PL EN


2012 | 13 | 213-228
Article title

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w miejscowościach Dąbrowa, gm. Dopiewo oraz Szczytniki i Kamionki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie w roku 2011

Title variants
EN
The results of archaeological excavations conducted in Dąbrowa, Dopiewo commune, Szczytniki and Kamionki, both Kórnik commune, Poznań county, Wielkopolskie voivodship, in 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the results of archaeological excavations were presented. The research was held in 2011 by investigation group of Archaeological-Conservation Services mgr Alina Jaszewska in three villages near Poznań: Dąbrowa, Dopiewo commune, Szczytniki and Kamionki, both within Kórnik commune. Investigation works were realized in small trenches related to single house construction, located within the conservator’s protection zone on registered archaeological site or site complex. During the archeological excavations in Dąbrowa village on site 17 (AZP 52-26/52), in a trench of 4 are area 80 features were registered, mainly pits and postholes, connected mostly with Lusatian Culture people settlement of final phases of bronze age and late Hallstatt period. The recognized elements concern among others: the remains of a big housing structure, and a few pits with rich pottery stock – out of them there some numerous elements of pitchers, jugs, wide-open pots, bowls, ring plates defined in the subject literature as “classically Lusatian”. Additionally they stated the presence of settlement of Przeworsk Culture people from pre-Roman period, older phases of early Middle Ages (single pot rudiments) and late modern period (several objects, mainly pits and pottery materials). In Szczytniki a small section of site 2 (AZP 55-28/55) was recognized. In a trench of ca 235 m2 area 30 features were registered. The features were related to Funnelbreaker Culture people (3 small pits), Lusatian Culture people of late Hallstatt period (1 stove, 7 pits), and chronologically and culturally undefined (13 pits and 6 postholes). The Lusatian Culture people stove mentioned above remained in the level and consisted of two parts: stove chamber of ca 1,6m diameter and 0,3m depth, and an annex, neighboring it from south-eat side – a by-stove pit of dimensions 0,92 x 0,52 x 0,14m. Out from the feature rubble tens of pug clods and pottery fragments were dug out. In the last of the mentioned villages, that is namely in Kamionki, in a trench of 290 m2 area they found relics of prehistoric and late modern settlement. This place was previously unknown to archaeologists. Out of several small pits single prehistoric and late modern pottery rudiments were extracted. The investment under supervision is located ca 1,2km south-east from the “old” village center, on an area that was used for agriculture purposes not long ago, and nowadays is took up by housing constructions. The site was given No. 39 (AZP 55 28/77). All of these sites are threatened with complete destruction due to rapidly developing housing investment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2011 roku przez zespół badawczy Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej mgr Alina Jaszewska w trzech podpoznańskich miejscowościach: Dąbrowie, gm. Dopiewo oraz Szczytnikach i Kamionkach, gm. Kórnik. W każdym z tych przypadków prace badawcze realizowano w obrębie niewielkich wykopów związanymi z budową jednorodzinnych, wolnostojących budynków mieszkalnych zlokalizowanych w strefach ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska bądź zespołu stanowisk archeologicznych. W trakcie tygodniowych prac w miejscowości Dąbrowa na stanowisku nr 17 (AZP 52-26/52) ujawniono w wykopie o powierzchni czterech arów 80 obiektów nieruchomych, głównie jam oraz dołków posłupowych, przede wszystkim ludności kultury łużyckiej z końcowych faz epoki brązu i starszego okresu halsztackiego. Rozpoznano m.in. pozostałości dużego założenia mieszkalnego i kilku jam z bogatym inwentarzem ceramicznym. Wydobyto liczne fragmenty dzbanów, kubków, garnków szerokootworowych, mis, talerzy krążkowych określanych w literaturze przedmiotu jako „klasycznołużyckie”. Ponadto odnotowano obecność osadnictwa ludności kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego, ze starszych faz wczesnego średniowiecza (pojedyncze ułamki naczyń) i czasów późnonowżytnych (kilkanaście obiektów, głównie jam i materiały ceramiczne). W Szczytnikach rozpoznano niewielki wycinek stanowiska nr 2 (AZP 55-28/55). W wykopie o powierzchni około 235 m2 ujawniono 30 obiektów nieruchomych ludności kultury pucharów lejkowatych (3 niewielkie jamy), ludności kultury łużyckiej ze starszego okresu halsztackiego (1 piec, 7 jam) oraz nieokreślonych chronologicznie i kulturowo (13 jam i 6 dołków posłupowych). Wzmiankowany piec ludności kultury łużyckiej zachował się w poziomie spągu i składał się z dwóch części: właściwej jamy piecowej o średnicy około 1,6 m i głębokości 0,3 m oraz przylegającego doń od południowego wschodu aneksu – jamy przypiecowej o wymiarach 0,92 x 0,52 x 0,14 m. Z rumowiska obiektu wydobyto kilkadziesiąt grud polepy i fragmenty ceramiki. W ostatniej z wymienionych miejscowości, tj. Kamionkach natrafiono w wykopie o powierzchni 290 m2 na relikty osadnictwa pradziejowego i późnonowożytnego w miejscu dotąd nie znanym archeologom. Z kilkunastu niewielkich jam wydobyto pojedyncze ułamki ceramiki pradziejowej i późnonowożytnej. Inwestycja, której dotyczył nadzór, położona jest w odległości około 1,2 km na południowy-wschód od „starego” centrum wsi, na obszarze do niedawna użytkowanym rolniczo, a obecnie zajętym przez zabudowę mieszkalną. Stanowisku nadano nr 39 (AZP 55-28/77). Wszystkie poddane badaniom stanowiska są bardzo mocno zagrożone całkowitym zniszczeniem wskutek szybko postępującej zabudowy jednorodzinnej.
Year
Volume
13
Pages
213-228
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, Oddział w Poznaniu, ul. Woźna 12, 61-677 Poznań, Poland
  • Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, Oddział w Poznaniu, ul. Woźna 12, 61-677 Poznań, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-e1c889ef-8f1e-4148-91b6-899fde745e7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.