PL EN


2012 | 1 | 1 | 11-35
Article title

Spatial Mobility from the Perspective of the Incomplete Migration Concept

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the analysis of factors that influenced internal migration in Poland after the Second World War and revealing the links of internal migration with incomplete migration, a new form of international mobility of people that was characteristic of the declining stage of communist reign in Poland. It also systematises the existing knowledge about migration within and beyond Poland.
Contributors
 • University of Social Sciences and Humanities (SWPS), Warsaw
References
 • Bajan K. et al. (1974). Polityka rolna PRL. Warsaw: Książka i Wiedza.
 • Barraclough B. (1967). An Introduction to Contemporary History. Harmondsworth: Penguin.
 • Beskid L. (ed.) (1989). Warunki i sposób życia. Zachowania przystosowawcze w kryzysie. Warsaw: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Boyle P., Halfacree K. (eds) (1998). Migration into Rural Areas. Theories and Issues. Chichester: John Wiley.
 • Brown A. A., Neuberger E. (eds) (1977). Internal Migration. A Comparative Perspective. New York: Academic Press.
 • Brown D. L., Wardwell J. M. (eds) (1980). New Directions in Urban-Rural Migration. The Population Turnaround in Rural America. New York: Academic Press.
 • Champion A. G. (ed.) (1989). Counterurbanization: The Changing Pace and Nature of Population Deconcentration. London: Edward Arnold.
 • Chapman M., Prothero R. M. (1985a). Circulation in Third World Countries. London: Routledge and Keegan Paul.
 • Chapman M., Prothero R. M. (1985b). Themes on circulation in the Third World, in: R. M. Prothero, M. Chapman (eds), Circulation in Population Movements. Substance and Concepts from the Melanesian Case. London: Routledge and Keegan Paul.
 • Chołaj H. (1961). Procent jako czynnik kosztu w rolnictwie. Ekonomista 6.
 • Cieslińska B. (1997). Małe miasto w procesie przemian w latach 1988-1994. Monografia socjologiczna Moniek. Białystok: Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
 • Czyżyk T. (1987). Rodziny chłopsko-robotnicze w świetle badań – wybrane zagadnienia, in: H. Bednarski (ed.), Kierunki przeobrażeń współczesnych rodzin wiejskich. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Davis K. (1974). The urbanization of human populations, in: Ch. Tilly (ed.), An Urban World. Boston: Little and Brown.
 • Dąbrowski K., Żekoński Z. (1957). O niektórych problemach perspektywicznego rozwoju Polski. Ekonomista 5.
 • Dobrowolska M. (1970). Demographic and social changes in post-war Polish villages, in: B. Sarfalvi (ed.), Recent Population Movements in the East European Countries. Budapest: Akademiai Kiado.
 • Dyoniziak R., Mikułowski-Pomorski J., Pucek Z. (1978). Współczesne społeczeństwo polskie. Wstęp do socjologii. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dziewicka M. (1961). Wpływ zarobkowania chłopów-robotników na produkcję rolną. Ekonomista 5.
 • Dziewoński K., Gawryszewski A., Iwanicka-Lyrowa E., Jelonek A., Jerczyński M., Węcławowicz G. (1977). Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum.
 • Erdmans M. P. (1998). Opposite Poles. Immigrants and Ethnics in Polish Chicago, 1976-1990. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.
 • Fallenbuchl Z. (1977). Internal migration and economic development under socialism: The case of Poland, in: A. A. Brown, E. Neuberger (eds) (1980), Internal Migration. A Comparative Perspective. New York: Academic Press.
 • Frejka T., Okólski M., Sword K. (eds) (1998). In-depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe: the Case of Poland. New York-Geneva: United Nations.
 • Fuchs R. G., Demko G. J. (1978). The postwar mobility transition in Eastern Europe. Geographical Review 2(68).
 • Gawryszewski A. (1989). Przestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952-1985. Wrocław, Warszawa, Kraków: Ossolineum.
 • George P. (1968). Geografia ludności świata. Warsaw: Wiedza Powszechna.
