PL EN


2013 | 40 | 1(T) Kształcenie pracowników | 19-25
Article title

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MIEJSCU PRACY. WYNIKI BADAŃ

Selected contents from this journal
Title variants
EN
EDUCATING ON-THE-JOB. FINDINGS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształcenie przez całe życie, oprócz oczywistych korzyści w postaci większych szans na rynku pracy, stałego poszerzania kompetencji oraz umiejętności i związanych z tym wyższych zarobków, daje również szanse na uniknięcie różnych rodzajów wykluczenia sprawiającego, że pozycja konkurencyjna zasobów pracy jest niższa i ogranicza uczestnictwo w procesach gospodarowania. W szerszym aspekcie edukacja społeczeństwa to klucz do silnej gospodarki, opartej na wiedzy i innowacjach. Dlatego też niezwykle ważna jest zarówno skłonność zasobów pracy do podejmowania kształcenia przez całe życie, jak również wspieranie tego procesu przez instytucje, a przede wszystkim podmioty gospodarcze. Celem artykułu jest przede wszystkim prezentacja wyników przeprowadzonych badań w zakresie aktywności edukacyjnej pracowników oraz wskazanie głównych determinant takich działań. Podstawą przeprowadzonej analizy były wypowiedzi udzielone przez pracodawców, pracowników oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji zrzeszających pracodawców i pracowników, udzielone w trakcie wywiadów IDI oraz FGI.
EN
Life long learning, apart from obvious benefits in the form of better employability prospects, permanent widening of competences and skills related to higher earnings, also enables avoiding different types of exclusion – including digital exclusion causing that the competitiveness of labour force is reduced and thus it limits the participation in economic processes. In the broader aspect, an education of the society is a key to the strong economy, based on the knowledge and innovations. Therefore, the propensity of the labour force to participate in life long learning as well as supporting this process by institutions (and employers) are extremely important. The main goal of the paper is to present the findings of conducted research study in the area diagnosis of educational activity of employees and to define main barriers which limit participation in life long learning schemes. The analysis is based on opinions stated by employers, employees and representatives of various institutions, employees’ and employers’ organizations, within IDI and FGI interviews.
Year
Volume
40
Pages
19-25
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Błędowski P., Nowakowska M. (2010), Podstawy kształcenia ustawicznego, Instytut Nauk Społeczno-Politycznych, Łódź.
 • Czapiński J., Panek T., red. (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, http://www.diagnoza.com/ [dostęp 21. 02. 2013].
 • Czernecka M., Woszczyk P., red. (2011), End of Financial Support, Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, HRP, Łódź.
 • European Working Conditions Survey 2010 (EWCS 2010), http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/physicalfactors.htm) [dostęp 19. 02. 2013]
 • Kryńska E., red. nauk. (2008), Kształcenie ustawiczne pracowników, MPiPS, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • Kryńska E., red. nauk. (2011), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, IPiSS, Warszawa.
 • Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka, (2011), Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Kielce.
 • Mikołajczyk K., Kształcenie ustawiczne – od koncepcji do praktyki, http://www.cren.pl/CREN-SGH_15_KU_2007.pdf [dostęp 21.02.2013].
 • Symela K. (1997), Zasady wdrażania i oceny modułowych programów szkoleniowych dorosłych, MPiPS, Warszawa.
 • Szałaj M. (2010), Doskonalenie kadry przedsiębiorstw jako kierunek działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa.
 • Tissot P. (2004), Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary for an enlarged Europe, Office for Official Publications of the European Communites, Luxembourg.
 • Worek B., Stec K., Szklarczyk D., Keler K. (2011), Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?, PARP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1a49773-3e73-4581-a9c9-5eb58816648f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.