Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 235-250

Article title

HANDEL LUDŹMI – CHARAKTERYSTYKA I SKALA ZJAWISKA

Authors

Content

Title variants

EN
HUMAN TRAFFICKING – PROFILE AND SCALE OF THE PHENOMENON

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące handlu ludźmi. Charakteryzuje ofiary tego przestępstwa (dzieci i kobiety), metody działania sprawców, skalę zjawiska i prawne aspekty walki z tym problemem. W artykule przytoczone zostały także przykładowe sytuacje handlu ludźmi.
EN
The article presents the basic issues of human trafficking. It is characterized by the victims of this crime (children and women), methods of operation of the perpetrators, the scale of the phenomenon and legal aspects of the fight against this problem. Information about cases of human trafficking is also included.

Year

Issue

1

Pages

235-250

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Banaszak B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Deklaracja ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy, dostępny na: http://www.swidnica.po.gov.pl/prawe_menu/ofiara_karta_tresc.html (otwarty 01.07.2014).
 • Encyklopedia popularna PWN. (1982). Łąkowski Ł. (red.). Warszawa: PWN.
 • Góral R. (1998). Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Jak ITAKA może pomóc, dostępny na: http://zaginieni.pl/jak-itaka-moze-pomoc (otwarty 27.12.2014).
 • Kalina-Prasznic U. (2004). Encyklopedia prawa. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Kampania „Modelki mówią STOP!”, dostępny na: http://www.strada.org.pl/index.php/pl/la-strada-w-dzialaniu/dzialania, (otwarty 28.11.2014).
 • Kangaspunta K., Sarrica F., Johansen R., Chatzis I., Taveau A. , Kunnen S. , Kuttnig K. (2012). Global Report on trafficking in persons 2012. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.
 • Karsznicki K. (2010). Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi.
 • Kociucki L. (1999). Zwalczanie nielegalnego transferu dzieci. W: Smyczyński T. (red.). Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia. Wydawnictwo Ars Boni et aequi.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu, dostępny na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., dostępny na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526.
 • Lasocik Z., Wieczorek Ł. (red.). (2010). Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi.
 • Lööf L. (2005). Dzieci i młodzież – ofiary handlu. Działania regionalne na rzecz zapewnienia im prawa do ochrony, opieki i rehabilitacji. „Dziecko krzywdzone”, nr 3.
 • Łagowska K., Kupię kobietę, sprzedam kobietę, „Gazeta Wyborcza”, Wrocław dodatek „Wieża Ciśnień”, nr 116, 19.05.2006.
 • Morawska A. (2007). Handel dziećmi w perspektywie europejskiej – wyzwania dla praktyków. W: Lasocik Z., Koss M., Wieczorek Ł. (red.). Handel dziećmi. Wybrane problemy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi.
 • Morawska A. (2006). Handel dziećmi – zarys zjawiska, W: Lasocik Z. (red.). Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi.
 • Hasło: niewolnictwo. Dunaj B. (red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego.
 • Warszawa: Wydawnictwo WILGA.
 • Państwo Islamskie opublikowało cennik niewolnic. 580 zł za 9-letnią chrześcijankę, 150zł za 50-latkę, dostępny na:
 • http://wiadomosci.wp.pl/kat,139954,opage,9,title,Panstwo-Islamskie-opublikowalo-cennik-niewolnic-580-zl-za-9-letnia-chrzescijanke-150zl-za-50-latke,wid,17018652,wiadomosc.html?ticaid=113df6 (otwarty 26.10.2014).
 • Podręcznik IOM. Bezpośrednia pomoc ofiarom handlu ludźmi (2007). Genewa: Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji.
 • Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie. (2008). Fundacja Dzieci Niczyje, dostępne na:
 • http://www.canee.net/files/The%20problem%20of%20child%20trafficking%20in%20Poland%20and%20in%20the%20world.pdf (otwarty 26.11.2014).
 • Prosiłam, żeby przestali traktować nas jak niewolników. (2009), dostępny na: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prosilam-zeby-przestali-traktowac-nas-jak-niewolnikow,210910.html (otwarty 28.11.2014).
 • Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2007 r., dostępny na: http://prawo.legeo.pl/prawo/protokol-fakultatywny-do-konwencji-o-prawach-dziecka-w-sprawie-handlu-dziecmi-dzieciecej-prostytucji-i-dzieciecej-pornografii-przyjety-w-nowym-jorku-dnia-25-maja-2000-r/.
 • Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r., dostępny na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050180158.
 • Raport: Problem handlu dziećmi w Polsce – opinie i doświadczenia profesjonalistów. (2010). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Sitarz O. (2013). O niekaralności ofiar handlu ludźmi – czyli polskie prawo karne materialne wobec zobowiązania wynikającego z art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. W: Lasocik Z. (red.). Niekaralność ofiar handlu ludźmi – wstępna diagnoza problemu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Ośrodek Badań Handlu Ludźmi.
 • Sitarz O. (2007). Problem implementacji przepisów prawa międzynarodowego dotyczących handlu dziećmi. W: Lasocik Z., Koss M., Wieczorek Ł. (red.). Handel dziećmi. Wybrane problemy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań Handlu Ludźmi.
 • Sobczyk M., Przybysławska K. (2013). Raport: Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce za rok 2011 i 2012. Kraków: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997. Dz. U. z 1997 r. Nr 168, poz. 1323. W: Kodeks karny (2007, 2014).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r, Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59. W: Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz. U. 2003 Nr 128 poz. 1175, dostępny na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281175.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2003 Nr 128 poz. 1176, dostępny na: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281176.
 • Wiśniewski, M. (2007). Handel ludźmi – statystyka. W: Handel ludźmi w Polsce. Materiały do raportu. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zespół do Spraw Handlu Ludźmi.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-e1b92ae2-7d46-4d05-8f49-c28bec7bc119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.