PL EN


2015 | 6 | 3 | 176-181
Article title

Rozšírené možnosti práce s interaktívnou tabuľou vo vzdelávacom procese technických predmetov

Content
Title variants
EN
Advanced Options for Working with Interactive Whiteboard in Education Technology Teaching
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
Príspevok, ktorý vznikol za podpory grantovej agentúry KEGA je zameraný na analytické spracovanie rozšírených možností práce s interaktívnou tabuľou. Interaktívna ako dotyková projekčná plocha nemusí byť iba obmedzená na využitie aplikačného softvéru, ktorý je jej súčasťou. Jej prepojenie s hardvérovým a softvérovým vybavením ponúka tak rozšírené možnosti využitia. Článok sa zaoberá možnosťami multimediálnych systémov, ktoré predstavujú najvhodnejšie uplatnenie pri výučbe technicky orientovaných predmetov najmä z pohľadu dodržania podmienky názornosti, ktorú takého predmety prioritne vyžadujú. V článku sú zmienené rozšírené možnosti prostredníctvom multimediálnych PowerPointových prezentácii, multimediálnych prenosných dokumentových formátov – známych pod skratkou PDF a multimediálnych flash animácii.
EN
The contribution, which was supported by Grant Agency KEGA focuses on analytical processing increased opportunities to work with interactive whiteboard. Interactive touch as a projection screen are not only limited to the use of application software that is part of it. Combining it with hardware and software offers advanced options such use. The article deals with the possibilities of multimedia systems that are best suited for teaching in technical subjects especially in terms of compliance with the conditions of clarity that such items be urgently. The article mentioned enhanced capabilities through multimedia PowerPoint presentations, multimedia Portable Document Formats – known by the acronym PDF and multimedia flash animation.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
176-181
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Bajtoš J., Pavelka J. (2009): Základy didaktiky technickej výchovy, Prešov.
  • Baker L.D. (2006): Adobe Acrobat v kancelárii – Kompletní pruvodce tvorbou dokumentu PDF, Brno.
  • Brečka P., Červeňanská M. (2013): Interaktívna tabuľa ako prostriedok technickej výchovy, Bratislava.
  • Dostál J. (2009): Interaktíní tabule ve výuce, „Journal of Technology and Information Education” roč. 1, č. 3.
  • Hrabčák M. (2008): Multimédiá na PC – Podpora multimediálneho vzdelávania študentov umeleckých smerov, Prešov.
  • Hrmo R. a kol. (2005): Didaktika technických predmetov, Bratislava.
  • Novacká G., Hnatová J., Fryková E. (2011): Interaktívna tabuľa a softvér Activstudio na hodinách prírodovedných predmetov, Bratislava.
  • Pigová M. (2012): Používanie interaktívnych tabulí v slovenských základných a stredných školách – výskumná štúdia. EDEA PARTNERS, a.s.
  • Szotkowsky R. (2010): Vybrané druhy interaktivní tabule a jejích využití na základných a středních školách, „Journal of Technology and Information Education” roč. 2, č 2.
  • Šebeň V., Šebeňová I., Andraščíková A. (2013): IKT a systém prípravy budúcich učiteľov, „Technika a vzdelávanie” roč. 2, č. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1453928-f9c4-423e-90b9-6806fc959f4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.