 • Giza A. (1998). The socio-economic impact of migration, in: T. Frejka, M. Okólski, K. Sword (eds), In-depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe: the Case of Poland. New York, Geneva: United Nations.
 • Goldscheider C. (1971). Population, Modernization and Social Structure. Boston: Little and Brown.
 • Gumuła W. , Sowa K. Z. (1990). Życie gospodarcze rodziny – drugi obieg, in: K. Z. Sowa (ed.), Gospodarka nieformalna. Uwarunkowania lokalne i systemowe. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 • Herer W. (1962). Wpływ migracji z rolnictwa do przemysłu na wzrost dochodu narodowego. Ekonomista 3.
 • Hochstadt S. (1999). Mobility and Modernity. Migration in Germany 1820-1989. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Ipsen G. (1959). Rural depopulation, in: Rural Migration: Papers and Discussions. Bonn: European Society for Rural Sociology.
 • Jaźwińska E., Łukowski W., Okólski M. (1997). Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski. Wstępne wyniki badań w czterech regionach za pomocą podejścia etnosondażowego. CMR Working Papers 7. Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 • Jaźwińska E., Okólski M. (eds) (1996). Causes and Consequences of Migration in Central and Eastern Europe. Podlasie and Slask Opolski: basic trends in 1975-1994. Warsaw: Instytut Studiów Społecznych UW and Friedrich Ebert Stiftung.
 • Jaźwińska E., Okólski M. (eds) (2001). Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kaczmarczyk P. (ed.) (2008). Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne. Warsaw: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 • Kaczmarczyk P. (ed.) (2011). Mobilność i migracje w dobie transformacji. Wyzwania metodologiczne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kamiński B. (1991). The Collapse of State Socialism. The Case of Poland. Princeton NJ: Princeton University Press.
 • Kondratowicz A., Okólski M. (1993). The Polish economy on the eve of the Solidarity take-over, in: H. Kierzkowski, M. Okólski, S. Wellisz (eds), Stabilization and Structural Adjustment in Poland. London and New York: Routledge.
 • Konrad G., Szelenyi I. (1974). Social conflicts of underurbanization, in: A. A. Brown, E. Neuberger (eds) (1980), Internal Migration. A Comparative Perspective. New York: Academic Press.
 • Korcelli P. (1994). On interrelations between internal and international migration. Innovation: Journal of Social Sciences 2.
 • Kornai J. (1986). Wzrost, niedobór i efektywność. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kukliński A. (1983). Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badania. Biuletyn KPZK 123.
 • Kurcz Z., Podkański W. (1991). Emigracja z Polski po 1980 roku, in: W. Misiak (ed.), Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę. Wrocław: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Lampard E. (1969). Historical contours of contemporary urban society. A comparative view. Journal of Contemporary History 3(4).
 • Laslett P. (1965). The World We Have Lost. New York: Charles Scribner’s Sons.
 • Literscy K. S. (1991). Przesiedleńcy z Polski w Niemczech, in: W. Misiak (ed.), Nowa emigracja i wyjazdy zarobkowe za granicę. Wrocław: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Lucassen J., Lucassen L. (eds) (1997). Migration, Migration History, History. Old Paradigms and New Perspectives. Bern: Peter Lang AG – European Academic Publishers.
 • Łempiński Z. (1987). RFN wobec problemów ludnościowych w stosunkach z Polską (1970-1985). Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 • Matthews M. (1993). The Passport Society. Controlling Movement in Russia and the USSR. Boulder: Westview Press.
 • Misiak W. (1988). Nowe formy zaradności młodzieży. Emigracje i przemieszczenia społeczne. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Misiak W. (ed.) (1995). Polacy w Berlinie. Zarys portretu socjologicznego. Berlin: Slowo.
 • Moch L. P. (1997). Dividing time: An analytical framework for migration history periodization, in: J. Lucassen, L. Lucassen (eds) (1997). Migration, Migration History, History. Old Paradigms and New Perspectives. Bern: Peter Lang AG – European Academic Publishers.
