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
An aim of considerations is to present the problem of consequences of digitisation and their convergence in the face of lack of transnational, Union’s legislative solutions of this phenomenon. If the media concentration (especially related to the press, radio and TV) is regulated within the framework of EU countries, then the facilitated by the convergence transborder transfer of concentration and competition (primarily on the Internet) is economically effective but socially harmful and does not face constraints at the EU level. In his article, the author used methods of the logic analysis, the method of direct observation (the author participated in the management processes in managerial posts in three media corporations) as well as indirect observation (the documentary method), the method of analogies, comparative and causal analysis. The article is of the conceptual nature.
RU
Цель рассуждений - представить проблему последствий цифризации и их конвергенцию перед лицом отсутствия сверхнациональных, союзных правовых решений этого явления. Если концентрация СМИ (в особенности касающаяся печати, радио и телевидения) регулируется в рамках стран-членов Евросоюза, то облегченный конвергенцией международный трансферт концентрации и конкуренции (прежде всего в интернете) эффективен экономически, но вреден социально и не встречается с ограничениями на уровне Евросоюза. В статье использовали методы логического анализа, метод непосредственного наблюдения (автор принимал участие в процессах управления на руководящих постах в трех корпорациях СМИ), а также косвенного наблюдения (документный метод), кроме того, метод аналогии, сопоставительного и причинного анализа. Статья имеет концептуальный характер.

Year

Issue

Pages

74-81

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Council of Europe (2001), Advisory Panel to the CDMM on media concentration, pluralism and diversity questions, Transnational media concentration in Europe, Strasbourg Department for Culture, Media and Sport, Department of Trade and Industry.
 • European Audiovisual Observatory, IRIS Plus (2002), Media Supervision on the Threshold of the 21st Century. What are the Requirements of Broadcasting, Telecommunications and Concentration Regulation?, Strasbourg.
 • European Comission (2007), Media pluralism: commission stresses need for transparency, freedom and diversity in Europe’s media landscape, Brussels, 16 Jauary, IP/07/52.
 • Hallin D.C., Mancini P. (2007), Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hindman M. (2008), The Myth of Digital Democracy, Princeton University Press, Princeton.
 • Jakubowicz K. (2008), Polityka medialna a media elektroniczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kreft J. (2012). Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kreft J. (2011), Problemy z konwergencją, „Studia Medioznawcze”, nr (3)46.
 • Labovitz C. (2010), Internet inter-domain traffic. ACM SIGCOMM, “Computer Communication Review”, Vol. 40. No. 4. ACM.
 • Mikułowski-Pomorski J. (2008), Zmieniający się świat mediów, Universitas, Kraków.
 • Noam E. (2009), Media Ownership and Concentration in America, Oxford University Press, New York.
 • Picard R.G. (2002), Delusions of Grandeur: The Real Problems of Concentration in Media, (w:) Demers D., Global Media News Reader, Marquette Books, Spokane.
 • Picard R.G. (1998), Media Concentration, Economics and Regulation, (w:) Graber D., McQuail D., Norris P., The Politics of News: The News of Politics, Congressional Quarterly Press, Washington.
 • Prusko Z., Popovic H. (2008), Media Concentration Trends in Central and Eastern Europe, (w:) Jakubowicz K., Sükösd M., Finding the right place on the map: Central and Eastern European media change in global perspective, Intellect Books, Bristol.
 • Prosser T. (2005), The Limits of Competition Law, Oxford University Press, New York.
 • Transnational Media Concentration in Europe (2014), http://www.incd.net/docs/transnationalmedia.pdfvav [dostęp: 10.03.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e1031d43-2ff1-41de-8476-ab61b349e029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.