PL EN


2015 | 2(40) | 43-55
Article title

Klastry w polityce regionalnej

Title variants
EN
Clusters in Regional Politics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie wpływu struktur klastrowych na rozwój regionalny. Na wstępie zostanie przedstawiona typologizacja modeli struktur klastrowych oraz opracowane zestawienie ujęć modelowych klastra oparte na przykładach pozwalających na obiektywną ocenę stopnia skuteczności poszczególnych rozwiązań. Badania naukowe dowodzą, że funkcjonowanie w klastrze wiąże się z szeregiem potencjalnych korzyści uzyskiwanych przez skupione w nim przedsiębiorstwa jak również wskazują na pozytywne przełożenie funkcjonowania klastrów w rozwoju regionów, co zostanie przeanalizowane w kolejnych częściach artykułu.
EN
The purpose of this article is to review the impact of models of cluster structures on the regional development. First, will be presented models of cluster structures and prepared a statement of aspects of cluster model based on examples which allowing an objective assessment of the degree of effectiveness of individual solutions. Research studies presents that the functioning of the cluster is related to a number of potential benefits gained by involved in the cluster companies as well as they show a positive ratio of clusters in regional development, which will be analyzed in the following parts of the article.
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • 24 Proofs of Cluster Excellence — Successful Stories from Clusters in Northern Europe. (b.r.), Copenhagen, The Danish Agency for Science, Technology and Innovation.
 • Brodzicki T., Szultka S. (2002): Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. „Organizacja i Kierowanie”, nr 4 (110), s. 45–60.
 • Child J., Faulkner D. (1998): Strategies of Cooperation. Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures. Oxford New York, Oxford University Press.
 • Cichoń J., Figiel S. (2007): Konkurencyjność polskiej gospodarki a rozwój klastrów. VIII Kongres Ekonomistów Polskich „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”, 2007.11.29–30, Warszawa.
 • Delgado M., Porter M.E., Stern S. (2014): Clusters, Convergence, and Economic Performance. „Research Policy”, nr 43 (10), s. 1785–1799.
 • Dworzecki Z., Żabińska A. (2002): Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw. [w:] Z. Dworzecki (red.): Przedsiębiorstwo kooperujące, Warszawa, Euro Expert Grupa Doradcza.
 • Dzierżanowski M., Małgorzata R., Stanisław S. (2011): Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Gdańsk-Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Enright M.J. (2000): Regional Clusters and Multinational Enterprises. Independence, Dependence, or Interdependence? „International Studies of Management & Organization”, nr 30 (2), s. 114–138.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008): Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • Hołub-Iwan J., Małachowska M. (2008): Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań. Szczecin, Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp.
 • Koszarek M. (red.) (2011): Inicjatywy klastrowe. Skuteczne działanie i strategiczny rozwój. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Meyer-Stamer J. (2000): Adjusting to an Opening Economy. Three Industrial Clusters in Brazil. [w:] A.R. Sverrisson i M.P.V. Dijk (red.): Local Economies in Turmoil. The Effects of Deregulation and Globalization, Hounds Mills, Basingstoke, Hampshire – New York, NY, St. Martin’s Press.
 • Meyer-Stamer J., Maggi C., Siebel S. (2001): Improving upon Nature. Creating Competitive Advantage in Ceramic Clusters in Italy, Spain, and Brazil. Report, t. 54, Disburg, Institut für Entwicklung und Frieden; Gerhard Mercator University.
 • Plawgo B., Klimczuk M. (2009): Przesłanki rozwoju klastrów w sektorach tradycyjnych. [w:] M. Juchniewicz (red.): Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Olsztyn, Zakład Polilgraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Porter M.E. (2001): Porter o konkurencji. A. Ehrlich (tłum.), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sölvell Ö. (2009): Clusters. Balancing Evolutionary a and Constructive Forces. Stockholm, Ivory Tower Publishers.
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. (2006): Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Seria Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • van Dijk M.P., Sverisson A. (2003): Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanisms of Transition and Stagnation. „Entrepreneurship & Regional Development”, nr 15 (3), s. 183–206.
 • Wennberg K., Lindqvist G. (2008): How Do Entrepreneurs in Clusters Contribute to Economic Growth. „SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration”, nr 3.
 • Wojnicka E. (b.r.): Klastry w Polsce — teoria i praktyka. imik.wip.pw.edu.pl, Ośrodek Transferu Innowacji, [dostęp: 2015.06.05], [@:] http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje21/strona17.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e157ff46-7a95-4e03-8b6a-da6b2ed9cf08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.