 • Morawska E. (1999). Transnational migrations in the enlarged European Union: A perspective from East Central Europe, in: The Reflection Group on the Long-Term Implications of EU Enlargement: The Nature of the New Border. Florence: The Robert Schuman Centre for Advanced Studies.
 • Morokvasic M. (1992). Une migration pendulaire: les Polonais en Allemagne. Hommes et Migrations 1155.
 • Morokvasic M, de Tinguy A. . (1993). Between East and West: A new migratory space, in: M. Morokvasic, H. Rudolph (eds), Bridging States and Markets: International Migration in the Early 1990s. Berlin: Editions Sigma.
 • Nasiłowski M. (1958). Zmiany w strukturze płac w Polsce w latach 1949-1956. Ekonomista 3.
 • Ofer G. (1977). Economizing on urbanization in socialist countries: Historical necessity or socialist strategy, in: A. A. Brown, E. Neuberger (eds) (1980), Internal Migration. A Comparative Perspective. New York: Academic Press.
 • Okólski M. (1994). Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980-1989. Zarys problematyki badawczej, Studia Demograficzne 3.
 • Okólski M. (1997). Incomplete migration as a new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Ukrainian migrants. International conference ‘Central and Eastern Europe – New Migration Space’. Pułtusk (Poland), 11-13 December.
 • Okólski M. (1999). Transformacja mobilności przestrzennej a nowe formy migracji międzynarodowych, in: Dziesięć lat po szoku. Polska gospodarka w latach 1989-1998. Warsaw: Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
 • Okólski M. (2000). Transition of spatial mobility and new forms of international population movements. Incomplete migration in CEE. Swedish-Polish Colloquium on ‘Gevernance of Cultural Diversity in Europe’. Stockholm, 10-13 February.
 • Okólski M. (2001a). Incomplete migration. A new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants, in: C. Wallace, D. Stola (eds), Central Europe: New Migration Space. Houndmills: Macmillan Press.
 • Okólski M. (2001b). Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, w: E. Jaźwińska, M. Okólski (eds), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Okólski M. (2001c). The transformation of spatial mobility and new forms of international population movements: incomplete migration in Central and Eastern Europe, in: J. Dacyl (ed.), Challenges of Cul tural Diversity in Europe. Stockholm: Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO).
 • Padowicz W. (1973). Perspektywiczna prognoza zmian w strukturze zatrudnienia. Gospodarka Planowa 5.
 • Padowicz W. (1974). Kwalifikowana siła robocza w rolnictwie polskim: stan obecny i perspektywy. Gospodarka Planowa 12.
 • Institute of Tourism (1996). Polish Tourism 1995. Warsaw: Institute of Tourism.
 • Prothero R. M., Chapman M. (eds) (1985). Circulation in Population Movements. Substance and Concepts from the Melanesian Case. London: Routledge and Keegan Paul.
 • Regulski J. (1980). Rozwój miast w Polsce. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Romaniszyn K. (1994). Polacy w Grecji. Studia Polonijne 16.
 • Rutkowski M. (1990). Labour Harding and future open unemployment in Eastern Europe: The case of Polish industry. CEPR Discussion Paper 6. London: Centre for Economic Policy Research.
 • Socha M., Sztanderska U. (2000). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe P W N.
 • Sokołowski K. (1960). Ceny rolne. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szelenyi I. (1988). Socialist Entrepreneurs: Embourgeoisement in Rural Hungary. Madison: University of Wisconsin Press.
 • Turski R. (1961). Dynamika przemian społecznych w Polsce. Warsaw: Wiedza Powszechna.
 • Turski R. (1965). Między miastem a wsią. Struktura społeczno-zawodowa chłopów-robotników w Polsce. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Węgleński J. (1992). Urbanizacja bez modernizacji? Warsaw: Instytut Socjologii UW.
 • Wiles P. (1974). Comments, in: A. A. Brown, E. Neuberger (eds) (1980), Internal Migration. A Comparative Perspective. New York: Academic Presse.
 • Zelinsky W. (1971). The hypothesis of the mobility transition. Geographical Review 2(61).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e12c6683-a1f1-48fc-8579-b3a5eb4a1e09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.