PL EN


2019 | 3 (28) | 129-149
Article title

Miłość, młodość, czy małżeństwo? Perspektywa komparatystyczna obrazów małżeństwa, rodziny i związków partnerskich w oczach studentów polskich i francuskich

Content
Title variants
EN
Love, youth or marriage? Comparative perspective of pictures of marriage, family and partnership in the eyes of polish and french students
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzina jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka na każdym etapie jego życia, instytucją rozwoju naturalnego, jak ją często określamy. Jednak ulega ona nieustannym przemianom. Każdy z nas jest częścią rodziny, choć ta struktura, której część stanowimy, może się istotnie różnić. Jakie są wyobrażenia na temat udanej rodziny, jaką rodzinę w przyszłości chcieliby posiadać młodzi ludzie we Francji oraz w Polsce, czy warunkiem i jej fundamentem jest małżeństwo, czy też związek partnerski, czy ma to być związek z dziećmi a jeśli tak, to z iloma najlepiej? Jaki jest stosunek zapytanych studentów do związków homoseksualnych, ewentualności wychowywania przez nich dzieci, warunków życia rodzin monoparentalnych, ewaluacji innych form alternatywnych wobec małżeństwa i rodziny, coraz częstszych rozpadów małżeństw oraz rosnącej liczby dzieci urodzonych poza związkami małżeńskimi, wreszcie - jaki kurs obiera współczesne małżeństwo i rodzina, to kluczowe pytania zadane studentom francuskim i polskim. Część końcowa zawiera wnioski, wynikające ze wskazanych różnic.
EN
Family is one of the most important values in life of a man at every stage of his life, institution of moral development. But it still undergo transformation. Everyone is a part of family, though this structure, which part we consist of may be differ esentially. What are imagination about successful family, what kind of family would like to have young people in France and Poland, does marriage it’s foundations or partnership, is it related with children and with how many children? What is the attitude of responded students to homosexual relatinships, possibilities of raising children by them, cnditions of life of monoparental families, evaluations of others alternative form into marriagee and families, opinions about divorces, rising numbers of children born beyond formal marriages, and on the end-which is the course of contemporary marriage and family, this is the key questions asked french and polish students. The final part incudes conclusions, as the results of examined differences.
Year
Issue
Pages
129-149
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Beisert M., Przemiany współczesnej rodziny polskiej. „Rocznik Lubuski” 2006 t. 32 cz. 2. www.ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocz32-2/2.pdf odczyt: 17.12.2018.
 • Jabłońska K., Gawryś C. red., Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm. Wyd. Więź, Warszawa 2013.
 • Mizielińska J., Struzik J., Król A., Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Plopa M., 2009, Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia: perspektywa badań, [w:] Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, t. III, pod red. M. Plopa, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2009.
 • Schmidt F., Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji. Monografi e FNP, Warszawa 2016.
 • Slany K., Socjodemografi czne aspekty „syndromu opóźniania” i jego konsekwencje dla polityki społecznej, w: Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. „Roczniki Socjologii Rodziny” t. XVII, s. 13-25 Poznań, wyd. UAM.
 • Witkiewicz M., Społeczno-demografi czne aspekty „stającej się dorosłości” (emerging adulthood),w kontekście zmian kulturowych w Polsce na tle Europy.) „Rocznik Lubuski” 2019 nr 1.
 • Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika Społeczna, pod red. T. Pilch, I. Leparczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
 • Wachowiak A., (red.), Przemiany orientacji życiowych kobiet zamężnych. Humaniora, Poznań 2002.
 • Wachowiak A., Socjologia rodziny w Polsce. Narodziny i rozwój, Wydawnictwo AR, Poznań 1998.
 • Wachowiak A., współred., Co Betty Friedan dziś mówi kobietom. Wydawnictwo WSH TWP w Szczecinie, Szczecin 2013.
 • http://wyborcza.pl/1,75968,20534740,slub-z-mody-nie-wychodzi-rozmowa-o-tym-co-polacy-mysla-o-rodzinie.html, odczyt 22/12/18. http://chrzescijanin-homoseksualny.pl/homoseksualizm_biblia.html, odczyt 31/12/18.
 • http://www.edziecko.pl/rodzice/1,102740,7523178,Polki_po_30_tce_nie_chca_miec_dzieci.html, odczyt: 22/12/18.
 • https://polki.pl/rodzina/rodzice,dlaczego-kobiety-nie-chca-miec-dzieci,10338682,artykul.html, odczyt: 05.01.2019.
 • https://www.youtube.com/watch?v=zzZ-1nGNCZM, odczyt 15/12/18 Scott S., Sliding vs. Deciding: How Life Before “I Do” Impacts Lasting Love, odczyt: 24.11.18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e151028d-41f7-4a7b-b88a-7957a15f3bcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.