PL EN


2019 | 40 | 2 | 87-103
Article title

Uwagi na temat onotologii i pedagogii starości

Content
Title variants
EN
Remarks on the ontology and pedagogy of the old age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problem starości z perspektywy personalistycznej. Autor odwołuje się do poglądów i koncepcji dawnych jak i współczesnych myślicieli takich jak Cyceron, J. A. Komeński, E. Erikson, Jan Paweł II, W. Chudy. W rozważaniach rozróżniono dwa znaczenia terminu „starość”: biologiczne (fizyczne) oraz osobowe (moralne, duchowe). Ważnymi elementami kategorii starości są: czasowość, utrata sił i możliwości działania, dystans i refleksja, świadomość zbliżania się do kresu życia, przygotowanie do śmierci. Ważnym aspektem pedagogii starości jest przekroczenie kluczowej opozycji tego okresu: udręka – starość.
EN
The article presents the problem of the old age from the personalistic point of view. (The author refers to the ideas and concepts of the ancient and modern thinkers, such as Cicero, J. A. Komensky, E. Erikson, John Paul II, W. Chudy). First of all, it is necessary to distinguish the two meanings of that term: biological (physical) and personal (moral, spiritual). Important elements of that category include: a sense of temporality, loss of physical strength and possibilities of undertaking activities, distance and reflection, consciousness of the approaching end of life, preparation for death. The main aspect of the pedagogy of the old age is overcoming the crucial opposition of that time: torment – fulfillment.
Keywords
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
87-103
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Chudy, Wojciech. 2009. Pedagogia godności. Lublin: TN KUL.
 • Cyceron, Plutarch. 1996. Pochwała starości, tłum. Zofia Cierniakowa (Cyceron) i Alfred Twardecki (Plutarch). Warszawa: Unia Wydawnicza Verum.
 • Erikson, Erik. 2012. Dopełniony cykl życia, tłum. Cezary Matkowski. Gliwice: Helion.
 • Jan Paweł II. 1995. Encyklika „Evangelium vitae”.
 • Jan Paweł II. 2005. Przesłanie do członków Papieskiej Akademii „Pro Vita”. Dostęp: 10.01.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/provita_19022005.html.
 • Komeński, Jan Amos. 1973. Pampedia, tłum. Krystyna Remerowa. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.
 • Przybylski, Ryszard. 1998. Baśń zimowa. Esej o starości. Warszawa: Wydawnictwo Sic.
 • Singer, Peter. 2004. O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum Anna Alichniewicz i Anna Szczęsna. Warszawa: PIW.
 • Spaemann, Robert. 2001. Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Starnawski, Witold. 2008. Prawda jako zasada wychowania. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e12f86ea-4c5d-42ea-898b-3464e41d5850
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.